Titulinė skaidrė
Teismo sudėtis
Devizas
Vytis
En
En

Dėl bylos rengimo

LIETUVOS RESPUBLIKOS
KONSTITUCINIO TEISMO PIRMININKAS

POTVARKIS
Dėl BYLOS RENGIMO

2018 m. rugsėjo 20 d. Nr. 2B-51
Vilnius

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo įstatymo 13 straipsniu,     Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 2018 m. rugsėjo 20 d. sprendimu „Dėl pareiškėjo Vilniaus apygardos administracinio teismo prašymo ištirti Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo nuostatų atitiktį Lietuvos Respublikos Konstitucijai dalies priėmimo ir atsisakymo nagrinėti jo dalį“, byla pagal pareiškėjo Vilniaus apygardos administracinio teismo prašymą Nr. 1B-19/2018 ištirti, ar konstituciniam teisinės valstybės principui neprieštarauja Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo 5 straipsnis (su 2017 m. balandžio 27 d. pakeitimais) tiek, kiek jame nėra nustatyta teisinio reguliavimo, susijusio su asmenų, dirbančių viešosiose įstaigose ir asociacijose, kurios gauna lėšų iš Lietuvos valstybės ar savivaldybių biudžetų ir fondų, ir turinčių administravimo įgaliojimus, deklaracijų pateikimo terminais ir pareigos deklaruoti privačius interesus trukme,

p r a d e d a m a  r e n g t i  Konstitucinio Teismo posėdžiui.

Bylai suteikiamas numeris 15/2018.

Šis potvarkis įsigalioja jo pasirašymo dieną.

 

Konstitucinio Teismo pirmininkas                           Dainius Žalimas