Titulinė skaidrė
Teismo sudėtis
Devizas
Vytis
En
En

○ Konstitucinis Teismas nesprendžia vienodos galios teisės aktų suderinamumo klausimų.

Informacija atnaujinta: 2016-04-19 14:01

Pagal Konstituciją Konstitucinis Teismas nenagrinėja, ar vienas įstatymas atitinka kitą įstatymą, nesprendžia vienodos galios teisės aktų suderinamumo, normų konkurencijos klausimų, be kita ko, netiria įstatymų atitikties ratifikuotoms tarptautinėms sutartims; prašymas tai tirti yra nežinybingas Konstituciniam Teismui.

Pavyzdžiui, Konstitucinio Teismo 2012 m. gegužės 10 d. sprendimu atsisakyta nagrinėti Seimo narių grupės prašymo dalį dėl kai kurių Piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatymo nuostatų atitikties šio įstatymo preambulei, nes pagal Konstituciją prašymas ištirti įstatymo normų atitiktį jo bendrosioms nuostatoms yra nežinybingas Konstituciniam Teismui.

Minėtame Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo prašyme ištirti Baudžiamojo kodekso 1891 straipsnio atitiktį Konstitucijai, kurį Konstitucinis Teismas atsisakė nagrinėti 2012 m. birželio 25 d. sprendimu, abejota ir tuo, ar šiame straipsnyje numatyta nusikalstama veika gali būti neatsargi ir ar tai būtų suderinama su šio kodekso 16 straipsnyje nustatytu teisiniu reguliavimu; be to, pareiškėjas įžvelgė tam tikrą ginčijamo teisinio reguliavimo nulemtą baudžiamojo proceso teisės normų ir mokestinių pažeidimų tyrimą reguliuojančių teisės normų nesuderinamumą. Taigi, kaip konstatuota Konstitucinio Teismo sprendime, šiais aspektais pareiškėjas kėlė ne tik Baudžiamojo kodekso 1891 straipsnio 1 dalies aiškinimo bei taikymo, bet ir jos suderinamumo su žemesnės nei Konstitucija galios teisės aktų (tarp jų paties Baudžiamojo kodekso) nuostatomis klausimus.