Titulinė skaidrė
Teismo sudėtis
Devizas
Vytis
En

Dėl atsisakymo nagrinėti prašymą

Nuasmeninta

LIETUVOS RESPUBLIKOS KONSTITUCINIS TEISMAS
SPRENDIMAS

DĖL ATSISAKYMO NAGRINĖTI PRAŠYMĄ NR. 1A-75/2019

2020 m. vasario 12 d. Nr. KT26-A-S24/2020
Vilnius

Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas, susidedantis iš Konstitucinio Teismo teisėjų Elvyros Baltutytės, Gintaro Godos, Vytauto Greičiaus, Danutės Jočienės, Gedimino Mesonio, Vyto Miliaus, Daivos Petrylaitės, Janinos Stripeikienės, Dainiaus Žalimo,

sekretoriaujant Vaivai Matuizaitei,

Konstitucinio Teismo tvarkomajame posėdyje apsvarstė pareiškėjo [duomenys neskelbiami] ([duomenys neskelbiami]) prašymą Nr. 1A-75/2019.

Konstitucinis Teismas

nustatė:

1. Pareiškėjas prašo peržiūrėti Vilniaus apygardos administracinio teismo 2005 m. lapkričio 28 d. sprendimą ir Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2006 m. birželio 2 d. nutartį, kadangi šie teismų sprendimai, pareiškėjo nuomone, neatitinka Konstitucijos ir įstatymų.

2. Iš pareiškėjo prašymo ir jo priedų matyti, kad pareiškėjas, ginčydamas senatvės pensijos dydžio apskaičiavimą, kreipėsi į Vilniaus apygardos administracinį teismą, prašydamas pakeisti Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Užsienio išmokų tarnybos 2000 m. lapkričio 28 d. sprendimu skirtos senatvės pensijos dydį. Vilniaus apygardos administracinio teismo 2005 m. lapkričio 28 d. sprendimu pareiškėjo skundas atmestas kaip nepagrįstas. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2006 m. birželio 2 d. nutartimi minėtas Vilniaus apygardos administracinio teismo sprendimas paliktas nepakeistas.

3. Pareiškėjo prašymas Konstituciniam Teismui pateiktas 2019 m. gruodžio 5 d.

Konstitucinis Teismas

konstatuoja:

4. Pagal Konstitucijos 106 straipsnio 4 dalį (2019 m. kovo 21 d. redakcija) kiekvienas asmuo turi teisę kreiptis į Konstitucinį Teismą dėl Konstitucijos 105 straipsnio 1 ir 2 dalyse nurodytų aktų, jeigu jų pagrindu priimtas sprendimas pažeidė šio asmens konstitucines teises ar laisves ir šis asmuo išnaudojo visas teisinės gynybos priemones.

Taigi pagal Konstituciją asmuo turi teisę kreiptis į Konstitucinį Teismą ne dėl visų aktų atitikties Konstitucijai ir (ar) įstatymams, o tik dėl tų, kurie nurodyti Konstitucijos 105 straipsnio 1 ir 2 dalyse. Konstitucijos 105 straipsnio 1 dalyje įtvirtinta, kad Konstitucinis Teismas nagrinėja ir priima sprendimą, ar neprieštarauja Lietuvos Respublikos Konstitucijai Lietuvos Respublikos įstatymai ir kiti Seimo priimti aktai, o šio straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad Konstitucinis Teismas taip pat nagrinėja, ar neprieštarauja Konstitucijai ir įstatymams Respublikos Prezidento aktai ir Respublikos Vyriausybės aktai.

5. Kaip ne kartą yra konstatavęs Konstitucinis Teismas, pagal Konstituciją jis nesprendžia, ar teismų sprendimai neprieštarauja Konstitucijai ir (ar) įstatymams, taip pat neturi įgaliojimų peržiūrėti teismų išnagrinėtų bylų ir panaikinti (pakeisti) teismų sprendimų. Prašymai išspręsti tokius klausimus yra nežinybingi Konstituciniam Teismui (inter alia 2019 m. spalio 9 d. sprendimas Nr. KT27-A-S16/2019, 2019 m. gruodžio 11 d. sprendimas Nr. KT66-A-S52/2019, 2020 m. vasario 5 d. sprendimas Nr. KT21-A-S21/2020).

6. Vadinasi, pareiškėjo prašymas ištirti Vilniaus apygardos administracinio teismo 2005 m. lapkričio 28 d. sprendimo ir Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2006 m. birželio 2 d. nutarties atitiktį Konstitucijai ir įstatymams yra nežinybingas Konstituciniam Teismui.

7. Pareiškėjo prašymo kontekste paminėtina ir tai, kad Konstitucinis Teismas yra konstatavęs, jog Konstitucijos 106 straipsnio 4 dalyje nurodytų asmenų, dėl kurių priimtas galutinis ir neskundžiamas teismo sprendimas įsiteisėjo anksčiau nei 2019 m. gegužės 1 d., prašymai pagal Konstituciją yra nežinybingi Konstituciniam Teismui (inter alia 2019 m. spalio 10 d. sprendimas Nr. KT29-A-S18/2019, 2019 m. lapkričio 20 d. sprendimas Nr. KT50-A-S37/2019, 2020 m. sausio 22 d. sprendimas Nr. KT13-A-S13/2020). Vadinasi, net jei pareiškėjas prašytų ištirti atitiktį Konstitucijai tų teisės aktų, kurių pagrindu buvo priimti minėti Vilniaus apygardos administracinio teismo ir Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo sprendimai, toks prašymas būtų nežinybingas Konstituciniam Teismui.

8. Pagal Konstitucinio Teismo įstatymo 69 straipsnio 1 dalies 2 punktą Konstitucinis Teismas savo sprendimu atsisako nagrinėti prašymą, jeigu jo nagrinėjimas yra nežinybingas Konstituciniam Teismui.

9. Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, darytina išvada, kad yra pagrindas atsisakyti priimti nagrinėti pareiškėjo prašymą.

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo įstatymo 22 straipsnio 3, 4 dalimis, 25 straipsnio 1 dalies 3 punktu, 28 straipsniu, 69 straipsnio 1 dalies 2 punktu, 2 dalimi, Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas

nusprendžia:

Atsisakyti nagrinėti pareiškėjo [duomenys neskelbiami] ([duomenys neskelbiami]) prašymą Nr. 1A-75/2019.

Šis Konstitucinio Teismo sprendimas yra galutinis ir neskundžiamas.

Konstitucinio Teismo teisėjai Elvyra Baltutytė
                                                         Gintaras Goda
                                                         Vytautas Greičius
                                                         Danutė Jočienė
                                                         Gediminas Mesonis
                                                         Vytas Milius
                                                         Daiva Petrylaitė
                                                         Janina Stripeikienė
                                                         Dainius Žalimas