Titulinė skaidrė
Devizas
Vytis
En Fr

Įvykiai

Konstitucinio Teismo teisėjai dalyvauja Rygoje vykstančioje tarptautinėje konferencijoje

2021-09-02

Konstitucinio Teismo pirmininkė Danutė Jočienė ir teisėjas Gintaras Goda rugsėjo 2–3 d. dalyvauja Rygoje (Latvijos Respublika) vykstančioje Europos Sąjungos Teisingumo Teismo (ESTT) ir Latvijos Respublikos Konstitucinio Teismo surengtoje tarptautinėje konferencijoje „Suvienijusi įvairovę ES: tarp bendrųjų konstitucinių tradicijų ir nacionalinio identiteto“ (angl. EUnited in diversity: between common constitutional traditions and national identities).

ESTT užtikrina, kad ES teisė valstybėse narėse būtų aiškinama ir taikoma vienodai. Nacionaliniai konstituciniai teismai gina nacionalines konstitucines vertybes atitinkamose nacionalinės teisės sistemose, jiems patikėta saugoti ir įtvirtinti nacionalinę tapatybę. Šis vaidmuo aiškiai pripažintas pačiose ES sutartyse. ES sutarties 4 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad „Sąjunga gerbia valstybių narių lygybę prieš Sutartis bei nacionalinį jų savitumą, neatsiejamą nuo pagrindinių politinių bei konstitucinių jų struktūrų, įskaitant regioninę ir vietos savivaldą“. Konferencijos organizatoriai kelia klausimą, ar pagrindinių teisių apsaugos srityje išliktų nacionalinė įvairovė. Kada nacionalinė įvairovė turėtų būti palikta nuošalyje dėl ES vienybės ir, priešingai, kada ES teisė turėtų palikti vietos nacionalinei įvairovei? Kadangi pagrindinių teisių apsauga išlieka svarbiausia konstitucinių teismų funkcija, kaip jie turėtų suderinti vienybės ir įvairovės aspektus?

Konferencijos dalyviai aptars ES valstybėms narėms bendras konstitucines tradicijas,  pagrindinių teisių apsaugos nacionaliniu ir tarptautiniu lygmenimis aspektus, nacionalinių konstitucinių ir tarptautinių teismų kompetenciją ginant pagrindines žmogaus teises ir laisves, naudojimosi jomis apribojimus skirtingose šalyse. Konstitucinio Teismo pirmininkė D. Jočienė tars įžanginį žodį ir vadovaus diskusijai konferencijos dalyje, kurioje bus kalbama apie Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijos ir nacionalinių konstitucijų santykį, pagrindinių žmogaus teisių ir laisvių taikymo mastą, skirtingo lygmens teisminių institucijų kompetenciją ginant pagrindines žmogaus teises ir laisves.   

Konferencijoje dalyvauja ESTT pirmininkas Koenas Lenaertas ir šio teismo teisėjai, Austrijos, Belgijos, Ispanijos, Italijos, Kipro, Kroatijos, Latvijos, Prancūzijos, Slovėnijos, Vengrijos, Vokietijos konstitucinių teismų pirmininkai ir teisėjai.