Titulinė skaidrė
Teismo sudėtis
Devizas
Vytis
En

● Atsisakymas nagrinėti prašymą, kurio nagrinėjimas yra nežinybingas Konstituciniam Teismui (Konstitucinio Teismo įstatymo 69 straipsnio 1 dalies 2 punktas)

Informacija atnaujinta: 2016-04-19 13:54

Pastaraisiais metais Konstitucinis Teismas šiuo pagrindu atsisakė nagrinėti daugiausia prašymų. Konstitucinio Teismo praktikoje jam nežinybingais laikomi: 1) prašymai, kuriuose ginčijami teisės aktai, kurių atitikties aukštesnės galios teisės aktams vertinimas nepriskirtas Konstitucinio Teismo kompetencijai; 2) prašymai išaiškinti, kaip turi būti aiškinamos ir taikomos įstatymų (ar kitų teisės aktų) nuostatos; 3) prašymai išspręsti vienodos galios teisės aktų suderinamumo, normų konkurencijos klausimus; 4) prašymai įvertinti teisėkūros subjektų neveikimą (teisėkūros sprendimų nepriėmimą); 5) prašymai, kuriuose nėra tyrimo dalyko; 6) fiktyvūs prašymai; 7) savitiksliai prašymai.

Dažniausiai kaip nežinybingus Konstituciniam Teismui atsisakoma nagrinėti prašymus, kuriuose keliami ne teisės aktų atitikties Konstitucijai, o jų aiškinimo ir taikymo klausimai.