Titulinė skaidrė
Teismo sudėtis
Devizas
Vytis
En

Dėl atsisakymo nagrinėti prašymą

Nuasmeninta

LIETUVOS RESPUBLIKOS KONSTITUCINIS TEISMAS
SPRENDIMAS

DĖL ATSISAKYMO NAGRINĖTI PRAŠYMĄ NR. 1A-43/2019

2020 m. sausio 15 d. Nr. KT5-A-S5/2020
Vilnius

Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas, susidedantis iš Konstitucinio Teismo teisėjų Elvyros Baltutytės, Gintaro Godos, Vytauto Greičiaus, Danutės Jočienės, Gedimino Mesonio, Vyto Miliaus, Daivos Petrylaitės, Janinos Stripeikienės, Dainiaus Žalimo,

sekretoriaujant Daivai Pitrėnaitei,

Konstitucinio Teismo tvarkomajame posėdyje apsvarstė pareiškėjų [duomenys neskelbiami] ir [duomenys neskelbiami] ([duomenys neskelbiami]) (toliau – ir pareiškėjai) prašymą Nr. 1A-43/2019.

Konstitucinis Teismas

nustatė:

1. Iš pareiškėjų Konstituciniam Teismui pateikto prašymo visumos matyti, kad pareiškėjai kreipėsi į Konstitucinį Teismą skųsdami ikiteisminio tyrimo pareigūnų, prokuratūrų ir teisėjų veiksmus ir prašydami panaikinti visus ikiteisminio tyrimo metu ir baudžiamojoje byloje dėl šių asmenų priimtus sprendimus, taip pat nutraukti pirmosios instancijos teisme nagrinėjamą baudžiamąją bylą, kadangi, pareiškėjų nuomone, ikiteisminio tyrimo pareigūnai, prokurorai ir teisėjai pažeidė Lietuvos Respublikos Konstitucijos, Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso ir Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso nuostatas.

2. Kaip nustatyta remiantis Lietuvos teismų informacinėje sistemoje LITEKO esančiais duomenimis, pareiškėjų prašyme minima baudžiamoji byla dėl pareiškėjų Vilniaus miesto apylinkės teismo 2019 m. spalio 8 d. nutartimi buvo perduota nagrinėti teisiamajame posėdyje.

3. Pareiškėjų prašymas Konstituciniam Teismui pateiktas 2019 m. lapkričio 11 d.

Konstitucinis Teismas

konstatuoja:

4. Pagal Konstitucijos 106 straipsnio 4 dalį (2019 m. kovo 21 d. redakcija) kiekvienas asmuo turi teisę kreiptis į Konstitucinį Teismą dėl Konstitucijos 105 straipsnio 1 ir 2 dalyse nurodytų aktų, jeigu jų pagrindu priimtas sprendimas pažeidė šio asmens konstitucines teises ar laisves ir šis asmuo išnaudojo visas teisinės gynybos priemones.

Taigi pagal Konstituciją asmuo turi teisę kreiptis į Konstitucinį Teismą ne dėl visų aktų atitikties Konstitucijai ir (ar) įstatymams, o tik dėl tų, kurie nurodyti Konstitucijos 105 straipsnio 1 ir 2 dalyse. Konstitucijos 105 straipsnio 1 dalyje įtvirtinta, kad Konstitucinis Teismas nagrinėja ir priima sprendimą, ar neprieštarauja Lietuvos Respublikos Konstitucijai Lietuvos Respublikos įstatymai ir kiti Seimo priimti aktai, o šio straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad Konstitucinis Teismas taip pat nagrinėja, ar neprieštarauja Konstitucijai ir įstatymams Respublikos Prezidento aktai ir Respublikos Vyriausybės aktai.

5. Konstitucinis Teismas ne kartą yra konstatavęs, kad pagal Konstituciją jis neturi įgaliojimų spręsti kitų institucijų kompetencijai priskirtų klausimų (2019 m. lapkričio 20 d. sprendimas Nr. KT51-A-S38/2019, 2019 m. lapkričio 27 d. sprendimas Nr. KT53-A-S39/2019, 2019 m. gruodžio 18 d. sprendimas Nr. KT79-A-S64/2019). Prašymai išspręsti tokius klausimus yra nežinybingi Konstituciniam Teismui.

Pažymėtina ir tai, kad pagal Konstituciją Konstitucinis Teismas nesprendžia, ar teismų sprendimai neprieštarauja Konstitucijai ir (ar) įstatymams, taip pat neturi įgaliojimų peržiūrėti teismų išnagrinėtų bylų ir panaikinti (pakeisti) teismų sprendimų (inter alia 2019 m. spalio 9 d. sprendimas Nr. KT27-A-S16/2019, 2019 m. lapkričio 6 d. sprendimas Nr. KT42-A-S30/2019, 2019 m. gruodžio 18 d. sprendimas Nr. KT87-A-S72/2019). Konstitucinis Teismas yra konstatavęs ir tai, kad pagal Konstitucijos 106 straipsnio 4 dalyje (2019 m. kovo 21 d. redakcija) nurodytų asmenų prašymus Konstitucinis Teismas nesprendžia dėl teisėjų veiksmų atitikties Konstitucijai (2019 m. spalio 9 d. sprendimas Nr. KT28-A-S17/2019, 2019 m. lapkričio 19 d. sprendimas Nr. KT48-A-S35/2019, 2019 m. lapkričio 27 d. sprendimas Nr. KT53-A-S39/2019). Prašymai išspręsti tokius klausimus yra nežinybingi Konstituciniam Teismui.

6. Taigi konstatuotina, kad pareiškėjų prašymas yra nežinybingas Konstituciniam Teismui.

7. Pagal Konstitucinio Teismo įstatymo 69 straipsnio 1 dalies 2 punktą Konstitucinis Teismas savo sprendimu atsisako nagrinėti prašymą, jeigu jo nagrinėjimas yra nežinybingas Konstituciniam Teismui.

8. Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, darytina išvada, kad yra pagrindas atsisakyti priimti nagrinėti pareiškėjų prašymą.

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo įstatymo 22 straipsnio 3, 4 dalimis, 25 straipsnio 1 dalies 3 punktu, 28 straipsniu, 69 straipsnio 1 dalies 2 punktu, 2 dalimi, Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas

nusprendžia:

Atsisakyti nagrinėti pareiškėjų [duomenys neskelbiami] ir [duomenys neskelbiami] ([duomenys neskelbiami]) prašymą Nr. 1A-43/2019.

Šis Konstitucinio Teismo sprendimas yra galutinis ir neskundžiamas.

Konstitucinio Teismo teisėjai Elvyra Baltutytė
                                                         Gintaras Goda
                                                         Vytautas Greičius
                                                         Danutė Jočienė
                                                         Gediminas Mesonis
                                                         Vytas Milius
                                                         Daiva Petrylaitė
                                                         Janina Stripeikienė
                                                         Dainius Žalimas