Titulinė skaidrė
Teismo sudėtis
Devizas
Vytis
En

Dėl atsisakymo nagrinėti prašymą

Nuasmeninta

LIETUVOS RESPUBLIKOS KONSTITUCINIS TEISMAS
SPRENDIMAS

DĖL ATSISAKYMO NAGRINĖTI PRAŠYMĄ NR. 1A-67/2019

2020 m. sausio 22 d. Nr. KT12-A-S12/2020
Vilnius

Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas, susidedantis iš Konstitucinio Teismo teisėjų Elvyros Baltutytės, Gintaro Godos, Vytauto Greičiaus, Danutės Jočienės, Gedimino Mesonio, Vyto Miliaus, Daivos Petrylaitės, Janinos Stripeikienės, Dainiaus Žalimo,

sekretoriaujant Daivai Pitrėnaitei,

Konstitucinio Teismo tvarkomajame posėdyje apsvarstė pareiškėjo [duomenys neskelbiami] prašymą Nr. 1A-67/2019.

Konstitucinis Teismas

nustatė:

1. Pareiškėjas prašo pakeisti Panevėžio apygardos teismo 2009 m. birželio 12 d. nuosprendį ir panaikinti pareiškėjo pripažinimą pavojingu recidyvistu.

2. Remiantis Lietuvos teismų informacinės sistemos LITEKO duomenimis, nustatyta, kad Lietuvos apeliacinis teismas 2009 m. gruodžio 23 d. nutartimi pareiškėjo apeliacinį skundą atmetė ir Panevėžio apygardos teismo 2009 m. birželio 12 d. nuosprendį, kuriuo pareiškėjas buvo pripažintas pavojingu recidyvistu, paliko galioti nepakeistą. Pareiškėjo kasacinį skundą Lietuvos Aukščiausiasis Teismas 2010 m. balandžio 12 d. nutartimi atsisakė priimti.

3. Pareiškėjo prašymas Konstituciniam Teismui pateiktas 2019 m. lapkričio 25 d.

Konstitucinis Teismas

konstatuoja:

4. Pagal Konstitucijos 106 straipsnio 4 dalį (2019 m. kovo 21 d. redakcija) kiekvienas asmuo turi teisę kreiptis į Konstitucinį Teismą dėl Konstitucijos 105 straipsnio 1 ir 2 dalyse nurodytų aktų, jeigu jų pagrindu priimtas sprendimas pažeidė šio asmens konstitucines teises ar laisves ir šis asmuo išnaudojo visas teisinės gynybos priemones.

Taigi pagal Konstituciją asmuo turi teisę kreiptis į Konstitucinį Teismą ne dėl visų aktų atitikties Konstitucijai ir (ar) įstatymams, o tik dėl tų, kurie nurodyti Konstitucijos 105 straipsnio 1 ir 2 dalyse. Konstitucijos 105 straipsnio 1 dalyje įtvirtinta, kad Konstitucinis Teismas nagrinėja ir priima sprendimą, ar neprieštarauja Lietuvos Respublikos Konstitucijai Lietuvos Respublikos įstatymai ir kiti Seimo priimti aktai, o šio straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad Konstitucinis Teismas taip pat nagrinėja, ar neprieštarauja Konstitucijai ir įstatymams Respublikos Prezidento aktai ir Respublikos Vyriausybės aktai.

5. Konstitucinis Teismas ne kartą yra konstatavęs, kad pagal Konstituciją jis neturi įgaliojimų peržiūrėti teismų išnagrinėtų bylų ir panaikinti (pakeisti) teismų sprendimų. Prašymai išspręsti tokius klausimus yra nežinybingi Konstituciniam Teismui (inter alia 2019 m. spalio 9 d. sprendimas Nr. KT27-A-S16/2019, 2019 m. gruodžio 18 d. sprendimas Nr. KT70-A-S56/2019, 2020 m. sausio 15 d. sprendimas Nr. KT2-A-S2/2020).

6. Vadinasi, pareiškėjo prašymas pakeisti Panevėžio apygardos teismo 2009 m. birželio 12 d. nuosprendį ir panaikinti pareiškėjo pripažinimą pavojingu recidyvistu yra nežinybingas Konstituciniam Teismui.

7. Pareiškėjo prašymo kontekste paminėtina ir tai, kad Konstitucinis Teismas yra konstatavęs, jog Konstitucijos 106 straipsnio 4 dalyje nurodytų asmenų, dėl kurių priimtas galutinis ir neskundžiamas teismo sprendimas įsiteisėjo anksčiau nei 2019 m. gegužės 1 d., prašymai pagal Konstituciją yra nežinybingi Konstituciniam Teismui (inter alia 2019 m. spalio 30 d. sprendimas Nr. KT39-A-S28/2019, 2019 m. gruodžio 3 d. sprendimas Nr. KT58-A-S44/2019, 2020 m. sausio 15 d. sprendimas Nr. KT1-A-S1/2019). Vadinasi, net jei pareiškėjas prašytų ištirti atitiktį Konstitucijai tų teisės aktų, kurių pagrindu buvo priimtas minėtas teismo sprendimas, toks prašymas būtų nežinybingas Konstituciniam Teismui.

8. Pagal Konstitucinio Teismo įstatymo 69 straipsnio 1 dalies 2 punktą Konstitucinis Teismas savo sprendimu atsisako nagrinėti prašymą, jeigu jo nagrinėjimas yra nežinybingas Konstituciniam Teismui.

9. Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, darytina išvada, kad yra pagrindas atsisakyti priimti nagrinėti pareiškėjo prašymą.

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo įstatymo 22 straipsnio 3, 4 dalimis, 25 straipsnio 1 dalies 3 punktu, 28 straipsniu, 69 straipsnio 1 dalies 2 punktu, 2 dalimi, Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas

nusprendžia:

Atsisakyti nagrinėti pareiškėjo [duomenys neskelbiami] prašymą Nr. 1A-67/2019.

Šis Konstitucinio Teismo sprendimas yra galutinis ir neskundžiamas.

Konstitucinio Teismo teisėjai Elvyra Baltutytė
                                                         Gintaras Goda
                                                         Vytautas Greičius
                                                         Danutė Jočienė
                                                         Gediminas Mesonis
                                                         Vytas Milius
                                                         Daiva Petrylaitė
                                                         Janina Stripeikienė
                                                         Dainius Žalimas