Titulinė skaidrė
Teismo sudėtis
Devizas
Vytis
En

Dėl atsisakymo nagrinėti prašymą

Nuasmeninta

LIETUVOS RESPUBLIKOS KONSTITUCINIS TEISMAS
SPRENDIMAS

DĖL ATSISAKYMO NAGRINĖTI PRAŠYMĄ NR. 1A-79/2019

2020 m. vasario 5 d. Nr. KT17-A-S17/2020
Vilnius

Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas, susidedantis iš Konstitucinio Teismo teisėjų Elvyros Baltutytės, Gintaro Godos, Vytauto Greičiaus, Danutės Jočienės, Gedimino Mesonio, Vyto Miliaus, Daivos Petrylaitės, Janinos Stripeikienės, Dainiaus Žalimo,

sekretoriaujant Daivai Pitrėnaitei,

Konstitucinio Teismo tvarkomajame posėdyje apsvarstė pareiškėjos [duomenys neskelbiami] prašymą Nr. 1A-79/2019.

Konstitucinis Teismas

nustatė:

1. Pareiškėja prašo ištirti Lietuvos Respublikos žemės reformos įstatymo 8 straipsnio 7 dalies atitiktį Lietuvos Respublikos Konstitucijos 23 straipsniui.

Pareiškėja prašo skaičiuoti Konstitucinio Teismo įstatymo 65 straipsnio (2019 m. liepos 16 d. redakcija) 2 dalies 3 punkte nustatytą keturių mėnesių terminą nuo 2019 m. rugsėjo 1 d., kai įsigaliojo Seimo 2019 m. kovo 21 d. priimtas Lietuvos Respublikos Konstitucijos 106 ir 107 straipsnių pakeitimo įstatymas, o netenkinus šio prašymo, – atnaujinti nurodytą terminą. Pareiškėja taip pat pateikė prašymą sustabdyti Trakų rajono apylinkės teismo 2017 m. balandžio 10 d. sprendimo vykdymą.

2. Trakų rajono apylinkės teismas 2017 m. balandžio 10 d. sprendimu iš dalies tenkino [duomenys neskelbiami] ieškinį ir panaikino [duomenys neskelbiami] įsakymą dėl valstybinės žemės sklypo pardavimo pareiškėjai, pripažino negaliojančia 2014 m. sausio 30 d. valstybinės žemės sklypo pirkimo–pardavimo sutartį, pripažino negaliojančia 2015 m. kovo 23 d. žemės sklypo dalių pirkimo–pardavimo sutartį ir pritaikė restituciją. Vilniaus apygardos teismas 2019 m. sausio 30 d. nutartimi pirmosios instancijos teismo 2017 m. balandžio 10 d. sprendimą paliko nepakeistą. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas 2019 m. gegužės 14 d. galutine ir neskundžiama nutartimi atsisakė priimti pareiškėjos kasacinį skundą.

3. Pareiškėjos prašymas Konstituciniam Teismui pateiktas 2019 m. gruodžio 10 d.

Konstitucinis Teismas

konstatuoja:

4. Pagal Konstitucijos 106 straipsnio 4 dalį (2019 m. kovo 21 d. redakcija) kiekvienas asmuo turi teisę kreiptis į Konstitucinį Teismą dėl Konstitucijos 105 straipsnio 1 ir 2 dalyse nurodytų aktų, jeigu jų pagrindu priimtas sprendimas pažeidė šio asmens konstitucines teises ar laisves ir šis asmuo išnaudojo visas teisinės gynybos priemones; šios teisės įgyvendinimo tvarką nustato Konstitucinio Teismo įstatymas.

Konstitucinio Teismo įstatymo 65 straipsnio (2019 m. liepos 16 d. redakcija) 2 dalyje nustatyta, kad asmuo turi teisę paduoti Konstituciniam Teismui prašymą ištirti įstatymų ar kitų Seimo priimtų aktų, Respublikos Prezidento aktų, Vyriausybės aktų atitiktį Konstitucijai arba įstatymams, jeigu: 1) tų aktų pagrindu priimtas sprendimas pažeidė šio asmens konstitucines teises ar laisves ir 2) šis asmuo pasinaudojo visomis įstatymuose nustatytomis savo konstitucinių teisių ar laisvių gynybos priemonėmis, įskaitant teisę kreiptis į teismą, ir, išnaudojus visas įstatymuose numatytas teismo sprendimo apskundimo galimybes, yra priimtas galutinis ir neskundžiamas teismo sprendimas, ir 3) nuo šios dalies 2 punkte nurodyto teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos nepraėjo daugiau kaip keturi mėnesiai.

5. Konstitucinis Teismas yra konstatavęs, jog, be kitų sąlygų, Konstitucijos 106 straipsnio 4 dalyje (2019 m. kovo 21 d. redakcija) nurodyto asmens teisė kreiptis į Konstitucinį Teismą turi būti įgyvendinta per Konstitucinio Teismo įstatyme nustatytą terminą, kuris yra susietas su galutinio ir neskundžiamo teismo sprendimo įsiteisėjimo diena (2020 m. sausio 16 d. sprendimas Nr. KT6-A-S6/2020). Konstitucinis Teismas ne kartą yra konstatavęs ir tai, kad nuo 2019 m. rugsėjo 1 d. konstitucinę teisę kreiptis į Konstitucinį Teismą dėl Konstitucijos 105 straipsnio 1 ir 2 dalyse nurodytų aktų įgijo tik tie asmenys, kurių atžvilgiu priimtas galutinis ir neskundžiamas teismo sprendimas byloje dėl šių asmenų konstitucinių teisių ar laisvių pažeidimo įsiteisėjo 2019 m. gegužės 1 d. ir vėliau (inter alia 2019 m. spalio 10 d. sprendimai Nr. KT29-A-S18/2019 ir Nr. KT30-A-S19/2019, 2019 m. gruodžio 3 d. sprendimas Nr. KT58-A-S44/2019).

Taigi ir tų asmenų, kurių atžvilgiu priimtas galutinis ir neskundžiamas teismo sprendimas byloje dėl šių asmenų konstitucinių teisių ar laisvių pažeidimo įsiteisėjo iki 2019 m. rugsėjo 1 d., bet ne anksčiau nei 2019 m. gegužės 1 d., prašymų pateikimo Konstituciniam Teismui terminas skaičiuojamas nuo galutinio ir neskundžiamo teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos.

6. Minėta, kad pareiškėja prašymą Konstituciniam Teismui pateikė 2019 m. gruodžio 10 d., o galutinė ir neskundžiama Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartis įsiteisėjo 2019 m. gegužės 14 d. Atsižvelgiant į tai, konstatuotina, kad pareiškėja praleido Konstitucinio Teismo įstatymo 65 straipsnio (2019 m. liepos 16 d. redakcija) 2 dalies 3 punkte nustatytą keturių mėnesių prašymo pateikimo Konstituciniam Teismui terminą.

7. Kaip minėta, pareiškėja prašo atnaujinti praleistą prašymo pateikimo Konstituciniam Teismui terminą.

8. Pagal Konstitucinio Teismo įstatymo 65 straipsnio (2019 m. liepos 16 d. redakcija) 4 dalį asmuo turi teisę prašyti atnaujinti dėl svarbių priežasčių praleistą šio straipsnio 2 dalies 3 punkte nustatytą prašymo pateikimo Konstituciniam Teismui terminą; nustačius, kad šis terminas buvo praleistas dėl svarbių priežasčių, Konstitucinio Teismo įstatymo nustatyta tvarka priimamas sprendimas dėl praleisto termino atnaujinimo.

Šiame kontekste pažymėtina, kad Konstitucinis Teismas yra konstatavęs, jog Konstitucijos 106 straipsnio 4 dalyje nurodyto asmens teisė kreiptis į Konstitucinį Teismą įgyvendinama šiam asmeniui išnaudojus visas teisinės gynybos priemones ir kitomis Konstitucinio Teismo įstatyme nustatytomis sąlygomis, inter alia per šiame įstatyme nustatytą terminą (2019 m. lapkričio 25 d. nutarimas). Konstitucinis Teismas yra konstatavęs ir tai, kad prašymo pateikimo Konstituciniam Teismui terminas nėra savitikslis: juo siekiama nepaneigti įsiteisėjusių teismo sprendimų nustatytų ir patvirtintų teisinių santykių stabilumo, taip pat suteikti asmeniui laiko apsispręsti, ar kreiptis į Konstitucinį Teismą, ir, nusprendus kreiptis į Konstitucinį Teismą, parengti ir Konstituciniam Teismui pateikti Konstitucinio Teismo įstatyme nustatytus reikalavimus atitinkantį prašymą (2020 m. sausio 16 d. sprendimas Nr. KT6-A-S6/2020).

Atsižvelgiant į tai, konstatuotina, kad pagal Konstitucinio Teismo įstatymo 65 straipsnio (2019 m. liepos 16 d. redakcija) 4 dalį terminas kreiptis į Konstitucinį Teismą gali būti atnaujinamas tik išimtiniais atvejais, nustačius, kad šio termino eigos metu egzistavo išskirtinės, objektyvios aplinkybės, nepriklausiusios nuo asmens valios ir sutrukdžiusios asmeniui laiku ir tinkamai įgyvendinti savo teisę kreiptis į Konstitucinį Teismą. Pažymėtina, jog asmenys, manantys, kad jų konstitucinės teisės ar laisvės buvo pažeistos, turi ne tik teisę jas ginti, bet nusprendę šia teise pasinaudoti, turi pareigą tai daryti operatyviai, atidžiai, rūpestingai ir sąžiningai.

9. Atsižvelgiant į tai, pažymėtina, jog pareiškėjos nurodytos aplinkybės, kad [duomenys neskelbiami] pirmininkas nuo 2019 m. spalio 1 d. iki 2019 m. lapkričio 5 d. buvo išvykęs į užsienį, kad apie galimybę kreiptis į Konstitucinį Teismą sužinojo tik 2019 m. lapkričio 13 d., nelaikytinos svarbiomis prašymo pateikimo Konstituciniam Teismui termino praleidimo priežastimis.

10. Pagal Konstitucinio Teismo įstatymo 69 straipsnio 1 dalies 6 punktą (2019 m. liepos 16 d. redakcija) Konstitucinis Teismas savo sprendimu atsisako nagrinėti prašymą, jeigu Konstitucijos 106 straipsnio 4 dalyje nurodyto asmens prašymas paduotas be svarbių priežasčių praleidus šiame įstatyme nustatytą jo pateikimo Konstituciniam Teismui terminą.

11. Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, darytina išvada, kad yra pagrindas atsisakyti priimti nagrinėti pareiškėjos prašymą.

12. Atsižvelgiant į tai, kad yra pagrindas atsisakyti nagrinėti pareiškėjos prašymą, pagal Konstitucinio Teismo įstatymo 672 straipsnį (2019 m. liepos 16 d. redakcija) pareiškėjos prašymas dėl Trakų rajono apylinkės teismo 2017 m. balandžio 10 d. sprendimo vykdymo sustabdymo nenagrinėtinas.

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo įstatymo 22 straipsnio 3, 4 dalimis, 25 straipsnio 1 dalies 3 punktu, 28 straipsniu, 69 straipsnio 1 dalies 6 punktu, 2 dalimi, Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas

nusprendžia:

Atsisakyti nagrinėti pareiškėjos [duomenys neskelbiami] prašymą Nr. 1A-79/2019.

Šis Konstitucinio Teismo sprendimas yra galutinis ir neskundžiamas.

Konstitucinio Teismo teisėjai Elvyra Baltutytė
                                                         Gintaras Goda
                                                         Vytautas Greičius
                                                         Danutė Jočienė
                                                         Gediminas Mesonis
                                                         Vytas Milius
                                                         Daiva Petrylaitė
                                                         Janina Stripeikienė
                                                         Dainius Žalimas