Titulinė skaidrė
Devizas
Vytis
En Fr

Teisės tyrimų skyriaus teisėjo padėjėjas

Informacija atnaujinta: 2020-01-28 15:11

Pareiginės algos koeficientas 9,5, skelbimas Nr. 43531

TEISĖS TYRIMŲ SKYRIAUS TEISĖJO PADĖJĖJO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Teisės tyrimų skyriaus teisėjo padėjėjas yra karjeros valstybės tarnautojas.

II. PASKIRTIS

2. Teisės tyrimų skyriaus teisėjo padėjėjo pareigybė reikalinga, kad būtų padedama tirti konstitucinės justicijos bylose keliamas problemas, ieškoma, sisteminama, apibendrinama ir analizuojama konstitucinės justicijos bylų rengimui ir kitoms Konstitucinio Teismo funkcijoms reikalinga teisinė informacija, prisidedama prie Konstitucinio Teismo aktų ir kitų dokumentų projektų rengimo, padedama įgyvendinti kitas Konstitucinio Teismo funkcijas.

III. VEIKLOS SRITYS

3. Bendroji veiklos sritis, kurioje vykdo funkcijas šias pareigas einantis valstybės tarnautojas, – teisė ir dokumentų valdymas. Šis valstybės tarnautojas taip pat vykdo specialiosios veiklos srities funkcijas, susijusias su Konstitucinio Teismo konstitucinės paskirties ir kompetencijos įgyvendinimu.

IV. SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

4. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

4.1. turėti teisės krypties aukštąjį universitetinį išsilavinimą (bakalauro ir magistro kvalifikacinius laipsnius arba vientisųjų studijų magistro kvalifikacinį laipsnį);

4.2. turėti ne mažesnę kaip dvejų metų teisinio darbo patirtį;

4.3. mokėti anglų kalbą įgudusio vartotojo lygmens C1 lygiu pagal Bendruosius Europos kalbų metmenis;

4.4. mokėti dirbti Microsoft Office ar lygiaverčiu programiniu paketu;

4.5. išmanyti Lietuvos Respublikos teisę, be kita ko, Lietuvos Respublikos Konstituciją ir Konstitucinio Teismo jurisprudencijoje formuojamą oficialiąją konstitucinę doktriną, Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo įstatymo, Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo reglamento, Lietuvos Respublikos teisės aktų, reguliuojančių valstybės institucijų veiklą, asmens teises ir laisves bei jų apsaugos garantijas, nuostatas;

4.6. gerai išmanyti teisės teoriją, Lietuvos ir lyginamąją konstitucinę teisę, suvokti bendrąsias teisės raidos tendencijas, nuolat domėtis teisės mokslo naujovėmis, sugebėti formuluoti sprendinius ir pritaikyti juos Konstitucinio Teismo aktų (nutarimų, išvadų, sprendimų) teisiniam pagrindimui;

4.7. išmanyti Jungtinių Tautų ir Europos Tarybos teisės aktus, Europos Sąjungos teisės nuostatas, Europos Sąjungos institucijų veiklą, gebėti analizuoti Europos Žmogaus Teisių Teismo, Europos Sąjungos teisminių institucijų, kitų tarptautinių teismų jurisprudenciją ir joje rasti rengiamai nagrinėti konstitucinės justicijos bylai reikalingą medžiagą;

4.8. sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti dokumentų rengimo tvarką;

4.9. savarankiškai planuoti, organizuoti savo veiklą, pasirinkti tinkamus darbo metodus, dirbti komandoje.

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas atlieka šias funkcijas:

5.1. renka, sistemina, apibendrina ir analizuoja Konstituciniame Teisme rengiamoms byloms aktualią informaciją apie teisinio reguliavimo istorinę raidą ir rengiamus jo pakeitimus, teisinio reguliavimo aiškinimo ir taikymo praktiką Lietuvos Respublikos teismuose, oficialiąją konstitucinę ir mokslo doktriną, atitinkamų santykių teisinį reguliavimą ir konstitucinę doktriną užsienio valstybėse, tarptautinės teisės aktus, Europos Žmogaus Teisių Teismo, Europos Sąjungos Teisingumo Teismo jurisprudenciją;

5.2. rengia Konstitucinio Teismo, užsienio valstybių konstitucinės justicijos institucijų, Europos Žmogaus Teisių Teismo, Europos Sąjungos Teisingumo Teismo sprendimų, jurisprudencijos, mokslinės literatūros, teismų praktikos santraukas, apžvalgas, apibendrinimus, reikalingus rengiant bylas teisminiam nagrinėjimui, taip pat kitoms Konstitucinio Teismo funkcijoms vykdyti;

5.3. skyriaus vedėjo nustatytomis temomis ir kryptimis atlieka teisės tyrimus ir rengia išvadas;

5.4. rengia statistinę ir kitokią informaciją apie Konstituciniame Teisme gautus prašymus, paklausimus ir išnagrinėtas bylas, Konstitucinio Teismo nutarimų įgyvendinimą ir kitais Konstitucinio Teismo veiklos klausimais;

5.5. prireikus prisideda prie Konstituciniame Teisme gautų prašymų ir paklausimų išankstinio tyrimo, rengia išankstinio tyrimo pažymų projektus, teikia juos išankstinį tyrimą atliekančiam teisėjui;

5.6. prireikus rengia pažymas, kuriose teisėjams išsamiai pristatoma teisminiam nagrinėjimui rengiamos bylos problematika, argumentuota teisinė pozicija byloje spręstinais klausimais, taip pat rengia Konstitucinio Teismo aktų (nutarimų, išvadų, sprendimų), Konstitucinio Teismo teisėjo pasirašomų dokumentų projektus;

5.61. vykdo dalykinį susirašinėjimą su užsienio valstybių konstitucinės justicijos institucijomis, užsienio valstybių ir tarptautiniais teismais, kitomis institucijomis ir organizacijomis;

5.7. dalyvauja rengiant metinį Konstitucinio Teismo veiklos pranešimą;

5.8. prisideda prie Konstitucinio Teismo leidinių (publikacijų) rengimo;

5.9. rengia atsakymų į gautus asmenų skundus, prašymus, laiškus projektus;

5.10. padeda organizuoti konferencijas, seminarus, kitus Konstitucinio Teismo renginius;

5.11. vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio Konstitucinio Teismo pirmininko, kanclerio, Teisės tyrimų skyriaus vedėjo pavedimus, kad būtų pasiekti įstaigos tikslai.

VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

6. Teisės tyrimų skyriaus teisėjo padėjėjas yra tiesiogiai pavaldus Teisės tyrimų skyriaus vedėjui.

 

Pretendentai dokumentus gali teikti elektroninėmis priemonėmis per Valstybės tarnybos departamento valdymo informacinę sistemą 10 darbo dienų nuo konkurso paskelbimo Valstybės tarnybos departamento interneto svetainėje dienos.