Titulinė skaidrė
Teismo sudėtis
Devizas
Vytis
En

Dėl atsisakymo nagrinėti prašymą

Nuasmeninta

LIETUVOS RESPUBLIKOS KONSTITUCINIS TEISMAS
SPRENDIMAS

DĖL ATSISAKYMO NAGRINĖTI PRAŠYMĄ NR. 1A-71/2019

2020 m. sausio 15 d. Nr. KT2-A-S2/2020
Vilnius

Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas, susidedantis iš Konstitucinio Teismo teisėjų Elvyros Baltutytės, Gintaro Godos, Vytauto Greičiaus, Danutės Jočienės, Gedimino Mesonio, Vyto Miliaus, Daivos Petrylaitės, Janinos Stripeikienės, Dainiaus Žalimo,

sekretoriaujant Daivai Pitrėnaitei,

Konstitucinio Teismo tvarkomajame posėdyje apsvarstė pareiškėjo [duomenys neskelbiami] prašymą Nr. 1A-71/2019.

Konstitucinis Teismas

nustatė:

1. Konstituciniame Teisme gautas pareiškėjo prašymas peržiūrėti jo teistumą ir įvertinti civilinio ieškinio pagrįstumą.

2. Perdavus baudžiamąją bylą iš naujo nagrinėti pirmosios instancijos teismui, Plungės apylinkės teismas 2018 m. balandžio 3 d. nuosprendžiu pareiškėją pripažino kaltu padarius nusikalstamą veiką, nurodytą Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso (BK) 138 straipsnio 2 dalies 8 punkte, ir priteisė iš pareiškėjo turtinės ir neturtinės žalos atlyginimą. Klaipėdos apygardos teismas 2018 m. spalio 18 d. nutartimi pareiškėjo apeliacinį skundą atmetė. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas 2019 m. balandžio 29 d. nutartimi minėtus teismų sprendimus pakeitė, perkvalifikuodamas nusikalstamą veiką iš BK 138 straipsnio 2 dalies 8 punkto į BK 138 straipsnio 1 dalį, o Klaipėdos apygardos teismo nutarties dalį dėl civilinio ieškinio dydžio panaikino ir perdavė šią bylos dalį iš naujo nagrinėti apeliacine tvarka. Klaipėdos apygardos teismas 2019 m. birželio 20 d. nutartimi Plungės apylinkės teismo 2018 m. balandžio 3 d. nuosprendžio dalį dėl civilinio ieškinio pakeitė.

3. Pareiškėjo prašymas Konstituciniam Teismui pateiktas 2019 m. gruodžio 2 d.

Konstitucinis Teismas

konstatuoja:

4. Pagal Konstitucijos 106 straipsnio 4 dalį (2019 m. kovo 21 d. redakcija) kiekvienas asmuo turi teisę kreiptis į Konstitucinį Teismą dėl Konstitucijos 105 straipsnio 1 ir 2 dalyse nurodytų aktų, jeigu jų pagrindu priimtas sprendimas pažeidė šio asmens konstitucines teises ar laisves ir šis asmuo išnaudojo visas teisinės gynybos priemones.

Taigi pagal Konstituciją asmuo turi teisę kreiptis į Konstitucinį Teismą ne dėl visų aktų atitikties Konstitucijai ir (ar) įstatymams, o tik dėl tų, kurie nurodyti Konstitucijos 105 straipsnio 1 ir 2 dalyse. Konstitucijos 105 straipsnio 1 dalyje įtvirtinta, kad Konstitucinis Teismas nagrinėja ir priima sprendimą, ar neprieštarauja Lietuvos Respublikos Konstitucijai Lietuvos Respublikos įstatymai ir kiti Seimo priimti aktai, o šio straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad Konstitucinis Teismas taip pat nagrinėja, ar neprieštarauja Konstitucijai ir įstatymams Respublikos Prezidento aktai ir Respublikos Vyriausybės aktai.

5. Kaip ne kartą yra konstatavęs Konstitucinis Teismas, pagal Konstituciją jis nesprendžia, ar teismų sprendimai neprieštarauja Konstitucijai ir (ar) įstatymams, neturi įgaliojimų peržiūrėti teismų išnagrinėtų bylų ir panaikinti (pakeisti) teismų sprendimų, spręsti kitų institucijų kompetencijai priskirtų klausimų. Prašymai išspręsti tokius klausimus yra nežinybingi Konstituciniam Teismui (inter alia 2019 m. lapkričio 20 d. sprendimas Nr. KT51-A-S38/2019, 2019 m. gruodžio 4 d. sprendimas Nr. KT59-A-S45/2019, 2019 m. gruodžio 18 d. sprendimas Nr. KT72-A-S58/2019).

6. Kaip minėta, pareiškėjas prašo peržiūrėti jo teistumą ir įvertinti civilinio ieškinio pagrįstumą. Pažymėtina, kad pagal BK 97 straipsnio 1 dalį turinčiais teistumą laikomi už nusikaltimo padarymą nuteisti asmenys, kuriems įsiteisėjo teismo priimtas apkaltinamasis nuosprendis. Pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso (BPK) 363 straipsnio 1 dalį asmens prašymą dėl teistumo laiko sutrumpinimo arba teistumo panaikinimo pagal BK 97 straipsnį nagrinėja apylinkės teismas pagal atlikusio bausmę asmens gyvenamąją vietą. Pažymėtina ir tai, kad pagal BPK 115 straipsnio 1 dalį teismas, priimdamas apkaltinamąjį nuosprendį, išsprendžia ir civilinį ieškinį, jį visiškai ar iš dalies patenkindamas arba jį atmesdamas. Taigi pareiškėjas prašo spręsti kitų teismų kompetencijai priskirtinus klausimus.

7. Atsižvelgiant į tai, konstatuotina, kad pareiškėjo prašymas yra nežinybingas Konstituciniam Teismui.

8. Pagal Konstitucinio Teismo įstatymo 69 straipsnio 1 dalies 2 punktą Konstitucinis Teismas savo sprendimu atsisako nagrinėti prašymą, jeigu jo nagrinėjimas yra nežinybingas Konstituciniam Teismui.

9. Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, darytina išvada, kad yra pagrindas atsisakyti priimti nagrinėti pareiškėjo prašymą.

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo įstatymo 22 straipsnio 3, 4 dalimis, 25 straipsnio 1 dalies 3 punktu, 28 straipsniu, 69 straipsnio 1 dalies 2 punktu, 2 dalimi, Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas

nusprendžia:

Atsisakyti nagrinėti pareiškėjo [duomenys neskelbiami] prašymą Nr. 1A-71/2019.

Šis Konstitucinio Teismo sprendimas yra galutinis ir neskundžiamas.

Konstitucinio Teismo teisėjai Elvyra Baltutytė
                                                         Gintaras Goda
                                                         Vytautas Greičius
                                                         Danutė Jočienė
                                                         Gediminas Mesonis
                                                         Vytas Milius
                                                         Daiva Petrylaitė
                                                         Janina Stripeikienė
                                                         Dainius Žalimas