Titulinė skaidrė
Teismo sudėtis
Devizas
Vytis
En
En

Konstitucinio Teismo aparato nuostatai

Informacija atnaujinta: 2019-02-01 14:32

LIETUVOS RESPUBLIKOS KONSTITUCINIS TEISMAS

SPRENDIMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS KONSTITUCINIO TEISMO 2006 M. SAUSIO 16 D. SPRENDIMO „DĖL KONSTITUCINIO TEISMO APARATO NUOSTATŲ TVIRTINIMO“ PAKEITIMO

2016 m. sausio 20 d. Nr. 17B-1
Vilnius

Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas, susidedantis iš Konstitucinio Teismo teisėjų Elvyros Baltutytės, Vytauto Greičiaus, Danutės Jočienės, Prano Kuconio, Gedimino Mesonio, Vyto Miliaus, Egidijaus Šileikio, Algirdo Taminsko, Dainiaus Žalimo,

sekretoriaujant Daivai Pitrėnaitei,

Konstitucinio Teismo organizaciniame posėdyje apsvarstė naujos redakcijos Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo aparato nuostatų projektą.

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo įstatymo 86 straipsnio 1 dalimi, Konstitucinis Teismas

nusprendžia:

1. Pakeisti Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo aparato nuostatus, patvirtintus Konstitucinio Teismo 2006 m. sausio 16 d. sprendimu „Dėl Konstitucinio Teismo aparato nuostatų tvirtinimo“, ir išdėstyti juos nauja redakcija (pridedama).

2. Nauja redakcija išdėstyti Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo aparato nuostatai įsigalioja 2016 m. vasario 1 d.

3. Šį Konstitucinio Teismo sprendimą ir Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo aparato nuostatus paskelbti Konstitucinio Teismo interneto svetainėje.

Konstitucinio Teismo teisėjai   Elvyra Baltutytė
                                                           Vytautas Greičius
                                                           Danutė Jočienė
                                                           Pranas Kuconis
                                                           Gediminas Mesonis
                                                           Vytas Milius
                                                           Egidijus Šileikis
                                                           Algirdas Taminskas
                                                           Dainius Žalimas

 

PATVIRTINTA
Konstitucinio Teismo 2006 m. sausio 16 d. sprendimu
(Konstitucinio Teismo 2016 m. sausio 20 d. sprendimo Nr. 17B-1 redakcija)

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS KONSTITUCINIO TEISMO 
APARATO NUOSTATAI

 I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo aparato nuostatai (toliau – Aparato nuostatai) reglamentuoja Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo (toliau – Konstitucinis Teismas arba Teismas) aparato ir jo struktūrinių padalinių uždavinius, funkcijas, taip pat Teismo aparato veiklos organizavimo klausimus.

2. Konstitucinio Teismo aparatas savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo įstatymu ir kitais Lietuvos Respublikos įstatymais, Konstitucinio Teismo nutarimais ir sprendimais, Konstitucinio Teismo reglamentu (toliau – Reglamentas), Konstitucinio Teismo pirmininko įsakymais ir potvarkiais, Konstitucinio Teismo kanclerio įsakymais, kitais teisės aktais, taip pat šiais Aparato nuostatais.

3. Konstitucinio Teismo aparato veikla grindžiama įstatymo viršenybės, objektyvumo, proporcingumo, nepiktnaudžiavimo valdžia, tarnybinės pagalbos, efektyvumo, subsidiarumo, vieno langelio, lygiateisiškumo, skaidrumo, atsakomybės už priimtus sprendimus, naujovių ir atvirumo permainoms principais.

 II. KONSTITUCINIO TEISMO APARATO VEIKLOS TIKSLAS IR UŽDAVINIAI

4. Konstitucinio Teismo aparato veiklos tikslas – sudaryti sąlygas Konstituciniam Teismui įgyvendinti Konstitucijoje ir Konstitucinio Teismo įstatyme nustatytus įgaliojimus, tuo tikslu užtikrinant Teismo kanceliarinį, informacinį, ūkinį, finansinį ir techninį aptarnavimą, palaikant tarptautinius ryšius, vykdant teisėjų pavedimus, susijusius su teisėjų funkcijų įgyvendinimu, teikiant teisėjams organizacinę pagalbą.

5. Pagrindiniai Konstitucinio Teismo aparato uždaviniai yra šie:

5.1. padėti Konstitucinio Teismo teisėjams rengti bylas Teismo posėdžiams, Konstitucinio Teismo aktų ir kitų dokumentų projektus;

5.2. padėti Konstitucinio Teismo pirmininkui įgyvendinti jam įstatymuose ir kituose teisės aktuose nustatytus įgaliojimus;

5.3. organizuoti tarptautinių ryšių palaikymą, padėti plėtoti Konstitucinio Teismo ryšius su visuomene, užtikrinti su Teismo veikla susijusių renginių organizavimą;

5.4. prisidėti prie Konstitucinio Teismo posėdžių organizavimo, organizuoti dokumentų valdymą, užtikrinti asmenų prašymų nagrinėjimą ir jų aptarnavimą Teisme;

5.5. organizuoti ir užtikrinti šiuolaikinių informacinių ir komunikacinių sistemų diegimą ir funkcionavimą Konstituciniame Teisme; diegti, administruoti ir plėtoti Teismo kompiuterinius tinklus, dokumentų valdymo ir kitas informacines sistemas;

5.6. kaupti, sisteminti ir saugoti Konstitucinio Teismo funkcijoms vykdyti reikalingus leidinius, užtikrinti Teismo leidybinę veiklą;

5.7. vykdyti Konstitucinio Teismo finansų apskaitos politiką ir užtikrinti, kad finansinė atskaitomybė teisingai atspindėtų Teismo finansinę būklę;

5.8. užtikrinti Konstitucinio Teismo pastatų, kito turto, patalpų ir teritorijos apsaugą, eksploatavimą ir priežiūrą, Teismo turto tinkamą panaudojimą, sudaryti Konstitucinio Teismo teisėjams, Teismo aparato valstybės tarnautojams ir darbuotojams tinkamas sąlygas vykdyti savo funkcijas.

 III. KONSTITUCINIO TEISMO APARATO STRUKTŪRA IR VEIKLOS ORGANIZAVIMAS

6. Konstitucinio Teismo aparatą sudaro: kancleris, pirmininko patarėjai ir kiti pirmininkui arba kancleriui tiesiogiai pavaldūs valstybės tarnautojai, teisėjų padėjėjai, Teisės tyrimų skyrius, Administravimo ir protokolo skyrius, Išteklių valdymo skyrius.
Punkto pakeitimas:
2018 m. gruodžio 19 d. sprendimas Nr. 17B-2

7. Konstitucinio Teismo aparato struktūrą tvirtina Konstitucinis Teismas.

8. Konstitucinio Teismo aparato veiklos organizavimo klausimus sprendžia Konstitucinio Teismo pirmininkas, taip pat kancleris pagal šiuose Aparato nuostatuose jam suteiktą kompetenciją.

9. Konstitucinio Teismo pirmininkui tiesiogiai pavaldžių valstybės tarnautojų darbą organizuoja, koordinuoja ir kontroliuoja Konstitucinio Teismo pirmininkas ar jo pavedimu – kancleris.

10. Konstitucinio Teismo aparatui vadovauja kancleris, kuris yra tiesiogiai pavaldus Konstitucinio Teismo pirmininkui. Kanclerį į pareigas skiria ir iš jų atleidžia Konstitucinio Teismo pirmininkas įstatymų nustatyta tvarka. Konstitucinio Teismo pirmininkas taip pat sprendžia kanclerio komandiruočių, atostogų, skatinimo, tarnybinės atsakomybės ir kitus su jo tarnybine veikla susijusius klausimus.

11. Kancleris organizuoja Konstitucinio Teismo aparato darbą, koordinuoja, kontroliuoja Teismo aparato veiklą per struktūrinių padalinių vadovus ir kitus struktūriniams padaliniams nepriklausančius valstybės tarnautojus.

12. Konstitucinio Teismo aparato veiklos organizavimo klausimais kancleris leidžia įsakymus, kurie yra privalomi visiems Teismo aparato valstybės tarnautojams ir darbuotojams, ir kontroliuoja jų vykdymą.

13. Konstitucinio Teismo aparato struktūriniams padaliniams, t. y. skyriams, vadovauja vedėjai, kurie yra tiesiogiai pavaldūs kancleriui. Teismo aparato skyrių vedėjai yra atsakingi už jų vadovaujamiems skyriams pavestų funkcijų vykdymą, šių skyrių darbo organizavimą, taip pat už Konstitucinio Teismo pirmininko ir kanclerio pavedimų vykdymą.

 IV. KANCLERIS IR KONSTITUCINIO TEISMO APARATO STRUKTŪRINIŲ PADALINIŲ VADOVAI (SKYRIŲ VEDĖJAI)

14. Kancleris vykdo šias funkcijas:

14.1. organizuoja Konstitucinio Teismo aparato darbą, koordinuoja ir kontroliuoja struktūrinių padalinių veiklą;

14.2. tvirtina Konstitucinio Teismo strateginį veiklos planą, kitus planavimo dokumentus ir užtikrina, kad juos įgyvendinant būtų optimaliai valdomi ir naudojami finansiniai, materialiniai, intelektiniai ir informaciniai ištekliai;

14.3. Konstitucinio Teismo pirmininko pavedimu tvarko Konstituciniam Teismui skirtas lėšas ir pasirašo finansinius dokumentus, sudaro sutartis Konstitucinio Teismo vardu;

14.4. pagal kompetenciją atstovauja Konstituciniam Teismui valstybės, savivaldybių ir kitose institucijose, įmonėse, įstaigose, organizacijose;

14.5. priima į pareigas ir atleidžia iš jų Konstitucinio Teismo aparato valstybės tarnautojus ir darbuotojus, juos skatina, skiria tarnybines (drausmines) nuobaudas, pašalpas; tvirtina metinį Teismo aparato valstybės tarnautojų ir darbuotojų atostogų grafiką; sprendžia Teismo aparato valstybės tarnautojų ir darbuotojų atostogų, taip pat siuntimo į komandiruotes Lietuvos Respublikoje klausimus, vykdo kitas funkcijas Teismo aparato personalo valdymo srityje; teikia Konstitucinio Teismo pirmininkui tvirtinti Teismo aparato valstybės tarnautojų ir darbuotojų pareigybių sąrašą ir pareigybių aprašymus;

14.6. pagal kompetenciją organizuoja Konstituciniame Teisme gautų raštų, asmenų prašymų, skundų, pranešimų, kitų dokumentų nagrinėjimą ir juos nagrinėja;

14.7. organizuoja Konstitucinio Teismo tarptautinių ryšių palaikymą ir atlieka generalinio sekretoriaus (Konstitucinio Teismo aparato aukščiausiojo valstybės tarnautojo, atsakingo už tarptautinių ryšių palaikymą) funkcijas; pagal kompetenciją atstovauja Konstituciniam Teismui jam vykdant iš narystės tarptautinėse organizacijose kylančius įsipareigojimus, taip pat Konstituciniam Teismui siekiant dalyvauti ir dalyvaujant su Teismo veikla susijusiuose tarptautiniuose bendradarbiavimo ir kituose projektuose;

14.8. organizuoja viešųjų pirkimų procedūrų vykdymą; Konstitucinio Teismo pirmininko pavedimu įgyvendina perkančiosios organizacijos vadovo įgaliojimus viešųjų pirkimų srityje;

14.9. Konstitucinio Teismo aparato uždaviniams įgyvendinti, taip pat teisės aktuose numatytais atvejais sudaro nuolatines ir laikinąsias komisijas bei darbo grupes; padeda Konstitucinio Teismo pirmininko sudaromų komisijų ir darbo grupių pirmininkams organizuoti šių komisijų ir darbo grupių darbą, dalyvauja jų veikloje, pasitarimuose;

14.10. organizuoja Konstitucinio Teismo leidybinę veiklą;

14.11. sudaro sąlygas įgyvendinti Reglamento nuostatas, susijusias su kadenciją baigusių Konstitucinio Teismo teisėjų teisėmis;

14.12. saugo Konstitucinio Teismo herbinį antspaudą ir atsako už antspaudo naudojimą;

14.13. vykdo kitus Konstitucinio Teismo pirmininko pavedimus, kitas teisės aktuose ir pareigybės aprašyme numatytas funkcijas.

15. Konstitucinio Teismo aparato struktūrinių padalinių vadovai (skyrių vedėjai) vykdo šias funkcijas:

15.1. atsako už skyriaus darbą ir organizuoja jį vadovaudamiesi Konstitucinio Teismo įstatymu, kitais įstatymais ir teisės aktais, Reglamentu, šiais Aparato nuostatais, Konstitucinio Teismo pirmininko ir kanclerio įsakymais, pavedimais ir pareigybių aprašymais;

15.2. paskirsto darbą pavaldiems Konstitucinio Teismo aparato valstybės tarnautojams ir darbuotojams, koordinuoja ir kontroliuoja jiems paskirtų užduočių vykdymą;

15.3. užtikrina, kad jiems pavaldūs valstybės tarnautojai ir darbuotojai laikytųsi tarnybinės ir darbo drausmės, laiku ir tiksliai atliktų jiems pavestas užduotis;

15.4. užtikrina, kad, vadovaujantis tarnybinės pagalbos principu, kitiems skyriams ir jiems nepriklausantiems Konstitucinio Teismo aparato valstybės tarnautojams ir darbuotojams būtų teikiama reikalinga informacinė ir kitokia pagalba su skyriaus funkcijomis susijusiais klausimais;

15.5. vykdo kitus Konstitucinio Teismo pirmininko ir kanclerio pavedimus, kitas pareigybės aprašyme numatytas funkcijas.

 V. KONSTITUCINIO TEISMO APARATO STRUKTŪRINIAMS PADALINIAMS NEPRIKLAUSANTYS VALSTYBĖS TARNAUTOJAI

 16. Šiuose Aparato nuostatuose nustatytiems Konstitucinio Teismo aparato uždaviniams įgyvendinti Teisme gali būti steigiamos jokiam Konstitucinio Teismo aparato struktūriniam padaliniui (skyriui) nepriskirtos valstybės tarnautojų pareigybės.

17. Konstitucinio Teismo pirmininkui teisės, viešųjų ryšių ir kitais klausimais patarimus teikia Konstitucinio Teismo pirmininko patarėjai. Konstitucinio Teismo pirmininko patarėjai yra valstybės tarnautojai, tiesiogiai pavaldūs Konstitucinio Teismo pirmininkui.

18. Konstituciniame Teisme gali būti steigiama Konstitucinio Teismo pirmininko padėjėjo pareigybė, skirta su Konstitucinio Teismo įstatyme ir Reglamente nurodytomis Konstitucinio Teismo pirmininko funkcijomis susijusiems Konstitucinio Teismo pirmininko pavedimams vykdyti. Konstitucinio Teismo pirmininko padėjėjas yra valstybės tarnautojas, tiesiogiai pavaldus Konstitucinio Teismo pirmininkui.

19. Konstituciniame Teisme gali būti steigiama Konstitucinio Teismo pirmininkui ar kancleriui tiesiogiai pavaldaus valstybės tarnautojo pareigybė, reikalinga, kad šis valstybės tarnautojas patartų ir teiktų metodinę ir praktinę pagalbą rengiant medžiagą konstitucinės justicijos bylų teisminiam nagrinėjimui, vykdytų Konstitucinio Teismo aktų projektų stebėseną siekiant užtikrinti oficialiosios konstitucinės doktrinos vientisumą ir nuoseklumą, sistemintų Konstitucinio Teismo jurisprudenciją, vykdytų kitas su Konstitucinio Teismo veikla susijusias funkcijas.

20. Rengiant konstitucinės justicijos bylas teisminiam nagrinėjimui, Konstitucinio Teismo aktų ir kitų dokumentų projektus, vykdant kitas Konstitucinio Teismo įstatyme ir Reglamente nustatytas funkcijas Konstitucinio Teismo teisėjams pagalbą teikia Konstitucinio Teismo teisėjų padėjėjai. Konstitucinio Teismo teisėjo padėjėjas yra valstybės tarnautojas, tiesiogiai pavaldus kancleriui.

21. Konstitucinio Teismo teisėjo padėjėjas, vykdydamas tiesioginius teisėjo pavedimus, padeda jam įgyventi su konstitucinės justicijos bylos rengimu teisminiam nagrinėjimui susijusias ir kitas jo funkcijas. Teisėjo padėjėjas:

21.1. padeda atlikti Konstituciniame Teisme gautų prašymų ir paklausimų išankstinį tyrimą, rengia išankstinio tyrimo pažymų projektus, teikia juos išankstinį tyrimą atliekančiam teisėjui;

21.2. rengia pažymas, kuriose teisėjams išsamiai pristatoma teisminiam nagrinėjimui rengiamos konstitucinės justicijos bylos problematika, argumentuota teisinė pozicija byloje spręstinais klausimais;

21.3. rengia Konstitucinio Teismo aktų, Konstitucinio Teismo teisėjo pasirašomų dokumentų projektus;

21.4. prioritetine tvarka vykdo kitus teisėjo su jo funkcijų įgyvendinimu susijusius pavedimus;

21.5. vykdo Konstitucinio Teismo pirmininko ir kanclerio pavedimus.

22. Konstituciniame Teisme gali būti steigiamos ir kitos valstybės tarnautojų pareigybės, reikalingos Konstitucinio Teismo aparato uždaviniams įgyvendinti.

 VI. TEISĖS TYRIMŲ SKYRIUS

23. Teisės tyrimų skyriaus uždaviniai yra kartu su Konstitucinio Teismo teisėjų padėjėjais prisidėti prie konstitucinės justicijos bylų rengimo, padėti įgyvendinti kitas Konstituciniam Teismui priskirtas funkcijas pagal Teisės tyrimų skyriui suteiktą kompetenciją.

24. Teisės tyrimų skyrius, įgyvendindamas jam pavestus uždavinius, atlieka šias funkcijas:

24.1. renka, sistemina, apibendrina ir analizuoja konstitucinės justicijos bylų rengimui ir kitoms Konstitucinio Teismo funkcijoms įgyvendinti reikalingą teisinę informaciją;

24.2. rengia Konstitucinio Teismo, užsienio valstybių konstitucinės justicijos institucijų, tarptautinių ir nacionalinių teismų praktikos santraukas, apžvalgas, apibendrinimus;

24.3. atsižvelgdamas į konstitucinės jurisprudencijos raidos tendencijas, nustatytomis temomis ir kryptimis atlieka teisės tyrimus;

24.4. rengia statistinę ir kitokią informaciją apie Konstituciniame Teisme gautus prašymus, paklausimus ir išnagrinėtas bylas, Konstitucinio Teismo aktų įgyvendinimą ir kitais Konstitucinio Teismo veiklos klausimais;

24.5. prireikus prisideda prie Konstituciniame Teisme gautų prašymų ir paklausimų išankstinio tyrimo;

24.6. prisideda prie konstitucinės justicijos bylose keliamų teisės problemų tyrimo, atlieka Konstitucinio Teismo aktų ir kitų dokumentų projektų peržiūrą, prireikus juos rengia;

24.7. rengia ar padeda rengti Konstitucinio Teismo vidaus dokumentų projektus, užtikrina, kad parengti projektai atitiktų Lietuvos Respublikos įstatymus ir kitus teisės aktus, juridinės technikos reikalavimus;

24.8. rengia ar padeda rengti Konstitucinio Teismo sudaromų viešojo pirkimo sutarčių projektus, užtikrina, kad parengti projektai atitiktų viešuosius pirkimus reglamentuojančių ir kitų teisės aktų reikalavimus;

24.9. prisideda prie metinio Konstitucinio Teismo veiklos pranešimo, Konstitucinio Teismo leidinių (publikacijų) rengimo;

24.10. rengia atsakymų į Konstituciniame Teisme gautus asmenų skundus, prašymus ir pranešimus projektus;

24.11. teikia Konstitucinio Teismo pirmininkui, teisėjams, kancleriui, kitiems Konstitucinio Teismo aparato valstybės tarnautojams ir darbuotojams informaciją Teisės tyrimų skyriaus kompetencijai priskirtais klausimais;

24.12. vykdo kitus Konstitucinio Teismo pirmininko ir kanclerio pavedimus.

 VII. ADMINISTRAVIMO IR PROTOKOLO SKYRIUS

25. Administravimo ir protokolo skyriaus uždaviniai yra prisidėti prie Konstitucinio Teismo posėdžių organizavimo, užtikrinti tinkamą asmenų priėmimą (aptarnavimą), Konstitucinio Teismo aktų ir kitų dokumentų kalbos redagavimą, jų vertimą, apskaitą, tvarkymą ir saugojimą, vykdyti užduotis, susijusias su Konstitucinio Teismo leidybine veikla, užtikrinti su Konstitucinio Teismo veikla susijusių renginių organizavimą.
Punkto papildymas:
2018 m. gruodžio 19 d. sprendimas Nr. 17B-2

26. Administravimo ir protokolo skyrius, įgyvendindamas jam pavestus uždavinius, atlieka šias funkcijas:

26.1. užtikrina Konstitucinio Teismo posėdžių techninį aptarnavimą;

26.2. vykdo asmenų priėmimą ir aptarnavimą Konstituciniame Teisme, priima asmenų prašymus, pranešimus ir skundus, teikia informaciją telefonu ir elektroninio ryšio priemonėmis;

26.3. registruoja gautus kitus prašymus ir paklausimus, registre daro įrašus apie jų nagrinėjimo eigą, saugo su prašymais gautas bylas, tvarko išnagrinėtas konstitucinės justicijos bylas, registruoja Konstitucinio Teismo pirmininko ir kanclerio įsakymus, Teismo gaunamuosius ir siunčiamuosius dokumentus, vykdo Teismo korespondencijos priėmimą, skirstymą, išsiuntimą;

26.4. tvarko dokumentų apskaitą, koordinuoja Konstitucinio Teismo vidaus teisės aktų rengimą;

26.5. užtikrina asmens duomenų apsaugos reikalavimų laikymąsi;
Papildyta punkto papunkčiu:
2018 m. gruodžio 19 d. sprendimas Nr. 17B-2

26.6. redaguoja Konstitucinio Teismo aktų, kitų dokumentų, įskaitant siunčiamuosius kitoms įstaigoms ir piliečiams, kalbą, kad jie atitiktų taisyklingos lietuvių kalbos reikalavimus;
Papildyta punkto papunkčiu:
2018 m. gruodžio 19 d. sprendimas Nr. 17B-2

26.7. rengia, redaguoja, maketuoja ir leidžia Konstitucinio Teismo priimtų nutarimų, išvadų ir sprendimų rinkinius, Konstitucinio Teismo biuletenį, metinį Konstitucinio Teismo veiklos pranešimą, Konstitucinio Teismo surengtų konferencijų medžiagą, kitus Teismo leidinius;
Papildyta punkto papunkčiu:
2018 m. gruodžio 19 d. sprendimas Nr. 17B-2

26.8. kuria Konstitucinio Teismo leidžiamų leidinių ir informacinių sistemų dizainą;
Papildyta punkto papunkčiu:
2018 m. gruodžio 19 d. sprendimas Nr. 17B-2

26.9. užtikrina Konstitucinio Teismo aktų ir kitų dokumentų vertimą į užsienio kalbas;
Papunkčio numeracijos pakeitimas:
2018 m. gruodžio 19 d. sprendimas Nr. 17B-2

26.10. organizuoja Konstitucinio Teismo aparato valstybės tarnautojų ir darbuotojų mokymo prioritetų nustatymą, teikia siūlymus sudarant Teismo personalo metinius mokymo planus, organizuoja šių planų įgyvendinimą;
Papunkčio numeracijos pakeitimas:
2018 m. gruodžio 19 d. sprendimas Nr. 17B-2

26.11. prisideda prie dalykinių ryšių su užsienio valstybių konstitucinės justicijos institucijomis, taip pat su Lietuvos Respublikos, užsienio valstybių ir tarptautiniais teismais, kitomis institucijomis ir organizacijomis palaikymo;
Papunkčio numeracijos pakeitimas:
2018 m. gruodžio 19 d. sprendimas Nr. 17B-2

26.12. užtikrina nacionalinių, tarptautinių konferencijų ir kitų su Konstitucinio Teismo veikla susijusių renginių organizavimą, užsienio valstybių delegacijų ir kitų svečių priėmimą;
Papunkčio numeracijos pakeitimas:
2018 m. gruodžio 19 d. sprendimas Nr. 17B-2

26.13. rengia dokumentus Konstituciniam Teismui siekiant dalyvauti ir dalyvaujant kvalifikacijos tobulinimo, bendradarbiavimo ir kituose su Teismo veikla susijusiuose nacionaliniuose ir tarptautiniuose projektuose;
Papunkčio numeracijos pakeitimas:
2018 m. gruodžio 19 d. sprendimas Nr. 17B-2

26.14. vykdo kitus Konstitucinio Teismo pirmininko ir kanclerio pavedimus.
Papunkčio numeracijos pakeitimas:
2018 m. gruodžio 19 d. sprendimas Nr. 17B-2

VIII. IŠTEKLIŲ VALDYMO SKYRIUS

  1. Išteklių valdymo skyriaus uždaviniai yra:

27.1. užtikrinti Konstituciniam Teismui skirtų valstybės biudžeto asignavimų naudojimo teisėtumą, ekonomiškumą, efektyvumą ir rezultatyvumą, tvarkyti buhalterinę, materialiųjų vertybių ir piniginių lėšų apskaitą, dalyvauti rengiant strateginio veiklos, viešųjų pirkimų ir kitus planavimo dokumentus, užtikrinti tinkamą jų įgyvendinimą;

27.2. organizuoti ir užtikrinti šiuolaikinių informacinių ir komunikacinių sistemų diegimą ir funkcionavimą Konstituciniame Teisme, diegti, administruoti ir plėtoti Teismo kompiuterių tinklus, dokumentų valdymo ir kitas informacines sistemas;

27.3. užtikrinti Konstitucinio Teismo pastatų, kito turto, patalpų ir teritorijos apsaugą, eksploatavimą ir priežiūrą, Teismo turto tinkamą panaudojimą, sudaryti Konstitucinio Teismo teisėjams, Teismo aparato valstybės tarnautojams ir darbuotojams tinkamas darbo sąlygas, kad jie galėtų deramai vykdyti savo funkcijas.

  1. Išteklių valdymo skyrius, įgyvendindamas jam pavestus uždavinius, vykdo šias funkcijas:

28.1. formuoja Konstitucinio Teismo buhalterinės apskaitos politiką ir dalyvauja ją įgyvendinant, teikia siūlymus kancleriui buhalterinės apskaitos politikos klausimais;

28.2. teisės aktų nustatyta tvarka organizuoja ir tvarko Konstitucinio Teismo buhalterinę apskaitą;

28.3. nustato asignavimų poreikį, rengia Konstitucinio Teismo biudžeto sąmatų projektus, atlieka patvirtintos programos sąmatų vykdymo kontrolę ir analizę;

28.4. užtikrina, kad atsiskaitymai su Konstitucinio Teismo teisėjais, valstybės tarnautojais ir darbuotojais, kitais asmenimis būtų vykdomi tinkamai ir laiku, kontroliuoja debitorinį ir kreditorinį įsiskolinimus, tvarko mokėtinų ir gautinų sumų apskaitą;

28.5. vykdo ilgalaikio materialiojo, nematerialiojo ir trumpalaikio turto apskaitą;

28.6. sudaro Konstitucinio Teismo finansinių ataskaitų ir biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinius, statistines bei kitas ataskaitas ir teisės aktų nustatyta tvarka teikia jas kitoms valstybės institucijoms;

28.7. vykdo išankstinę ir paskesnę finansų kontrolę;

28.8. vykdo viešųjų pirkimų planavimą, apskaitą;

28.9. užtikrina, kad Konstitucinio Teismo vidaus dokumentai, susiję su viešaisiais pirkimais, atitiktų galiojančius teisės aktus, teikia techninę pagalbą viešuosius pirkimus inicijuojantiems, organizuojantiems ir atliekantiems subjektams (pirkimo iniciatoriui, organizatoriui, viešojo pirkimo komisijai);

28.10. kaupia, sistemina ir saugo dokumentus, susijusius su Išteklių valdymo skyriaus funkcijų vykdymu;

28.11. organizuoja informacinių technologijų diegimą, informacinių ryšių sistemų projektavimą ir plėtrą, duomenų bazių kūrimą ir tvarkymą;

28.12. organizuoja ir atlieka Konstitucinio Teismo informacijos ir ryšių technologijų sistemų palaikymą ir atnaujinimą užtikrinant tinkamą jų funkcionavimą ir saugumą;

28.13. organizuoja interneto ir intraneto ryšio, išorinio ir vidinio elektroninio pašto darbo parametrų nustatymą ir jų priežiūrą;

28.14. organizuoja kompiuterių, programinės ir kitos techninės įrangos įsigijimą ir atnaujinimą;

28.15. užtikrina pažangiųjų informacinių technologijų panaudojimą vykdant Konstitucinio Teismo materialiųjų vertybių inventorizaciją ir apskaitą;

28.16. užtikrina technines galimybes naudotis teisinės informacijos sistemomis;

28.17. užtikrina tinkamas technines galimybes daryti Konstitucinio Teismo posėdžių garso įrašus;

28.18. užtikrina Konstitucinio Teismo interneto svetainės kūrimą, atnaujinimą ir duomenų pateikimą svetainėje;

28.19. organizuodamas Konstitucinio Teismo bibliotekos veiklą, užtikrina periodinės spaudos prenumeratą, teisės ir kitos aktualios literatūros užsakymą, bibliotekoje esančių leidinių išdavimą ir grąžinimą, sudaro ir prižiūri Teismo bibliotekoje esančių leidinių fondą;

28.20. konsultuoja teisėjus, Konstitucinio Teismo aparato valstybės tarnautojus ir darbuotojus kompiuterinės ir komunikacijų technikos, programinės įrangos naudojimo klausimais;

28.21. prižiūri, kaip naudojamas Konstitucinio Teismo materialusis turtas, teikia pasiūlymus kancleriui šio turto valdymo, naudojimo, disponavimo juo ir jo remonto būtinumo ir tikslingumo klausimais;

28.22. organizuoja Konstitucinio Teismo pastatų, patalpų ir inžinerinių sistemų remonto ir rekonstravimo darbus, kontroliuoja darbų kokybę, atlieka patalpų ir inžinerinių sistemų smulkų remontą;

28.23. užtikrina tvarkos ir švaros Konstitucinio Teismo patalpose, pastatams priskirtoje teritorijoje palaikymą;

28.24. organizuoja darbo kabinetų, posėdžių salių ir kitų Konstitucinio Teismo patalpų aprūpinimą biuro baldais ir ūkiniu inventoriumi;

28.25. organizuoja Konstitucinio Teismo pastatų, patalpų ir teritorijos apsaugą, įskaitant patekimo į Teismo pastatus, patalpas ir teritoriją kontrolę;

28.26. organizuoja priešgaisrinės, civilinės, darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimų įgyvendinimą Konstituciniame Teisme ir užtikrina jų laikymąsi;

28.27. užtikrina, organizuoja ir tinkamai vykdo Konstitucinio Teismo tarnybinių automobilių eksploatavimą, remontą, priežiūrą, tvarko tarnybinių automobilių kuro apskaitą;

28.28. vykdo kitus Konstitucinio Teismo pirmininko ir kanclerio pavedimus.

Aparato nuostatų skyriaus pakeitimas:
2018 m. gruodžio 19 d. sprendimas Nr. 17B-2

IX. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

Aparato nuostatų skyriaus ir jo punktų numeracijos pakeitimai:
2018 m. gruodžio 19 d. sprendimas Nr. 17B-2

29. Konstitucinio Teismo aparato valstybės tarnautojų ir darbuotojų funkcijos numatytos jų pareigybių aprašymuose. Teismo aparato valstybės tarnautojų ir darbuotojų pareigybių aprašymus ir jų sąrašus tvirtina Konstitucinio Teismo pirmininkas.

30. Konstitucinio Teismo vidaus (darbo) tvarka reglamentuojama Konstitucinio Teismo vidaus tvarkos taisyklėse, kurias tvirtina Konstitucinio Teismo pirmininkas.

31. Konstitucinio Teismo aparato nuostatai keičiami Konstitucinio Teismo sprendimu.


Aparato nuostatų pakeitimas:

Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 2018 m. gruodžio 19 d. sprendimas Nr. 17B-2 „Dėl Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo aparato nuostatų (2016 m. sausio 20 d. redakcija) pakeitimo“