Titulinė skaidrė
Devizas
Vytis
En Fr

Įvykiai

Išleistas naujas Konstitucinio Teismo biuletenio „Konstitucinė jurisprudencija“ numeris

2015-06-08

Konstitucinis Teismas išleido pirmąjį šių metų biuletenio „Konstitucinė jurisprudencija“ numerį. Jame spausdinami šiemet sausio–kovo mėn. priimti Konstitucinio Teismo nutarimai ir sprendimai, pateikiama informacija apie jo nutarimų, kuriais teisės aktai (ar jų dalys) pripažinti prieštaraujančiais Konstitucijai (ir (ar) įstatymams), įgyvendinimą, taip pat apie Konstituciniam Teismui pateiktų prašymų ir paklausimų priimtinumą. Biuletenyje skelbiamas pirmasis Konstitucinio Teismo metinis pranešimas, kuriame pristatoma jo 2014 m. veikla. Be to, skaitytojai ras Venecijos komisijos – Europos Tarybos patariamosios institucijos konstitucionalizmo klausimais, su kuria Konstitucinis Teismas aktyviai bendradarbiauja, veiklos 2015 m. sausio–kovo mėn. apžvalgą. Leidinyje taip pat pateikiama Konstitucinio Teismo veiklos pirmąjį šių metų ketvirtį kronika ir informacija apie naujausią konstitucinės teisės literatūrą Konstitucinio Teismo bibliotekoje.

Konstitucinio Teismo biuletenis „Konstitucinė jurisprudencija“ leidžiamas keturis kartus per metus siekiant supažindinti visuomenę su naujausiais Konstitucinio Teismo nutarimais, išvadomis ir sprendimais dėl Konstitucinio Teismo aktų išaiškinimo ir bylų nutraukimo. Jame taip pat spausdinami moksliniai straipsniai, kuriuose nagrinėjamos konstitucinės justicijos problemos, įvairiose konferencijose teisėjų perskaityti pranešimai, teisės knygų recenzijos, Konstituciniam Teismui aktualūs užsienio valstybių konstitucinės justicijos institucijų, tarptautinių teismų sprendimai arba jų santraukos.