Titulinė skaidrė
Devizas
Vytis
En Fr

Paskelbti darbo konkursai

Informacija atnaujinta 2021-06-18

Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas ieško Administravimo ir protokolo skyriaus vyriausiojo specialisto, dirbančio pagal darbo sutartį

Pareigybės pavadinimas – Administravimo ir protokolo skyriaus vyriausiasis specialistas, dirbantis pagal darbo sutartį (pareigybės lygis A2, pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas nuo 7,6 iki 10,5 (priklauso nuo profesinio darbo patirties)).

Kvalifikaciniai reikalavimai – turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį teisės krypties išsilavinimą (bakalauro kvalifikacinis laipsnis); mokėti anglų kalbą ne žemesniu nei B2 lygiu pagal Bendruosius Europos kalbų metmenis; mokėti dirbti Microsoft Office ar lygiaverčiu programiniu paketu, būti susipažinus su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Europos Sąjungos teise; išmanyti Lietuvos Respublikos, Europos Sąjungos, Jungtinių Tautų, Europos Tarybos teisės aktuose, Europos Žmogaus Teisių Teismo, Europos Sąjungos Teisingumo Teismo, Tarptautinio Teisingumo Teismo veikloje vartojamą teisinę terminiją; mokėti analizuoti ir apibendrinti informaciją, gebėti sklandžiai reikšti mintis raštu ir žodžiu, redaguoti tekstus, gerai mokėti lietuvių kalbos rašybos, dokumentų valdymo, teisės aktų rengimo taisykles; savarankiškai planuoti, organizuoti savo veiklą, pasirinkti tinkamus darbo metodus.

Pagrindinės funkcijos – padėti rengti Konstitucinio Teismo vidaus dokumentų, sutarčių projektus, prisidėti prie Konstitucinio Teismo, užsienio valstybių konstitucinės justicijos institucijų, tarptautinių ir nacionalinių teismų aktų santraukų, praktikos apžvalgų, apibendrinimų, prie statistinės ir kitokios informacijos apie Konstituciniame Teisme gautus prašymus, paklausimus ir išnagrinėtas bylas, Konstitucinio Teismo aktų įgyvendinimą ir kitais Konstitucinio Teismo veiklos klausimais rengimo, esant poreikiui dalyvauti tarptautiniuose mokslo renginiuose teisės klausimais, užsienio delegacijų priėmimuose.

Pretendentai privalo pateikti šiuos dokumentus: prašymą leisti dalyvauti konkurse; asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, išsilavinimą patvirtinančius dokumentus, kitus dokumentus, patvirtinančius pretendento atitiktį kvalifikaciniams reikalavimams; gyvenimo aprašymą – nurodyti vardą, pavardę, gimimo datą, gyvenamosios vietos adresą, telefono numerį, elektroninio pašto adresą, išsilavinimą, darbo patirtį, savo privalumų sąrašą (nurodyti dalykines savybes); užpildytą pretendento anketą.

Dokumentai pateikiami: el. būdu per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą.

Dokumentai pateikiami: el. būdu per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą, žr. https://portalas.vtd.lt/lt/administravimo-ir-protokolo-skyriui-vyriausiasis-specialistas-322;716320.html

Dokumentai priimami 14 kalendorinių dienų po konkurso paskelbimo.

Kilus pagrįstų abejonių dėl pretendento atitikties konkurso skelbime nustatytiems kvalifikaciniams reikalavimams ir dėl pateiktų dokumentų patikslinimo ar papildymo, terminas dokumentams pateikti gali būti pratęstas 5 kalendorinėms dienoms (jeigu pretendentai yra papildomai paklausiami dėl papildomų duomenų pateikimo).

Pretendentų atrankos būdas: testas žodžiu (pokalbis).

Darbo vieta: Gedimino pr. 36, Vilnius.

Kontaktiniai duomenys išsamesnei informacijai: (8 5) 210 1611 arba Loreta.Cesnaviciene@lrkt.lt

Skelbimas galioja iki 2021 m. liepos 2 d.

Apie konkurso datą, vietą ir laiką pretendentai bus informuoti atskiru pranešimu.