Titulinė skaidrė
Teismo sudėtis
Devizas
Vytis
En

Dėl prašymo dalies grąžinimo ir atsisakymo nagrinėti jo dalį

 

Nuasmeninta

LIETUVOS RESPUBLIKOS KONSTITUCINIS TEISMAS

SPRENDIMAS
DĖL PRAŠYMO NR. 1A-40/2019 DALIES GRĄŽINIMO IR
ATSISAKYMO NAGRINĖTI JO DALĮ

2020 m. vasario 26 d. Nr. KT37-A-S34/2020
Vilnius

Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas, susidedantis iš Konstitucinio Teismo teisėjų Elvyros Baltutytės, Gintaro Godos, Vytauto Greičiaus, Danutės Jočienės, Gedimino Mesonio, Vyto Miliaus, Daivos Petrylaitės, Janinos Stripeikienės, Dainiaus Žalimo,

sekretoriaujant Daivai Pitrėnaitei,

Konstitucinio Teismo tvarkomajame posėdyje apsvarstė pareiškėjo [duomenys neskelbiami] prašymą Nr. 1A-40/2019.

Konstitucinis Teismas

nustatė:

1. Pareiškėjas prašo ištirti, ar Lietuvos Respublikos Konstitucijai neprieštarauja Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso (toliau – BPK) 301 straipsnio 2 dalis „tiek, kiek ja leidžiama apkaltinamąjį nuosprendį pagrįsti vien tik nukentėjusiųjų parodymais“, ir BPK 451 straipsnis „tiek, kiek šio straipsnio nuostatomis yra leidžiama teismams akivaizdžiai netinkamai pritaikytą baudžiamąjį įstatymą išskirstyti į jo sudėtines dalis ir tuo pagrindu formaliai atsisakyti nagrinėti pareiškėjo prašymo atnaujinti procesą argumentus“.

Pareiškėjas taip pat pateikė prašymą sustabdyti Kauno apygardos teismo 2018 m. vasario 15 d. nuosprendžio vykdymą.

2. Kauno apylinkės teismo 2017 m. rugsėjo 1 d. nuosprendžiu pareiškėjas pripažintas kaltu padarius nusikalstamą veiką, nurodytą Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 145 straipsnio 1 dalyje. Kauno apygardos teismas 2018 m. vasario 15 d. nuosprendžiu minėto Kauno apylinkės teismo nuosprendžio dalį tiek, kiek nusikalstama veika kvalifikuota pagal Baudžiamojo kodekso 145 straipsnio 1 dalį, paliko nepakeistą. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas 2018 m. kovo 30 d., 2018 m. balandžio 19 d. ir 2018 m. gegužės 30 d. galutinėmis ir neskundžiamomis nutartimis atsisakė priimti pareiškėjo kasacinius skundus.

Lietuvos Aukščiausiasis Teismas 2019 m. liepos 11 d. galutine ir neskundžiama nutartimi atmetė pareiškėjo pateiktą pareiškimą atnaujinti baudžiamąją bylą dėl aiškiai netinkamo baudžiamojo įstatymo pritaikymo.

3. Pareiškėjo prašymas Konstituciniam Teismui pateiktas 2019 m. lapkričio 11 d.

4. Pradėjus išankstinį tyrimą dėl pareiškėjo prašymo buvo nustatyta, kad prašymas neatitinka Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo įstatymo 671 straipsnio (2019 m. liepos 16 d. redakcija) 1 dalies 10 punkte, 2 dalyje nustatytų reikalavimų aiškiai ir nedviprasmiškai nurodyti prašymą teikiančio asmens poziciją dėl ginčijamo teisės akto atitikties Konstitucijai ir pateikti ją pagrindžiančius teisinius argumentus.

Atsižvelgiant į tai, Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo pirmininko 2019 m. gruodžio 13 d. potvarkiu Nr. 2A-90 „Dėl prašymo trūkumų pašalinimo“ buvo nustatytas terminas pareiškėjo prašymo trūkumams pašalinti, kaip nustatyta Konstitucinio Teismo įstatymo 24 straipsnio 4 dalyje (2019 m. liepos 16 d. redakcija).

Pareiškėjas, siekdamas pašalinti nurodytus prašymo trūkumus, minėtame Konstitucinio Teismo pirmininko potvarkyje nustatytu laiku Konstituciniam Teismui pateikė papildomą informaciją.

Konstitucinis Teismas

konstatuoja:

5. Sprendžiant dėl pareiškėjo prašymo dalies, kurioje prašoma ištirti, ar Konstitucijai neprieštarauja BPK 301 straipsnio 2 dalis tiek, kiek nurodyta pareiškėjo, pažymėtina, kad galutinė ir neskundžiama Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartis priimta 2018 m. gegužės 30 d., t. y. iki 2019 m. gegužės 1 d. Pažymėtina ir tai, kad pareiškėjo prašyme nurodyta Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2019 m. liepos 11 d. nutartis priimta ne ginčijamos BPK 301 straipsnio 2 dalies pagrindu.

5.1. Konstitucinis Teismas ne kartą yra konstatavęs, kad Konstitucijos 106 straipsnio 4 dalyje (2019 m. kovo 21 d. redakcija) nurodytas asmuo turi teisę kreiptis į Konstitucinį Teismą su prašymu ištirti, ar Konstitucijai ir (ar) įstatymams neprieštarauja ne bet kokie Konstitucijos 105 straipsnio 1 ir 2 dalyse nurodyti aktai, o tik tokie jose nurodyti aktai, kurių pagrindu priimtas sprendimas galėjo pažeisti šio asmens konstitucines teises ar laisves (inter alia 2019 m. lapkričio 6 d. sprendimas Nr. KT43-A-S31/2019, 2019 m. gruodžio 11 d. sprendimas Nr. KT64-A-S50/2019, 2020 m. sausio 22 d. sprendimas Nr. KT8-A-S8/2020). Konstitucinis Teismas ne kartą yra konstatavęs ir tai, kad Konstitucijos 106 straipsnio 4 dalyje nurodytų asmenų, dėl kurių priimtas galutinis ir neskundžiamas teismo sprendimas įsiteisėjo anksčiau nei 2019 m. gegužės 1 d., prašymai pagal Konstituciją yra nežinybingi Konstituciniam Teismui (inter alia 2019 m. spalio 10 d. sprendimai Nr. KT29-A-S18/2019 ir Nr. KT30-A-S19/2019, 2020 m. sausio 22 d. sprendimas Nr. KT9-A-S9/2020).

5.2. Vadinasi, ši pareiškėjo prašymo dalis yra nežinybinga Konstituciniam Teismui.

5.3. Pagal Konstitucinio Teismo įstatymo 69 straipsnio 1 dalies 2 punktą Konstitucinis Teismas savo sprendimu atsisako nagrinėti prašymą, jeigu jo nagrinėjimas yra nežinybingas Konstituciniam Teismui.

5.4. Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, darytina išvada, kad yra pagrindas atsisakyti priimti nagrinėti šią pareiškėjo prašymo dalį.

6. Sprendžiant dėl pareiškėjo prašymo dalies, kurioje prašoma ištirti, ar Konstitucijai neprieštarauja BPK 451 straipsnis tiek, kiek nurodyta pareiškėjo, pažymėtina, kad, pareiškėjo nuomone, šiame BPK straipsnyje turėtų būti nustatyta, kad baudžiamosios bylos gali būti atnaujinamos dėl akivaizdžiai netinkamai pritaikyto ne tik baudžiamojo įstatymo, bet ir baudžiamojo proceso įstatymo, t. y., pareiškėjo nuomone, baudžiamojo proceso pažeidimai turėtų būti pagrindas atnaujinti baudžiamąją bylą. Pareiškėjas savo poziciją grindžia tuo, kad, pasak jo, netinkamai nustatytų faktinių aplinkybių ir įrodymų pagrindu teismams priimant neteisėtus sprendimus, o kasacinės instancijos teismui atsisakant vertinti akivaizdžius teisės normų, reglamentuojančių įrodymų vertinimą, pažeidimus, priimamas galutinis ir neskundžiamas „akivaizdžiai neteisingas teismo sprendimas“.

6.1. Taigi pareiškėjas teigia, kad BPK 451 straipsnyje turėtų būti nustatyta galimybė atnaujinti baudžiamąją bylą dėl baudžiamojo proceso pažeidimų, iš naujo tiriant ir vertinant bylos išsprendimui turinčius reikšmės faktus ir įrodymus. Šiame kontekste pažymėtina, kad BPK 444 straipsnyje, kurio atitikties Konstitucijai pareiškėjas neginčija, reglamentuojamas baudžiamosios bylos atnaujinimas dėl naujai paaiškėjusių aplinkybių, be kita ko, susijusių su baudžiamojo proceso pažeidimais, kuriuos savo prašyme nurodo pareiškėjas. Taigi BPK 444 straipsnyje yra numatyta galimybė atnaujinti baudžiamąją bylą ir dėl baudžiamojo proceso pažeidimų.

Iš pareiškėjo prašymo neaišku, kodėl galimybė atnaujinti baudžiamąją bylą dėl baudžiamojo proceso pažeidimų, iš naujo tiriant ir vertinant bylos išsprendimui turinčius reikšmės faktus ir įrodymus, turėtų būti nustatyta dar ir BPK 451 straipsnyje, kuriame reglamentuojamas baudžiamosios bylos atnaujinimas dėl akivaizdžiai netinkamai pritaikyto baudžiamojo įstatymo pagal nuosprendžiuose ir nutartyse nurodytas aplinkybes. Taigi neaišku, kodėl, pareiškėjo nuomone, ginčijamu teisiniu reguliavimu užkertamas kelias teismams vykdyti teisingumą.

6.2. Pažymėtina, kad pagal Konstitucinio Teismo įstatymo 67straipsnio (2019 m. liepos 16 d. redakcija) 1 dalies 10 punktą, 2 dalį pareiškėjo prašyme turi būti aiškiai ir nedviprasmiškai išdėstyti teisiniai argumentai, pagrindžiantys pareiškėjo abejonę dėl kiekvieno konkrečiai nurodyto ginčijamo teisės akto (jo dalies) straipsnio (jo dalies, punkto) atitikties konkrečiai nurodytoms Konstitucijos nuostatoms (inter alia Konstitucinio Teismo 2020 m. sausio 16 d., 2020 m. sausio 20 d. sprendimai).

6.3. Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, darytina išvada, kad pareiškėjas prašyme ir šalindamas prašymo trūkumus pateiktoje papildomoje informacijoje nenurodė teisinių argumentų, pagrindžiančių jo abejones dėl BPK 451 straipsnio tiek, kiek nurodyta pareiškėjo, atitikties Konstitucijai, taigi nepašalino šios prašymo dalies trūkumų.

6.4. Pagal Konstitucinio Teismo įstatymo 70 straipsnio 1 dalies (2019 m. liepos 16 d. redakcija) 3 punktą, jeigu Konstitucijos 106 straipsnio 4 dalyje nurodytas asmuo nepašalino prašymo (jo dalies) trūkumų šio įstatymo 24 straipsnio 4 dalyje nustatytu atveju ir terminais, toks prašymas (jo dalis) grąžinamas pareiškėjui.

6.5. Atsižvelgiant į išdėstytus argumentus, darytina išvada, kad yra pagrindas grąžinti pareiškėjui prašymo dalį, kurioje prašoma ištirti, ar Konstitucijai neprieštarauja BPK 451 straipsnis tiek, kiek nurodyta pareiškėjo.

6.6. Pagal Konstitucinio Teismo įstatymo 70 straipsnio 2 dalį prašymo grąžinimas neatima teisės kreiptis į Konstitucinį Teismą bendra tvarka, kai bus pašalinti buvę trūkumai.

Prašymo grąžinimas prašymo trūkumų per nustatytą terminą nepašalinusiam Konstitucijos 106 straipsnio 4 dalyje nurodytam asmeniui nesuteikia teisės kreiptis į Konstitucinį Teismą bendra tvarka, jeigu šis asmuo nebegali įgyvendinti šios savo teisės pateikdamas naują prašymą Konstituciniam Teismui Konstitucinio Teismo įstatyme nustatytomis sąlygomis, inter alia per šiame įstatyme nustatytą keturių mėnesių nuo galutinio ir neskundžiamo teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos terminą (inter alia Konstitucinio Teismo 2020 m. sausio 16 d., 2020 m. sausio 20 d. sprendimai).

Atsižvelgiant į tai, kad dėl pareiškėjo priimta Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartis, nuo kurios įsiteisėjimo dienos skaičiuojamas kreipimosi į Konstitucinį Teismą terminas, įsiteisėjo 2019 m. liepos 11 d., pareiškėjas nebegali įgyvendinti teisės kreiptis į Konstitucinį Teismą pateikdamas naują prašymą Konstituciniam Teismui per Konstitucinio Teismo įstatyme nustatytą keturių mėnesių terminą.

7. Pažymėtina, kad, atsisakius nagrinėti pareiškėjo prašymą ištirti BPK 301 straipsnio 2 dalies atitiktį Konstitucijai ir grąžinus pareiškėjo prašymą ištirti BPK 451 straipsnio atitiktį Konstitucijai, pagal Konstitucinio Teismo įstatymo 672 straipsnį (2019 m. liepos 16 d. redakcija) nėra pagrindo svarstyti pareiškėjo prašymo sustabdyti Kauno apygardos teismo 2018 m. vasario 15 d. nuosprendžio vykdymą.

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo įstatymo 22 straipsnio 3, 4 dalimis, 25 straipsnio 1 dalies 2, 3 punktais, 28 straipsniu, 671 straipsnio 1 dalies 10 punktu, 2 dalimi, 69 straipsnio 1 dalies 2 punktu, 70 straipsnio 1 dalies 3 punktu, Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas

nusprendžia:

1. Atsisakyti nagrinėti pareiškėjo [duomenys neskelbiami] prašymą Nr. 1A-40/2019 ištirti Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 301 straipsnio 2 dalies atitiktį Lietuvos Respublikos Konstitucijai.

2. Grąžinti pareiškėjui [duomenys neskelbiami] prašymą Nr. 1A-40/2019 ištirti Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 451 straipsnio atitiktį Lietuvos Respublikos Konstitucijai.

Šis Konstitucinio Teismo sprendimas yra galutinis ir neskundžiamas.

Konstitucinio Teismo teisėjai            Elvyra Baltutytė
                                                                                  Gintaras Goda
                                                                                  Vytautas Greičius
                                                                                  Danutė Jočienė
                                                                                  Gediminas Mesonis
                                                                                  Vytas Milius
                                                                                  Daiva Petrylaitė
                                                                                  Janina Stripeikienė
                                                                                  Dainius Žalimas