Titulinė skaidrė
Teismo sudėtis
Devizas
Vytis
En

● Kiti reikalavimai prašymų turiniui ir formai

Informacija atnaujinta: 2016-04-19 15:47

Nors dažniausiai prašymai pareiškėjams grąžinami dėl argumentavimo trūkumų, kartais sprendžiant dėl prašymų priimtinumo konstatuojami ir kiti jų trūkumai. Paminėtini atvejai, kai nesilaikyta Konstitucinio Teismo įstatymo 66 straipsnyje nustatytų reikalavimų, susijusių su atstovavimu pagal įstatymą ar pavedimą pareiškėjai Seimo narių grupei (1 dalies 3 punktas, 2 dalis), taip pat reikalavimų tiksliai nurodyti ginčijamą teisės aktą (66 straipsnio 1 dalies 6 punktas) ir suformuluoti prašymą Konstituciniam Teismui (66 straipsnio 1 dalies 9 punktas, 67 straipsnio 2 dalies 6 punktas), kaip antai nurodyti, kurių konkrečių ginčijamo teisės akto nuostatų (straipsnių, dalių, punktų) atitiktimi aukštesnės galios teisės aktams abejojama, kurios redakcijos teisės akte nustatytas teisinis reguliavimas ginčijamas.

Konstitucinio Teismo pirmininko 2014 m. sausio 9 d. potvarkiu Nr. 2B-5 Seimo narių grupei prašymas grąžintas, be kita ko, dėl to, kad jame nebuvo nurodytas Seimo narys, kuris turėjo būti jos atstovas pagal įstatymą; be to, nors prašyme kaip pareiškėjos atstovas buvo nurodytas advokatas, kartu su prašymu nepateiktas jo įgaliojimus patvirtinantis dokumentas – advokato orderis, t. y. nepateikti duomenys apie pareiškėjo atstovo įgaliojimus.

Konstitucinio Teismo 2013 m. sausio 8 d. sprendimu Seimo narių grupei grąžintame prašyme ištirti Vyriausybės nutarimu patvirtinto Kuršių nerijos nacionalinio parko tvarkymo plano konstitucingumą nebuvo nurodyta jokių konkrečių šio nutarimo ar juo patvirtinto plano punktų, papunkčių ar nuostatų, kurių konstitucingumu pareiškėja abejojo.

Konstitucinio Teismo 2014 m. rugpjūčio 28 d. sprendime konstatuota, kad Seimo narių grupės prašymas ištirti įstatymo nuostatų atitiktį Konstitucijai suformuluotas netiksliai, nes nėra aišku, kurios redakcijos teisinį reguliavimą pareiškėja iš tiesų ginčija.

Retais atvejais prašymai grąžinti dėl to, kad nustatytų reikalavimų neatitiko jų priedai.

Pavyzdžiui, Konstitucinio Teismo pirmininko 2013 m. lapkričio 4 d. potvarkiu Nr. 2B-87 Seimo narių grupei grąžintas jos prašymas ištirti Žemės gelmių įstatymo pakeitimo įstatymo nuostatų atitiktį Konstitucijai, neatitikęs Konstitucinio Teismo įstatymo 66 straipsnio 3 dalies 3 punkte nustatyto reikalavimo prie prašymo pridėti notaro patvirtintus ne lietuvių kalba surašytų dokumentų ir kitos medžiagos vertimus į lietuvių kalbą (kai kurie prašymo priedai, į kuriuos jame darytos nuorodos, buvo surašyti anglų kalba, o reikalingi vertimai nebuvo pateikti).

Kartais pareiškėjai prie prašymų neprideda reikiamo Konstitucinio Teismo įstatyme nustatyto kiekio paties prašymo ir ginčijamo teisės akto nuorašų egzempliorių. Vien dėl šio trūkumo prašymai pareiškėjams Konstitucinio Teismo praktikoje paprastai nėra grąžinami. Vis dėlto šiame kontekste atkreiptinas dėmesys į tai, kad pagal Konstitucinio Teismo įstatymą prašymas Konstituciniam Teismui gali būti pateiktas ir elektroninių ryšių priemonėmis elektronine forma, pasirašius jį saugiu elektroniniu parašu, – tokiu atveju reikalavimas pateikti po 9 prašymo ir jo priedų nuorašų egzempliorius netaikomas.