Titulinė skaidrė
Devizas
Vytis
En Fr

Paskelbti darbo konkursai

Informacija atnaujinta 2021-05-31

2021 m. gegužės 31 d.

Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas skelbia konkursą Teisės tyrimų skyriaus konsultanto (pareiginės algos koeficientas 9,5) pareigoms užimti. (Skelbimo Nr. 47383). 

LIETUVOS RESPUBLIKOS KONSTITUCINIO TEISMO TEISĖS TYRIMŲ SKYRIAUS KONSULTANTO
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS 

I SKYRIUS
PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

 1. Pareigybės lygmuo – IX pareigybės lygmuo.
 2. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus skyriaus vedėjui.

II SKYRIUS
VEIKLOS SRITIS

 1. Pagrindinė veiklos sritis:
  3.1. kita specialioji sritis – teismų sistemos veikla. 
 1. Papildoma (-os) veiklos sritis (-ys):
  4.1. teisė.

III SKYRIUS
PAREIGYBĖS SPECIALIZACIJA

 1. Pagrindinės veiklos srities specializacija:
  5.1. teisinės informacijos analizė ir apibendrinimas, teisinių dokumentų projektų rengimas su Teisės tyrimų skyriaus veikla susijusiais klausimais.
 1. Papildomos (-ų) veiklos srities (-čių) specializacija:
  6.1. teismo procesinių dokumentų projektų ir kitų su teisės klausimais susijusių dokumentų rengimas. 

IV SKYRIUS
FUNKCIJOS 

 1. Pagal kompetenciją dalyvauja darbo grupių, komisijų veikloje.
 2. Rengia procesinių dokumentų, teisės aktų ir kitų teismo veiklos dokumentų projektus.
 3. Renka įstatymus ir kitus norminius aktus, teisinę bei kitą informaciją, juos analizuoja, sistemina ir teikia išvadas.
 4. Apdoroja su teisės klausimais susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja su teisės klausimais susijusios informacijos apdorojimą.
 1. Renka, sistemina, apibendrina ir analizuoja Konstituciniame Teisme rengiamoms byloms aktualią teisinę informaciją.
 2. Rengia Konstitucinio Teismo, užsienio valstybių konstitucinė justicijos institucijų, Europos Žmogaus Teisių Teismo, Europos Sąjungos Teisingumo Teismo sprendimų, jurisprudencijos, mokslinės literatūros, teismų praktikos santraukas, apžvalgas, apibendrinimu, reikalingus rengiant bylas teisminiam nagrinėjimui, taip pat kitoms Konstitucinio Teismo funkcijoms vykdyti.
 3. Rengia statistinę ir kitokią informaciją apie Konstituciniame Teisme gautus prašymus, paklausimus, išnagrinėtas bylas, Konstitucinio Teismo nutarimų įgyvendinimą ir kitais Konstitucinio Teismo veiklos klausimais.
 4. Prireikus prisideda prie Konstitucijos 106 straipsnio 4 dalyje nurodytų asmenų pateiktų prašymų išankstinio tyrimo, rengia išankstinio tyrimo pažymų ir atitinkamų sprendimų dėl priimtinumo projektus, teikia juos išankstinį tyrimą atliekančiam teisėjui.
 5. Rengia atsakymų į iš asmenų gautus skundus, prašymus, laiškus projektus.
 6. Padeda organizuoti konferencijas, seminarus, kitus Konstitucinio Teismo renginius, prisideda prie Konstitucinio Teismo leidinių rengimo. 
 7. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus. 

V SKYRIUS
SPECIALIEJI REIKALAVIMAI

 1. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:
  18.1. išsilavinimas – aukštasis universitetinis teisės krypties išsilavinimas (bakalauro ir magistro arba universitetinių vientisųjų studijų magistro kvalifikacinis laipsnis; 
 1. Užsienio kalbos mokėjimo reikalavimai:
  19.1. kalba – anglų arba prancūzų arba vokiečių;
  19.2. kalbos mokėjimo lygis – B1.
 1. Atitikimas kitiems reikalavimams:
  20.1. atitikti teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus suteikiant teisę dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma „Riboto naudojimo“.  

VI SKYRIUS
KOMPETENCIJOS

 1. Bendrosios kompetencijos ir jų pakankami lygiai:
  21.1. vertės visuomenei kūrimas – 3;
  21.2. organizuotumas – 3;
  21.3. patikimumas ir atsakingumas – 3;
  21.4. analizė ir pagrindimas – 4;
  21.5. komunikacija – 3. 
 1. Specifinės kompetencijos ir jų pakankami lygiai:
  22.1. informacijos valdymas – 3. 
 1. Profesinės kompetencijos ir jų pakankami lygiai:
  23.1. veiklos planavimas – 3;
  23.2. teisės išmanymas – 3.

_____________

Dokumentai pateikiami: el. būdu (per VATIS Atrankų modulį), žr. https://portalas.vtd.lt/lt/teises-tyrimu-skyriaus-teismo-konsultantas-karjeros-valstybes-tarnautojas-322;45118.html 

Darbo vieta: Gedimino pr. 36, Vilnius.
Kontaktiniai duomenys išsamesnei informacijai: (8 5) 210 1611 arba Loreta.Cesnaviciene@lrkt.ltSkelbimas galioja iki 2021 m. birželio 14 d.