Titulinė skaidrė
Teismo sudėtis
Devizas
Vytis
En
En

Įvykiai

Išleistas naujas Konstitucinio Teismo biuletenio „Konstitucinė jurisprudencija“ numeris

2015-10-14

Konstitucinis Teismas išleido antrąjį šių metų biuletenio „Konstitucinė jurisprudencija“ numerį. Jame spausdinami šiemet balandžio–birželio mėn. priimti Konstitucinio Teismo nutarimai, pateikiama informacija apie jo nutarimų, kuriais teisės aktai (ar jų dalys) pripažinti prieštaraujančiais Konstitucijai (ir (ar) įstatymams), įgyvendinimą, taip pat apie Konstituciniam Teismui pateiktų prašymų ir paklausimų priimtinumą. Biuletenyje įdėtos Europos Sąjungos Teisingumo Teismo, Europos Žmogaus Teisių Teismo, Tarptautinio Teisingumo Teismo ir kitų užsienio šalių konstitucinės justicijos institucijų priimtų aktų santraukos. Be to, skaitytojai ras prof. dr. Vytauto Sinkevičiaus straipsnį „Nauji legislatyvinės omisijos „nebuvimo“ aspektai: pastabos Konstitucinio Teismo nutarimo paraštėse“, Konstitucinio Teismo pirmininko prof. dr. Dainiaus Žalimo pranešimą „Amžinosios nuostatos – demokratinės santvarkos ir konstitucinės tapatybės garantija“. Pateikiama Venecijos komisijos – Europos Tarybos patariamosios institucijos konstitucionalizmo klausimais, su kuria Konstitucinis Teismas aktyviai bendradarbiauja, veiklos 2015 m. balandžio–birželio mėn. apžvalga, taip pat to laikotarpio Konstitucinio Teismo veiklos kronika ir informacija apie Konstitucinio Teismo bibliotekoje gautą naujausią konstitucinės teisės literatūrą.

Konstitucinio Teismo biuletenis „Konstitucinė jurisprudencija“ leidžiamas keturis kartus per metus siekiant supažindinti visuomenę su naujausiais Konstitucinio Teismo nutarimais, išvadomis ir sprendimais dėl Konstitucinio Teismo aktų išaiškinimo ir bylų nutraukimo. Jame taip pat spausdinami moksliniai straipsniai, kuriuose nagrinėjamos konstitucinės justicijos problemos, įvairiose konferencijose teisėjų perskaityti pranešimai, teisės knygų recenzijos, Konstituciniam Teismui aktualūs užsienio valstybių konstitucinės justicijos institucijų, tarptautinių teismų sprendimai arba jų santraukos.