Titulinė skaidrė
Teismo sudėtis
Devizas
Vytis
En

Dėl atsisakymo nagrinėti prašymą

Nuasmeninta

LIETUVOS RESPUBLIKOS KONSTITUCINIS TEISMAS
SPRENDIMAS

DĖL ATSISAKYMO NAGRINĖTI PRAŠYMĄ NR. 1A-72/2019

2020 m. vasario 18 d. Nr. KT32-A-S29/2020
Vilnius

Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas, susidedantis iš Konstitucinio Teismo teisėjų Elvyros Baltutytės, Gintaro Godos, Vytauto Greičiaus, Danutės Jočienės, Vyto Miliaus, Daivos Petrylaitės, Janinos Stripeikienės, Dainiaus Žalimo,

sekretoriaujant Daivai Pitrėnaitei,

Konstitucinio Teismo tvarkomajame posėdyje apsvarstė pareiškėjo [duomenys neskelbiami] prašymą Nr. 1A-72/2019.

Konstitucinis Teismas

nustatė:

1. Pareiškėjas Konstituciniam Teismui pateikė prašymą ištirti Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso (toliau – BPK) 372 straipsnio (2007 m. birželio 28 d. redakcija) atitiktį Lietuvos Respublikos Konstitucijai.

2. Kauno apygardos teismas 2018 m. lapkričio 28 d. nuosprendžiu pareiškėją pripažino kaltu padarius nusikalstamas veikas, nurodytas Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 129 straipsnio 1 dalyje ir 140 straipsnio 1 dalyje. Lietuvos apeliacinis teismas 2019 m. gegužės 2 d. nutartimi pareiškėjo apeliacinį skundą atmetė ir minėtą Kauno apygardos teismo nuosprendį paliko nepakeistą. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas 2019 m. rugpjūčio 28 d. nutartimi atsisakė priimti pareiškėjo kasacinį skundą.

3. Pareiškėjo prašymas Konstituciniam Teismui pateiktas 2019 m. gruodžio 3 d.

4. Pradėjus išankstinį tyrimą dėl pareiškėjo prašymo buvo nustatyta, kad prašymas neatitinka Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo įstatymo 671 straipsnio (2019 m. liepos 16 d. redakcija) 1 dalies 10 punkte, 2 dalyje nustatytų reikalavimų, be kita ko, pateikti aiškią ir nedviprasmišką poziciją, ką konkrečiai pareiškėjas ginčija: ar visą BPK 372 straipsnį, ar konkrečias šio straipsnio dalis, punktus.

Atsižvelgiant į tai, Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo pirmininko 2020 m. sausio 6 d. potvarkiu Nr. 2A-6 „Dėl prašymo trūkumų pašalinimo“ buvo nustatytas terminas pareiškėjo prašymo trūkumams pašalinti, kaip nurodyta Konstitucinio Teismo įstatymo 24 straipsnio 4 dalyje (2019 m. liepos 16 d. redakcija).

Pareiškėjas, siekdamas pašalinti nurodytus prašymo trūkumus, minėtame Konstitucinio Teismo pirmininko potvarkyje nustatytu laiku patikslino prašymą ir nurodė, kad prašo ištirti BPK 372 straipsnio (2007 m. birželio 28 d. redakcija) 4 dalies 4 punkto atitiktį Konstitucijai.

Konstitucinis Teismas

konstatuoja:

5. Konstitucijos 106 straipsnio 4 dalyje (2019 m. kovo 21 d. redakcija) nustatyta, kad kiekvienas asmuo turi teisę kreiptis į Konstitucinį Teismą dėl Konstitucijos 105 straipsnio 1 ir 2 dalyse nurodytų aktų, jeigu jų pagrindu priimtas sprendimas pažeidė šio asmens konstitucines teises ar laisves ir šis asmuo išnaudojo visas teisinės gynybos priemones.

Konstitucijos 105 straipsnio 1 dalyje įtvirtinta, kad Konstitucinis Teismas nagrinėja ir priima sprendimą, ar neprieštarauja Lietuvos Respublikos Konstitucijai Lietuvos Respublikos įstatymai ir kiti Seimo priimti aktai, o šio straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad Konstitucinis Teismas taip pat nagrinėja, ar neprieštarauja Konstitucijai ir įstatymams Respublikos Prezidento aktai ir Respublikos Vyriausybės aktai.

6. Konstitucinis Teismas ne kartą yra konstatavęs, kad Konstitucijos 106 straipsnio 4 dalyje (2019 m. kovo 21 d. redakcija) nurodytas asmuo turi teisę kreiptis į Konstitucinį Teismą su prašymu ištirti, ar Konstitucijai ir (ar) įstatymams neprieštarauja ne bet kokie Konstitucijos 105 straipsnio 1 ir 2 dalyse nurodyti aktai, o tik tokie jose nurodyti aktai, kurių pagrindu priimtas sprendimas galėjo pažeisti šio asmens konstitucines teises ar laisves; pagal Konstituciją minėtas asmuo neturi teisės kreiptis į Konstitucinį Teismą dėl Konstitucijos 105 straipsnio 1 ir 2 dalyse nurodytų aktų, jeigu jų pagrindu nebuvo priimta tokio sprendimo (inter alia 2019 m. lapkričio 6 d. sprendimas Nr. KT43-A-S31/2019, 2019 m. gruodžio 11 d. sprendimas Nr. KT64-A-S50/2019, 2020 m. sausio 22 d. sprendimas Nr. KT8-A-S8/2020).

7. Iš pareiškėjo prašymo ir pašalinus jo trūkumus pateikto patikslinto prašymo matyti, kad pareiškėjas prašo ištirti, ar Konstitucijai neprieštarauja BPK 372 straipsnio (2007 m. birželio 28 d. redakcija) 4 dalies 4 punktas, pagal kurį kasacinį skundą atsisakoma priimti, jeigu jis aiškiai neatitinka BPK 369 straipsnyje nurodytų apskundimo ir bylos nagrinėjimo kasacine tvarka pagrindų.

Pažymėtina, kad Lietuvos Aukščiausiasis Teismas, vadovaudamasis BPK 372 straipsnio (2007 m. birželio 28 d. redakcija) 4 dalies 3 punktu ir 5 dalimi, 2019 m. rugpjūčio 28 d. nutartimi atsisakė priimti pareiškėjo kasacinį skundą, nes jis neatitiko BPK 368 straipsnio 2 dalyje nustatytų reikalavimų, t. y. kasaciniame skunde nebuvo nurodyti teisiniai argumentai, pagrindžiantys BPK 369 straipsnyje nurodytų apskundimo ir bylos nagrinėjimo kasacine tvarka pagrindų buvimą. Taigi Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2019 m. rugpjūčio 28 d. nutartis buvo priimta ne ginčijamo BPK 372 straipsnio (2007 m. birželio 28 d. redakcija) 4 dalies 4 punkto, o kitų BPK nuostatų, kurių atitikties Konstitucijai pareiškėjas neginčija, pagrindu.

8. Atsižvelgiant į tai, konstatuotina, kad pagal Konstituciją pareiškėjas neturi teisės kreiptis į Konstitucinį Teismą su prašymu ištirti, ar BPK 372 straipsnio (2007 m. birželio 28 d. redakcija) 4 dalies 4 punktas neprieštarauja Konstitucijai.

9. Pagal Konstitucinio Teismo įstatymo 69 straipsnio 1 dalies 1 punktą Konstitucinis Teismas savo sprendimu atsisako nagrinėti prašymą ištirti teisės akto atitiktį Konstitucijai, jeigu prašymas paduotas institucijos ar asmens, neturinčių teisės kreiptis į Konstitucinį Teismą.

10. Atsižvelgiant į išdėstytus argumentus, darytina išvada, kad yra pagrindas atsisakyti priimti nagrinėti pareiškėjo prašymą.

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo įstatymo 22 straipsnio 3, 4 dalimis, 25 straipsnio 1 dalies 3 punktu, 28 straipsniu, 69 straipsnio 1 dalies 1 punktu, 2 dalimi, Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas

nusprendžia:

Atsisakyti nagrinėti pareiškėjo [duomenys neskelbiami] prašymą Nr. 1A-72/2019.

Šis Konstitucinio Teismo sprendimas yra galutinis ir neskundžiamas.

Konstitucinio Teismo teisėjai Elvyra Baltutytė
                                                         Gintaras Goda
                                                         Vytautas Greičius
                                                         Danutė Jočienė
                                                         Vytas Milius
                                                         Daiva Petrylaitė
                                                         Janina Stripeikienė
                                                         Dainius Žalimas