Titulinė skaidrė
Devizas
Vytis
En Fr

Dėl prašymo priėmimo

 LIETUVOS RESPUBLIKOS KONSTITUCINIS TEISMAS

SPRENDIMAS

DĖL PAREIŠKĖJO LIETUVOS VYRIAUSIOJO ADMINISTRACINIO TEISMO PRAŠYMO IŠTIRTI LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2000 M. LIEPOS 19 D. NUTARIMO NR. 865 ATITIKTĮ LIETUVOS RESPUBLIKOS KONSTITUCIJAI PRIĖMIMO

2017 m. rugsėjo 5 d. Nr. KT11-S4/2017
Vilnius

Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas, susidedantis iš Konstitucinio Teismo teisėjų Elvyros Baltutytės, Gintaro Godos, Vytauto Greičiaus, Danutės Jočienės, Vyto Miliaus, Daivos Petrylaitės, Janinos Stripeikienės, Dainiaus Žalimo,

sekretoriaujant Daivai Pitrėnaitei,

Konstitucinio Teismo tvarkomajame posėdyje apsvarstė pareiškėjo Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo prašymą Nr. 1B-14/2017 ištirti, „ar Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. liepos 19 d. nutarimo Nr. 865 „Dėl Kariotiškių kadastrinės vietovės Trakų rajone, Moluvėnų kaime, ekonominio projekto pripažinimo valstybinės svarbos projektu“ (Žin., 2000, Nr. 61-1865) 1 punktas neprieštarauja Lietuvos Respublikos Konstitucijos 7 straipsnio 2 daliai, 23 straipsniui, 46 straipsnio 2 ir 3 dalims, teisinės valstybės principui“.

Konstitucinis Teismas

nustatė:

1. Pareiškėjas Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas prašo ištirti, ar Konstitucijos 7 straipsnio 2 daliai, 23 straipsniui, 46 straipsnio 2, 3 dalims, konstituciniam teisinės valstybės principui neprieštarauja Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. liepos 19 d. nutarimo Nr. 865 „Dėl Kariotiškių kadastrinės vietovės Trakų rajone, Moluvėnų kaime, ekonominio projekto pripažinimo valstybinės svarbos projektu“ (toliau – Vyriausybės 2000 m. liepos 19 d. nutarimas) 1 punktas.

2. Vyriausybės 2000 m. liepos 19 d. nutarimo 1 punkte nustatyta: „Pripažinti Kariotiškių kadastrinės vietovės Trakų rajone, Moluvėnų kaime, ekonominį projektą valstybinės svarbos projektu (toliau vadinama – valstybinės svarbos projektas).“

3. Pareiškėjas į Konstitucinį Teismą dėl ginčijamo teisinio reguliavimo atitikties Konstitucijai kreipėsi sustabdęs administracinės bylos nagrinėjimą. Toje byloje kilo ginčas dėl nuosavybės teisių atkūrimo į žemę, esančią Kariotiškių kadastrinėje vietovėje, Trakų rajone, Moluvėnų kaime, kurioje pagal ginčijamą Vyriausybės 2000 m. liepos 19 d. nutarimo 1 punktą numatyta vykdyti valstybinės svarbos ekonominį projektą (toliau – ir Projektas) ir kuri dėl to buvo priskirta valstybės išperkamai žemei, taigi negali būti piliečiams grąžinama natūra.

Konstitucinis Teismas

konstatuoja:

4. Pareiškėjo Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo prašymas grindžiamas teisiniais motyvais.

4.1. Pareiškėjo nuomone, ginčijamu Vyriausybės nutarimu pripažinus, kad Moluvėnų kaimo teritorijoje bus vykdomas valstybei svarbus ekonominis projektas, ir joje esančią žemę šiuo pagrindu priskyrus valstybės išperkamai žemei, buvo suvaržytos piliečių teisės atkurti nuosavybės teises į išlikusį nekilnojamąjį turtą natūra.

Pareiškėjo teigimu, Projektas turėjo būti įgyvendintas dar 2003 metais, tačiau minėtoje teritorijoje nuo pat ginčijamo Vyriausybės nutarimo priėmimo iki šių dienų nėra pradėti jokie Projekto įgyvendinimo darbai. Taigi, pareiškėjas abejoja, ar visuomenės poreikis toje teritorijoje įgyvendinti Projektą vis dar yra ir ar teritorija Moluvėnų kaime dėl to, kad joje buvo numatyta vykdyti valstybinės svarbos ekonominį projektą, vis dar turėtų būti priskiriama valstybės išperkamai žemei. Remdamasis oficialiosios konstitucinės doktrinos nuostatomis, pareiškėjas nurodo, kad visuomenės poreikiai nėra statiški ir jų buvimą kiekvieną kartą reikia vertinti individualiai, atsižvelgiant į tai, kokių socialiai reikšmingų tikslų yra siekiama. Atsižvelgdamas į tai, kad Projektas, be kita ko, iki šiol nėra pradėtas vykdyti, pareiškėjas mano, kad jis nebegali būti laikomas atitinkančiu visuomenės (valstybės) poreikius ir interesus, todėl jam kyla abejonių dėl jo atitikties Konstitucijos 23 straipsniui, 46 straipsnio 2, 3 dalims.

4.2. Pareiškėjas savo prašyme taip pat pažymi, jog jam kyla abejonių dėl Vyriausybės 2000 m. liepos 19 d. nutarimo 1 punkto atitikties Konstitucijos 7 straipsnio 2 daliai, konstituciniam teisinės valstybės principui. Pareiškėjo teigimu, priimant šį nutarimą nebuvo paisyta iš Konstitucijos kylančių reikalavimų teisėkūros subjektams dėl priimamo teisės akto aiškumo ir oficialaus jo paskelbimo.

Vyriausybės 2000 m. liepos 19 d. nutarimo turinys nėra aiškus, iš jo negalima suprasti, kokiam būtent ekonominiam projektui vykdyti paskirta Moluvėnų kaimo teritorija. Ginčijamo Vyriausybės nutarimo 1 punkte įvardijamas tik projekto pavadinimas; nei šioje, nei kitose ginčijamo akto nuostatose nėra jokių užuominų apie Projekto turinį, nepateikiama jokių nuorodų į kitus (viešai paskelbtus) dokumentus, prie nutarimo nėra pridėti jokie dokumentai, kurie leistų identifikuoti, kokia konkrečiai veikla pripažinta valstybei svarbia, o pasirinktoji abstrakti formuluotė sudaro prielaidas manyti, kad bet kokia nurodytoje vietovėje vykdoma ekonominė veikla pripažinta valstybei svarbia. Nors ginčijamas Vyriausybės nutarimas, kurio 1 punktu Projektą nutarta pripažinti svarbiu valstybei, buvo paskelbtas „Valstybės žiniose“, tačiau dokumentai, kurie leistų identifikuoti, kokį konkrečiai Projektą Vyriausybė pripažino valstybei svarbiu, oficialiai nebuvo paskelbti.

5. Konstatuotina, kad pareiškėjo Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo prašymas ištirti Vyriausybės 2000 m. liepos 19 d. nutarimo 1 punkto atitiktį Konstitucijos 7 straipsnio 2 daliai, 23 straipsniui, 46 straipsnio 2, 3 dalims, konstituciniam teisinės valstybės principui atitinka Konstitucinio Teismo įstatyme nustatytus reikalavimus, todėl yra priimtinas nagrinėti Konstituciniame Teisme.

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Konstitucijos 102 straipsnio 1 dalimi, Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo įstatymo 22 straipsnio 3, 4 dalimis, 28 straipsnio 1 dalimi, 67 straipsniu, Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas

nusprendžia:

Priimti nagrinėti pareiškėjo Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo prašymą Nr. 1B-14/2017 ištirti, ar Lietuvos Respublikos Konstitucijos 7 straipsnio 2 daliai, 23 straipsniui, 46 straipsnio 2, 3 dalims, teisinės valstybės principui neprieštarauja Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. liepos 19 d. nutarimo Nr. 865 „Dėl Kariotiškių kadastrinės vietovės Trakų rajone, Moluvėnų kaime, ekonominio projekto pripažinimo valstybinės svarbos projektu“ 1 punktas.

Šis Konstitucinio Teismo sprendimas yra galutinis ir neskundžiamas.

Konstitucinio Teismo teisėjai     Elvyra Baltutytė
                                                             Gintaras Goda
                                                             Vytautas Greičius
                                                             Danutė Jočienė
                                                             Vytas Milius
                                                             Daiva Petrylaitė
                                                             Janina Stripeikienė
                                                             Dainius Žalimas