Titulinė skaidrė
Devizas
Vytis
En Fr

Dėl prašymo priėmimo

LIETUVOS RESPUBLIKOS
KONSTITUCINIO TEISMO PIRMININKAS

POTVARKIS

DĖL PRAŠYMO PRIĖMIMO

2020 m. sausio 14 d. Nr. 2B-1
Vilnius

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo įstatymo 25, 84 straipsniais,

p r i i m a m a s pareiškėjo Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo prašymas Nr. 1B-24/2019 ištirti, ar Lietuvos Respublikos Konstitucijos 29 straipsnio 1 daliai, 138 straipsnio 3 daliai, konstituciniam principui pacta sunt servanda neprieštarauja Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 156 straipsnio 2 dalis (2019 m. liepos 16 d. redakcija) tiek, kiek joje nenumatyta galimybė inicijuoti proceso atnaujinimą, kai Jungtinių Tautų Žmogaus teisių komitetas pripažįsta, kad valstybė, Tarptautinio pilietinių ir politinių teisių pakto dalyvė, padarė šio pakto pažeidimą,

ir byla p r a d e d a m a   r e n g t i Konstitucinio Teismo posėdžiui.

Bylai suteikiamas numeris 1/2020.

Šis potvarkis įsigalioja jo pasirašymo dieną.

Konstitucinio Teismo pirmininkas Dainius Žalimas