Titulinė skaidrė
Devizas
Vytis
En Fr

Dėl teisenos byloje nutraukimo

Byla Nr. 3/2017

 LIETUVOS RESPUBLIKOS KONSTITUCINIS TEISMAS
SPRENDIMAS

DĖL TEISENOS BYLOJE PAGAL PAREIŠKĖJOS LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO NARIŲ GRUPĖS PRAŠYMĄ IŠTIRTI TURTO IR VERSLO VERTINIMO PAGRINDŲ ĮSTATYMO ATITIKTĮ LIETUVOS RESPUBLIKOS KONSTITUCIJAI NUTRAUKIMO

2017 m. liepos 4 d. Nr. KT10-S3/2017
Vilnius

Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas, susidedantis iš Konstitucinio Teismo teisėjų Elvyros Baltutytės, Gintaro Godos, Vytauto Greičiaus, Danutės Jočienės, Gedimino Mesonio, Vyto Miliaus, Daivos Petrylaitės, Janinos Stripeikienės, Dainiaus Žalimo,

sekretoriaujant Daivai Pitrėnaitei,

Konstitucinio Teismo tvarkomajame posėdyje apsvarstė pareiškėjos Lietuvos Respublikos Seimo narių grupės prašymą Nr. 1B-2/2017 ištirti, ar Lietuvos Respublikos Konstitucijos 29 straipsnio 1 daliai, konstituciniam teisinės valstybės principui neprieštarauja Lietuvos Respublikos turto ir verslo vertinimo pagrindų įstatymas (2011 m. birželio 22 d. redakcija) tiek, kiek jame nėra nustatytas senaties terminas, per kurį turto arba verslo vertintojas gali būti patrauktas drausminėn atsakomybėn.

Konstitucinis Teismas

nustatė:

1. Pareiškėja Seimo narių grupė kreipėsi į Konstitucinį Teismą su prašymu ištirti, ar Lietuvos Respublikos Konstitucijos 29 straipsnio 1 daliai, konstituciniam teisinės valstybės principui neprieštarauja Lietuvos Respublikos turto ir verslo vertinimo pagrindų įstatymas (2011 m. birželio 22 d. redakcija) tiek, kiek jame nėra nustatytas senaties terminas, per kurį turto arba verslo vertintojas gali būti patrauktas drausminėn atsakomybėn.

2. Konstitucinio Teismo pirmininko 2017 m. kovo 8 d. potvarkiu Nr. 2B-9 pagal šį prašymą Konstitucinio Teismo posėdžiui pradėta rengti byla Nr. 3/2017.

Konstitucinis Teismas

konstatuoja:

3. Seimas 1999 m. gegužės 25 d. priėmė Lietuvos Respublikos turto ir verslo vertinimo pagrindų įstatymą, kuriuo inter alia nustatė turto ir verslo vertintojų veiklos pagrindus, teises, pareigas bei atsakomybę (1 straipsnis).

Šis įstatymas Seimo 2011 m. birželio 22 d. priimtu Lietuvos Respublikos turto ir verslo vertinimo pagrindų įstatymo pakeitimo įstatymu buvo išdėstytas nauja redakcija.

Turto ir verslo vertinimo pagrindų įstatymo (2011 m. birželio 22 d. redakcija) 29 straipsnyje nustatyti turto arba verslo vertintojo drausminių nuobaudų skyrimo pagrindai (1 dalis), drausmės bylos iškėlimo tvarka (2, 3 dalys), galimos skirti drausminės nuobaudos (4 dalis).

Pažymėtina, kad nei Turto ir verslo vertinimo pagrindų įstatymo (2011 m. birželio 22 d. redakcija) 29 straipsnyje, nei jokioje kitoje šio įstatymo ar kito teisės akto nuostatoje nebuvo nustatyta, kad turto arba verslo vertintojas, padaręs pažeidimą, negalėtų būti patrauktas drausminėn atsakomybėn praėjus tam tikram laikui.

4. Seimas 2017 m. birželio 22 d. priėmė Lietuvos Respublikos turto ir verslo vertinimo pagrindų įstatymo Nr. VIII-1202 29 straipsnio pakeitimo įstatymą, kuriuo pakeitė Turto ir verslo vertinimo pagrindų įstatymo (2011 m. birželio 22 d. redakcija) 29 straipsnio 1 dalį ir ją išdėstė taip:

1. Už šio įstatymo, Tarptautinių vertinimo standartų, Europos vertinimo standartų, Turto ir verslo vertinimo metodikos, Turto arba verslo vertintojų profesinės etikos kodekso pažeidimus Turto arba verslo vertintojų garbės teismas turto arba verslo vertintojui skiria vieną šio straipsnio 4 dalyje nurodytų drausminių nuobaudų, jeigu nuo pažeidimo padarymo nepraėjo treji metai.“

Taigi, Seimui priėmus minėtą Turto ir verslo vertinimo pagrindų įstatymo pakeitimo įstatymą, jo 29 straipsnio 1 dalyje (2017 m. birželio 22 d. redakcija) nustatytas trejų metų senaties terminas, per kurį turto arba verslo vertintojas gali būti patrauktas drausminėn atsakomybėn: pagal šį teisinį reguliavimą praėjus trejiems metams nuo pažeidimo padarymo dienos, turto ar verslo vertintojas nebegali būti traukiamas drausminėn atsakomybėn.

5. Konstatuotina, kad Turto ir verslo vertinimo pagrindų įstatyme (2011 m. birželio 22 d. redakcija) nustatytas teisinis reguliavimas, pakeitus jo 29 straipsnio 1 dalį, šiai konstitucinės justicijos bylai aktualiu aspektu pasikeitė iš esmės.

6. Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo įstatymo 69 straipsnio 4 dalyje (1996 m. liepos 11 d. redakcija) nustatyta, kad ginčijamo teisės akto panaikinimas yra pagrindas priimti sprendimą pradėtai teisenai nutraukti. Jeigu tai paaiškėja iki teisminio posėdžio pradžios, Konstitucinis Teismas šį klausimą sprendžia pasitarimų kambaryje.

Konstitucinis Teismas savo aktuose ne kartą yra konstatavęs, kad Konstitucinio Teismo įstatymo 69 straipsnio 4 dalies formuluotė „yra pagrindas <...> pradėtai teisenai nutraukti“ aiškintina kaip nustatanti Konstitucinio Teismo teisę tais atvejais, kai į Konstitucinį Teismą kreipėsi ne teismai, bet kiti Konstitucijos 106 straipsnyje nurodyti subjektai, o ginčijamas teisės aktas (jo dalis) nebegalioja – jis yra pripažintas netekusiu galios (panaikintas arba pakeistas) arba jo galiojimas yra pasibaigęs, atsižvelgus į nagrinėjamos bylos aplinkybes, nutraukti pradėtą teiseną (inter alia 2006 m. kovo 28 d., 2013 m. liepos 5 d. sprendimai, 2016 m. liepos 8 d. nutarimas).

7. Kaip minėta, pareiškėja šioje konstitucinės justicijos byloje yra Seimo narių grupė, kuri Turto ir verslo vertinimo pagrindų įstatymo (2011 m. birželio 22 d. redakcija) atitiktį Konstitucijai ginčija tiek, kiek jame nėra nustatytas senaties terminas, per kurį turto arba verslo vertintojas gali būti patrauktas drausminėn atsakomybėn.

Taip pat minėta, kad Seimui 2017 m. birželio 22 d. priėmus Turto ir verslo vertinimo pagrindų įstatymo Nr. VIII-1202 29 straipsnio pakeitimo įstatymą šis terminas nustatytas, taigi, pareiškėjos ginčijamas teisinis reguliavimas yra pakeistas iš esmės.

8. Atsižvelgiant į išdėstytus argumentus, pradėta teisena pagal pareiškėjos Seimo narių grupės prašymą ištirti, ar Konstitucijos 29 straipsnio 1 daliai, konstituciniam teisinės valstybės principui neprieštarauja Turto ir verslo vertinimo pagrindų įstatymas (2011 m. birželio 22 d. redakcija) tiek, kiek jame nėra nustatytas senaties terminas, per kurį turto arba verslo vertintojas gali būti patrauktas drausminėn atsakomybėn, yra nutrauktina.

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo įstatymo 28 straipsniu, 69 straipsnio 4 dalimi, Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas

nusprendžia:

Nutraukti pradėtą teiseną byloje Nr. 3/2017 pagal pareiškėjos Lietuvos Respublikos Seimo narių grupės prašymą ištirti, ar Lietuvos Respublikos Konstitucijos 29 straipsnio 1 daliai, konstituciniam teisinės valstybės principui neprieštarauja Lietuvos Respublikos turto ir verslo vertinimo pagrindų įstatymas (2011 m. birželio 22 d. redakcija) tiek, kiek jame nėra nustatytas senaties terminas, per kurį turto arba verslo vertintojas gali būti patrauktas drausminėn atsakomybėn.

Šis Konstitucinio Teismo sprendimas yra galutinis ir neskundžiamas.

Konstitucinio Teismo teisėjai:   Elvyra Baltutytė
                                                            Gintaras Goda
                                                            Vytautas Greičius
                                                            Danutė Jočienė
                                                            Gediminas Mesonis
                                                            Vytas Milius
                                                            Daiva Petrylaitė
                                                           Janina Stripeikienė
                                                           Dainius Žalimas