Prašymo Nr. 1B-6/2017

Administracinė byla Nr. el-2227-968/2017

Teisminio proceso Nr. 3-61-3-00221-2017-8

Procesinio sprendimo kategorijos: 52.1.4; 55.2

(S)

VILNIAUS APYGARDOS ADMINISTRACINIS TEISMAS

NUTARTIS

2017 m. balandžio 25 d.

Vilnius

Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Ryčio Krasausko (kolegijos pirmininkas ir pranešėjas), Jolitos Rasiukevičienės ir Margaritos Stambrauskaitės,

sekretoriaujant Astai Statkevičienei,

dalyvaujant pareiškėjos uždarosios akcinės bendrovės „Psichologinės reabilitacijos namai" atstovui advokatui Dariui Pinkevičiui,

atsakovo valstybinės įmonės Registrų centro Vilniaus filialo atstovei L. S.,

trečiojo suinteresuoto asmens uždarosios akcinės bendrovės „TRANSIT-LT" atstovui advokatui Algimantui Uždaviniui,

viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo administracinę bylą pagal pareiškėjos bendros Lietuvos ir Vokietijos įmonės uždarosios akcinės bendrovės „Psichologinės reabilitacijos namai" skundą atsakovui valstybinės įmonės Registrų centro Vilniaus filialui dėl sprendimo panaikinimo ir įpareigojimo atlikti veiksmus (tretieji suinteresuoti asmenys uždaroji akcinė bendrovė „TRANSIT-LT", uždaroji akcinė bendrovė „MV", uždaroji akcinė bendrovė „Febas", uždaroji akcinė bendrovė „Traksa", uždaroji akcinė bendrovė „Valčesta", uždaroji akcinė bendrovė „Novos", viešoji įstaiga „Dalas", viešoji įstaiga „Interfailas", asociacija „ITS", viešoji įstaiga „Kaminukas", Žmogaus teisių medicinos srityje apsaugos komitetas).

Išnagrinėjęs bylą, teismas

nustatė:

1. Pareiškėja su skundu (elektroninės bylos Nr. el-2227-968/2017 (toliau - e. byla) t. 1, b. l. 1-9) kreipėsi į teismą, prašydama:

-panaikinti VĮ Registrų centro Vilniaus filialo (toliau - atsakovas, Registro tvarkytojas) 2016-12-20 sprendimą Nr. VILIJ(12.5.20)-32357 (toliau - Sprendimas) ir įpareigoti išregistruoti UAB „MV" (į. k. 120214692), UAB „Febas" (į. k. 144631840), UAB „Traksa" (į. k. 177187318), UAB „Rostra" (į. k. 121703572), UAB „Valčesta" (į. k. 225596250), UAB „Novos" (į. k. 300155968), VŠĮ „Dalas" (į. k. 300047259), VšĮ „Interfailas" (į. k. 300026891), asociacijos „ITS" (į. k. 126339998), VšĮ „Kaminukas" (į. k. 125609743), Žmogaus teisių medicinos srityje apsaugos komiteto (į. k. 195762756) buveines iš pastato (unikalus Nr. 1094-0309-2019), esančio Pylimo g. 47, Vilniuje (toliau - Pastatas), vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003-11-12 nutarimu Nr. 1407 patvirtintų Juridinių asmenų registro nuostatų 196-197 punktais;

-netenkinus pirmojo reikalavimo, panaikinti VĮ Registrų centro Vilniaus filialo Sprendimą ir įpareigoti teismo sprendimo pagrindu išregistruoti UAB „MV" (į. k. 120214692), UAB „Febas" (į. k. 144631840), UAB „Traksa" (į. k. 177187318), UAB „Rostra" (į. k. 121703572), UAB „Valčesta" (į. k. 225596250), UAB „Novos" (į. k. 300155968), VšĮ „Dalas" (į. k. 300047259), VšĮ „Interfailas"(į. k. 300026891), asociacijos „ITS" (j. k. 126339998), VšĮ „Kaminukas" (į. k. 125609743), Žmogaus teisių medicinos srityje apsaugos komiteto (j. k. 195762756) buveines iš Pastato.

2. Pareiškėja nurodo, kad:

2.1. Tarp pareiškėjos ir UAB „TRANSIT-LT" 2016-11-28 sudaryta „Pastato pirkimo- pardavimo ir žemės sklypo dalies nuomos teisių perleidimo sutartimi“ (toliau - Sutartis) pareiškėja pardavė Pastatą ir Sutartimi įsipareigojo iš Pastato išregistruoti visų juridinių asmenų buveines. Pastate vis dar registruotos juridinių asmenų (trečiųjų suinteresuotų asmenų UAB „MV", UAB „Febas", UAB „Traksa", UAB „Valčesta", UAB „Novos", VšĮ „Dalas", VšĮ „Interfailas" asociacijos „ITS", VšĮ „Kaminukas", Žmogaus teisių medicinos srityje apsaugos komiteto) (toliau - Ginčo juridiniai asmenys) buveinės. Pareiškėja bandė susisiekti su Ginčo juridinių asmenų atstovais, tačiau iki skundo teismui pateikimo nė vienas iš juridinių asmenų vadovų ar kitų atstovų su pareiškėja ar jos atstovais nesusisiekė ir į 2017-01-11 išsiųstą raštišką pranešimą neatrašė. Dalis Ginčo juridinių asmenų faktiškai veiklos nebevykdo, ilgiau nei 24 mėnesius Registro tvarkytojui neteikia metinių finansinių atskaitomybės dokumentų.

2.2. Prašymą iš Pastato išregistruoti Ginčo juridinių asmenų buveines pareiškėja Registro tvarkytojui pateikė atsižvelgdama į nesėkmingus bandymus susisiekti su šių juridinių asmenų atstovais ir į paaiškėjusias aplinkybes, kad Ginčo juridiniai asmenys praktiškai nevykdo veiklos, neteikia Registro tvarkytojui privalomų finansinės atskaitomybės dokumentų. Pareiškėja nesutinka su Sprendimu, kuriuo atsisakyta tenkinti jos prašymą. Teigia, kad Registro tvarkytojas netinkamai aiškina Lietuvos Respublikos Vyriausybės (toliau - Vyriausybė) 2003-11-12 nutarimu Nr. 1407 (Vyriausybės 2015-12-09 nutarimo Nr. 1292 redakcija, įsigaliojusi 2016-01-01; TAR, 2015, Nr. 2015-19870) patvirtintų Juridinių asmenų registro nuostatų (toliau - Registro nuostatai) 195 punktą. Pareiškėja teigia, kad atsakovas nagrinėjamu atveju turėjo vadovautis Registro nuostatų 196 ir 197 punktais ir jos prašymu iš Pastato išregistruoti Ginčo juridinių asmenų buveines, kadangi skundžiamu Sprendimu jis tai padaryti atsisakė, tai teismas turėtų įpareigoti jį tai padaryti.

2.3. Tuo atveju, jeigu teismas manys, kad šioje byloje trečiųjų suinteresuotų asmenų buveinių negalima išregistruoti vadovaujantis Registro nuostatų 196, 197 punktuose nurodyta tvarka, jis turėtų užpildyti teisės spragą ir išspręsti šį ginčą ad hoc (lot. esant konkrečiai situacijai; tik šiuo atveju; tik šį kartą). Iki 2016-01-01 Registro nuostatų 141(9) punkte buvo numatyta patalpų savininko galimybė kreiptis į atsakovą su prašymu išregistruoti juridinio asmens buveinę iš Juridinių asmenų registro (toliau - Registras) Tokia situacija, kuomet Registro nuostatose panaikinta galimybė patalpų savininkui kreiptis į atsakovą dėl juridinio asmens buveinės išregistravimo, kai juridiniam asmeniui nėra įregistruoto teisinio statuso „inicijuojamas likvidavimas" arba „likviduojamas", sukelia daug nepatogumų patalpų ir pastatų savininkams bei skatina teisminį bylinėjimąsi. Atsiradusią teisės spragą nagrinėjamu atveju turėtų užpildyti teismas vadovaudamasis bendraisiais įstatymų pradmenimis ir jų prasme, taip pat teisingumo ir protingumo kriterijais (Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau - ABTĮ) 4 straipsnio 7 dalis), nes šiuo atveju nėra įstatymo, kuris reglamentuotų panašius į juridinių asmenų buveinių išregistravimą santykius, todėl įstatymo analogija negalima. Situacija, kai juridinių asmenų buveinių išregistravimas patalpų savininko prašymu nėra reguliuojamas teisės normomis, pažeidžia Lietuvos Respublikos Konstitucijos (toliau - Konstitucija) 23 straipsnį, nes savininkas negali laisvai naudotis savo nuosavybe, jis susiduria su įvairiais nepatogumais, kuriuos sukelia juridinių asmenų buveinių įregistravimas pastate (pvz., buveinių adresu juridiniams asmenims siunčiami įvairūs laiškai, kaupiasi korespondencija). Galima situacija, kuomet dėl Ginčo juridinių asmenų galimai neteisėtos veiklos būtų atliekamos jų buveinės kratos ir pan. Tokie veiksmai pakenktų ne tik fiziškai (būtų sutrikdyta įprasta įmonės veikla), bet atliekama krata neigiamai paveiktų ir juridinio asmens dalykinę reputaciją, nes partneriai galimai nebepasitikėtų Pastato savininku ir atsisakytų bendradarbiauti.

Pareiškėjos atstovas teismo posėdyje, remdamasis iš esmės analogiškais skunde išdėstytiems motyvais, prašė skundą tenkinti.

3. Atsakovas atsiliepime į skundą prašo pareiškėjos skundą atmesti kaip nepagrįstą (e. bylos t. 1, b. l. 51-56). Nurodo, kad:

3.1. Ginčo juridinių asmenų buveinės, esančios Pastate, negali būti išregistruotos iš Registro, nes pagal Registro nuostatų 195 punktą juridinio asmens buveinė gali būti išregistruota patalpų, kuriose įregistruota juridinio asmens buveinė, savininko prašymu tik tuo atveju, kai juridiniam asmeniui įregistruotas teisinis statusas „inicijuojamas likvidavimas" arba „likviduojamas", o toks teisinis statusas šiems juridiniams asmenims neįregistruotas. Pareiškėja 2001-2003 m. Ginčo juridiniams asmenims yra išdavusi sutikimus registruoti buveines Pastate, todėl Ginčo juridinių asmenų buveinės Pastate įregistruotos teisėtai ir pagrįstai, vadovaujantis tuo metu galiojusiuose teisės aktuose nustatyta tvarka. Tik patys Ginčo juridiniai asmenys turi teisę nustatyti ir keisti savo buveinės adresą, o jeigu jie savo veiksmais ar neveikimu pažeidžia kito Pastato savininko teises, tai pastarasis turi galimybę savo teisėtus interesus nuo tokių pažeidimų ginti teisminiu keliu bendrosios kompetencijos teisme. Galiojantys teisės aktai nenumato Registro tvarkytojo pareigos ir net nesuteikia teisės raginti juridinio asmens organus priimti atitinkamus sprendimus ir pateikti dokumentus Registro tvarkytojui dėl buveinės adreso pakeitimo.

3.2. Pareiškėja nepagrįstai teigia, kad nagrinėjamų teisinių santykių reglamentavime yra spraga. Registro nuostatų 195-197 punktuose nustatyta išimtis apsaugoti nekilnojamojo turto, kuriame įregistruota juridinio asmens buveinė, savininko teises tik tuo atveju, kai yra oficialiai (teisės aktų nustatyta tvarka, laikantis atitinkamų procedūrų bei taikant privalomas priemones) paviešinta, kad juridinis asmuo jau ilgą laiką yra faktiškai ne funkcionuojantis bei jam Registre jau yra įregistruotas teisinis statusas „inicijuojamas likvidavimas" arba „likviduojamas". Registro nuostatų 195-197 punktai taikytini tik visi kartu, kadangi 195 punkte nustatyti atvejai, kuriems esant ši išimtinė tvarka gali būti taikoma, o 196 ir 197 punktuose reglamentuojamos šios tvarkos taikymo procedūros.

3.3. Registras atlieka tik juridinių asmenų privalomai registruotinų duomenų paviešinimo funkciją, o Registro tvarkytojas kaip viešojo administravimo subjektas privalo veikti griežtai tik pagal jam suteiktą kompetenciją. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos valstybės informacinių išteklių valdymo įstatymo 24 straipsnio 6 dalies 4 punktu, Registro tvarkytojas turi užtikrinti, kad Registro duomenys ir informacija atitiktų Registro tvarkytojui pateiktuose dokumentuose nurodytus duomenis. Teismui patenkinus pareiškėjos skundo reikalavimus ir įpareigojus Registro tvarkytoją išregistruoti Ginčo juridinių asmenų buveinės adresą, neįregistravus kito adreso (pažeidžiant Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau - CK) 2.66 straipsnio 1 dalies 4 punkto reikalavimą Registre nurodyti juridinio asmens buveinės adresą), kai juridinių asmenų valdymo organai ir dalyviai, kuriuos įpareigoja įstatymai, nepriima atitinkamų sprendimų ir nesirūpina juridinio asmens duomenų pakeitimu, susidarytų teisės normas pažeidžianti situacija, kada Registre neliktų duomenų apie Ginčo juridinių asmenų buveinės adresą, tuo tarpu įregistruotuose ir galiojančiuose Ginčo juridinių asmenų dokumentuose (įskaitant jų įstatus) liktų senasis buveinės adresas. Tokiu sprendimu būtų pažeidžiamas ir Registre esančių duomenų atitikimo pateiktiems juridinių asmenų steigimo ir veiklos dokumentams reikalavimas.

3.4. Pareiškėjos teiginiai, kad juridinių asmenų buveinių išregistravimas patalpų savininko prašymu nėra reguliuojamas teisės normomis ir pažeidžia Konstitucijos 23 straipsnio nuostatas, kuriose numatyta, kad nuosavybė neliečiama, o nuosavybės teises saugo įstatymas, neturi jokios teisinės reikšmės nagrinėjamoje byloje, kadangi pareiškėja nėra Pastato savininkė. Nuosavybės teises ji prarado dar iki kreipimosi į Registro tvarkytoją - 2016-11-28 pirkimo-pardavimo sutartimi perleisdama pastatą pirkėjai UAB „TRANSIT-LT", kurios nuosavybės teisės Registre įregistruotos 2016-12-06, t. y. ne tik galioja sandorio šalims, bet ir nuo šios datos tapo paviešintos tretiesiems asmenims ir prieš juos ginamos (CK 1.75 straipsnis). Duomenų, kad pastato savininkė UAB „TRANSIT-LT" suteikė pareiškėjai teisę ginti jos kaip pastato savininkės teises teisme arba viešojo administravimo institucijose, pareiškėja nepateikė. Darytina išvada, kad skundas pateiktas netinkamo pareiškėjo, neturinčio teisės atstovauti pastato savininkui, todėl atmestinas.

3.5. Įstatymų leidėjas negali kiekvienam pasyviam teisinių santykių dalyviui sukurti teisės aktų dėl jo paties aplaidumo susidariusiems sunkumams spręsti pagal jo norus ir tik jam palankiu būdu. Pareiškėja lengvabūdiškai (o galbūt siekdama finansinės naudos) ne vienai įmonei suteikė teisę registruoti buveines ir vykdyti veiklą savo patalpose, o parduodama šį nekilnojamąjį turtą 2016-11-28 sutarties 7 punkte lengvabūdiškai prisiėmė nepamatuotus ir teisės aktais nepagrįstus įsipareigojimus, kurių įvykdyti savarankiškai, būdama nepakankamai atidi ir rūpestinga, nesugebėjo, todėl siekia teisės aklų neatitinkančiais pagrindais įgyvendinti savo prisiimtą įsipareigojimą Registro tvarkytojo ir teismo pagalba. Nei Registro tvarkytojui, nei teismui negali būti perkeliama atsakomybė ir našta už pareiškėjos nerūpestingą, pasyvų ir neatsakingą elgesį. Registro tvarkytojas negali atsakyti už pareiškėjos neatsakingus veiksmus/neveikimą, o teismui neturėtų būti primetama prievolė užpildyti neva paliktą teisės aktų spragą.

Atsakovo atstovė teismo posėdyje, remdamasi iš esmės analogiškais atsiliepime išdėstytiems motyvais, prašė skundą atmesti.

4. Trečiasis suinteresuotas asmuo UAB „TRANSIT-LT" atsiliepime į skundą prašo pareiškėjos skundą tenkinti (e. bylos t. 1, b. l. 101-104). Nurodo, kad visiškai palaiko pareiškėjos skundą ir patvirtina, kad su Ginčo juridiniais asmenimis jokių santykių neturėjo, neturi ir nesiruošia turėti, o jos žiniomis, šie juridiniai asmenys jokios veiklos nevykdo.

Trečiojo suinteresuoto asmens UAB „TRANSIT-LT" atstovas teismo posėdyje, remdamasis iš esmės analogiškais atsiliepime išdėstytiems motyvais, prašė pareiškėjos skundą tenkinti.

5. Tretieji suinteresuoti asmenys UAB „Smagus namas", UAB „MV", UAB „Febas", UAB „Traksa", UAB „Rostra", UAB „Valčesta", UAB „Novos", VšĮ „Dalas", VšĮ „Interfailas", asociacija „ITS", VšĮ „Kaminukas" ir Žmogaus teisių medicinos srityje apsaugos komitetas atsiliepimų į skundą nepateikė, teismo posėdyje nedalyvavo, apie posėdžio datą ir laiką pranešta tinkamai.

Teismas

konstatuoja:

Bylos nagrinėjimas iš esmės atnaujintinas. Byla stabdytina.

6. Byloje ginčas kilo dėl Registro tvarkytojo Sprendimo, kuriuo atsisakyta tenkinti pareiškėjos prašymą iš jai nuosavybės teise priklausiusių Patalpų išregistruoti Ginčo juridinių asmenų buveines.

7. Remiantis rašytiniais įrodymais nustatyta, kad: pareiškėja ir trečiasis suinteresuotas asmuo UAB „TRANSIT-LT" 2016-11-28 sudarė Sutartį, kuria pareiškėja, be kita ko, įsipareigojo per 30 kalendorinių dienų nuo Sutarties sudarymo išregistruoti Pastate registruotas juridinių asmenų buveines (7.1.2 punktas) (e. bylos t. 1, b. l. 32-42); pareiškėja Registro tvarkytojui 2016-12-12 pateikė prašymą, atsižvelgiant į tai, kad Pastatas parduodamas kitai įmonei UAB „TRANSIT-LT", iš jo išregistruoti nurodytų kitų juridinių asmenų, įskaitant Ginčo juridinius asmenis, Pastate įregistruotas buveines (e. bylos t. 1, b. l. 31); Registro tvarkytojas, išnagrinėjęs pareiškėjos 2016-12-12 prašymą, 2016-12-20 priėmė skundžiamą Sprendimą, kuriame, be kita ko, pacitavo Registro nuostatų 195 punkte įtvirtintą teisinį reguliavimą ir, konstatavęs, kad 2016-12-12 prašyme nurodytiems juridiniams asmenims, įskaitant Ginčo juridinius asmenis, teisinis statusas „inicijuojamas likvidavimas" arba „likviduojamas" Registre neįregistruotas, nustatęs, kad pareiškėjos prašymo pagrindu juridinių asmenų, įskaitant Ginčo juridinius asmenis, Pastate įregistruotos buveinės negali būti išregistruotos, o Pastate registruotų juridinių asmenų buveinių adresai galės būti pakeisti tik Registro nuostatų 38 punkte nustatytiems dokumentų ir duomenų teikėjams pateikus Registro tvarkytojui visus teisės aktais nustatytus ir įstatymų reikalavimus atitinkančius dokumentus (e. bylos t. 1, b. l. 27).

8. Registro tvarkytojas skundžiamą Sprendimą, be kita ko, grindė teisiniu reguliavimu, įtvirtintu nuo 2016-01-01 galiojančios redakcijos Registro nuostatų 195 punkte, kuriame nustatyta, kad, kai juridiniam asmeniui įregistruotas juridinio asmens teisinis statusas „inicijuojamas likvidavimas" arba „likviduojamas", patalpų, kuriose įregistruota šio juridinio asmens ar jo filialo ar atstovybės buveinė, savininkas turi teisę kreiptis į Registro tvarkytoją su prašymu išregistruoti iš Registro juridinio asmens, jo filialo ar atstovybės buveinę. Kituose Registro nuostatų XXIII skirsnio „Juridinio asmens, filialo ar atstovybės buveinės išregistravimas" punktuose nustatyta: Registro tvarkytojas, gavęs patalpų savininko prašymą, išsiunčia pranešimą apie numatomą buveinės išregistravimą Registre nurodytais valdymo organų narių adresais, išskyrus Nuostatų 194 punkte nurodytą atvejį, ir šį pranešimą paskelbia Registro tvarkytojo leidžiamame elektroniniame informaciniame leidinyje (196 punktas); jeigu juridinis asmuo, jo filialas ar atstovybė per šešis mėnesius nuo pranešimo išsiuntimo ar paskelbimo Registro tvarkytojo leidžiamame elektroniniame informaciniame leidinyje nepakeičia buveinės, Registro tvarkytojas išregistruoja juridinio asmens, jo filialo ar atstovybės buveinę ir nurodo, kad juridinio asmens, jo filialo ar atstovybės buveinė išregistruota patalpų savininko prašymu (197 punktas).

9. Nuo 2016-01-01 galiojančios redakcijos Registro nuostatų XXIII skirsnyje „Juridinio asmens, filialo ar atstovybės buveinės išregistravimas" įtvirtintą teisinį reguliavimą (195-197 punktai) aiškinant sistemiškai viso Registro nuostatuose įtvirtinto teisinio reguliavimo kontekste matyti, kad:

- pagal Registro 195 punktą: 1) juridinio asmens ar jo filialo ar atstovybės buveinė, kuri įregistruota kitam savininkui priklausančiose patalpose, iš šių patalpų gali būti išregistruota tų patalpų savininkui pateikus prašymą Registro tvarkytojui; 2) tokį prašymą Registro tvarkytojui gali pateikti tik patalpų, kuriose įregistruota juridinio asmens, kuriam šios patalpos nepriklauso, ar jo filialo ar atstovybės buveinė, savininkas (arba jo tinkamai įgaliotas asmuo); 3) patalpų, kuriose įregistruota kito juridinio asmens ar jo filialo ar atstovybės buveinė, savininkas (arba jo tinkamai įgaliotas asmuo) į Registro tvarkytoją su prašymu išregistruoti iš Registro tokio juridinio asmens, jo filialo ar atstovybės buveinę turi teisę kreiptis tik tuo atveju, kai tokiam jo patalpose buveinę registravusiam juridiniam asmeniui įregistruotas juridinio asmens teisinis statusas „inicijuojamas likvidavimas" arba „likviduojamas";

- kituose dviejuose Registro nuostatų XXIII skirsnio „Juridinio asmens, filialo ar atstovybės buveinės išregistravimas" punktuose (196, 197 punktai) įtvirtintu teisiniu reguliavimu nustatyta, kokia tvarka Registro tvarkytojas turi nagrinėti 195 punkte nurodytais pagrindais pateiktą prašymą;

- galimybė patalpų, kuriose įregistruota juridinio asmens, kuriam šios patalpos nepriklauso, ar jo filialo ar atstovybės buveinė, savininkui (arba jo tinkamai įgaliotam asmeniui) teikti prašymus Registro tvarkytojui kitais pagrindais, nei nustatytieji 195 punkte, Registro nuostatuose nenumatyta.

10. Pareiškėja teigia, kad Registro tvarkytojas nagrinėjamu atveju turėjo vadovautis Registro nuostatų 196 ir 197 punktais ir jos prašymu iš Pastato išregistruoti Ginčo juridinių asmenų buveines, o skundžiamu Sprendimu jam atsisakius tai padaryti, tai padaryti jį turėtų įpareigoti teismas. Kaip matyti iš skundo turinio, taip teigdama, pareiškėja mano, kad Registro nuostatų 196 ir 197 punktuose yra įtvirtinta galimybė patalpų, kuriose įregistruota juridinio asmens, kuriam šios patalpos nepriklauso, ar jo filialo ar atstovybės buveinė, savininkui (arba jo įgaliotam asmeniui) teikti prašymus Registro tvarkytojui dėl tokio juridinio asmens ar jo filialo ar atstovybės buveinės išregistravimo kitais, nei nustatytieji Registro nuostatų 195 punkte, pagrindais. Teisėjų kolegijos nuomone, tokia pareiškėjos pozicija prieštarauja Registro nuostatų XXIII skirsnyje „Juridinio asmens, filialo ar atstovybės buveinės išregistravimas" įtvirtinto teisinio reguliavimo (195-197 punktai) sisteminiam aiškinimui (žr. šios teismo nutarties 9 punkto 3 įtrauką), todėl vertintina kritiškai.

11. Kita vertus, teisėjų kolegijos nuomone, nagrinėjamu atveju yra pagrindas manyti, kad Registro nuostatų 195 punktas tiek, kiek jame nustatyta patalpų, kuriose įregistruota kito juridinio asmens ar jo filialo ar atstovybės buveinė, savininkui (jo įgaliotam asmeniui) kreiptis į Registro tvarkytoją su prašymu išregistruoti iš Registro tokio juridinio asmens, jo filialo ar atstovybės buveinę tik tuo atveju, kai tokiam jo patalpose buveinę registravusiam juridiniam asmeniui įregistruotas juridinio asmens teisinis statusas „inicijuojamas likvidavimas" arba „likviduojamas", prieštarauja Konstitucijos 23 straipsnio 1 ir 2 dalims, konstituciniam teisinės valstybės principui.

12. Konstitucijos 23 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad nuosavybė neliečiama, o 2 dalyje, kad nuosavybės teises saugo įstatymai. Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas (toliau - Konstitucinis Teismas), aiškindamas Konstitucijos 23 straipsnį, ne kartą yra konstatavęs, kad: nuosavybės teisė - viena pamatinių žmogaus teisių: Konstitucijos 23 straipsnyje įtvirtinti nuosavybės neliečiamumas ir apsauga inter alia (lot. be kita ko) reiškia, kad savininkas turi teisę su jam priklausančiu turtu atlikti bet kokius veiksmus, išskyrus uždraustuosius įstatymu, naudoti savo turtą ir lemti jo likimą bet kokiu būdu, kuriuo nepažeidžiamos kitų asmenų teisės ir laisvės; įstatymai turi saugoti visų savininkų nuosavybės teises; savininkas turi teisę reikalauti, kad kiti asmenys nepažeistų jo nuosavybės teisių, o valstybė turi pareigą ginti ir saugoti nuosavybę nuo neteisėto kėsinimosi į ją; iš Konstitucijos 23 straipsnio įstatymų leidėjui kyla pareiga nuosavybės santykius reguliuoti taip. kad nuosavybės teisės būtų saugomos ir ginamos, kad būtų užtikrintas nuosavybės neliečiamumas (žr., pvz., 2016-06-07 nutarimą Nr. KT17-N8/2016).

13. Nuosavybės santykius reguliuoti taip, kad nuosavybės teisės būtų saugomos ir ginamos, kad būtų užtikrintas nuosavybės neliečiamumas tiek įstatymų leidėją, tiek Vyriausybę įpareigoja ir iš konstitucinio teisinės valstybės principo kylantys imperatyvai. Konstitucinis Teismas ne kartą yra konstatavęs, kad vienas esminių konstitucinio teisinės valstybės principo elementų - teisinio saugumo principas, kuris reiškia, kad valstybė turi pareigą užtikrinti teisinio reguliavimo tikrumą ir stabilumą, apsaugoti teisinių santykių subjektų teises, taip pat įgytas teises, gerbti teisėtus lūkesčius, kad neužtikrinus asmens teisėtų lūkesčių apsaugos, teisinio tikrumo ir teisinio saugumo, nebūtų užtikrintas asmens pasitikėjimas valstybe ir teise (žr., pvz., 2008-12-24 nutarimą).

14. Iš paminėtų Konstitucijos ir Konstitucinio Teismo oficialiosios doktrinos nuostatų, jas taikant nagrinėjamos administracinės bylos kontekste, matyti, kad Konstitucijos 23 straipsnio 1, 2 dalys ir teisinio saugumo principas Vyriausybę įpareigoja Registro duomenų, informacijos ir dokumentų tvarkymą tiek, kiek jis susijęs su konkrečių asmenų nuosavybės teisėmis, reguliuoti taip, kad nuosavybės teisės būtų saugomos ir ginamos nuo neteisėto kėsinimosi į ją, kad būtų užtikrintas nuosavybės neliečiamumas, o savininkui būtų numatyta teisė reikalauti, kad kiti asmenys nepažeistų jo nuosavybės teisių. Tokiu teisiniu reguliavimu neturi būti pažeidžiamos kitų asmenų teisės ir laisvės, bet kartu jis turi būti veiksmingas (efektyvus) ir negali būti formalus.

15. Registro nuostatų (redakcija, galiojusi iki 2016-01-01) VIII skyriaus „Išregistravimas iš registro" skirsnyje „Juridinio asmens, filialo ar atstovybės buveinės išregistravimas" buvo nustatyta, kad: patalpų, kuriose įregistruota juridinio asmens, filialo ar atstovybės buveinė, savininkas turi teisę kreiptis į Registro tvarkytoją su prašymu išregistruoti iš Registro juridinio asmens, filialo ar atstovybės buveinę (141(9) punktas); Registro tvarkytojas, gavęs patalpų savininko prašymą, išsiunčia pranešimą apie numatomą buveinės išregistravimą Registre nurodytais valdymo organų narių adresais ir šį pranešimą paskelbia Registro tvarkytojo leidžiamame elektroniniame informaciniame leidinyje (141(10) punktas); jeigu juridinis asmuo, filialas ar atstovybė per 6 mėnesius nuo pranešimo išsiuntimo ar paskelbimo Registro tvarkytojo leidžiamame elektroniniame informaciniame leidinyje nepakeičia buveinės, Registro tvarkytojas išregistruoja juridinio asmens, filialo ar atstovybės buveinę ir nurodo, kad juridinio asmens, filialo ar atstovybės buveinė išregistruota patalpų savininko prašymu, o Registro tvarkytojui išregistravus juridinio asmens buveinę, jam išsiunčiamas pranešimas apie galimą juridinio asmens likvidavimą CK 2.70 straipsnyje nustatyta tvarka (141(11) punktas). Teisėjų kolegijos nuomone, toks teisinis reguliavimas, pagal kurį buvo nustatytas efektyvus patalpų savininko nuosavybės teisių gynimo būdas, t. y. galimybė patalpų, kuriose registruota juridinio asmens, filialo ar atstovybės buveinė, savininko prašymu Registro administratoriui iš patalpų išregistruoti tokias buveines, atitiko iš Konstitucijos 23 straipsnio 1, 2 dalių, konstitucinio teisinės valstybės principo kylančius imperatyvus Registro duomenų, informacijos ir dokumentų tvarkymą tiek, kiek jis susijęs su konkrečių asmenų nuosavybės teisėmis, reguliuoti taip, kad nuosavybės teisės būtų saugomos ir ginamos nuo neteisėto kėsinimosi į ją, kad būtų užtikrintas nuosavybės neliečiamumas, o savininkui būtų numatyta teisė reikalauti, kad kiti asmenys nepažeistų jo nuosavybės teisių. Tokiu teisiniu reguliavimu nebuvo pažeidžiamos kitų asmenų teisės ir laisvės, bet kartu jis buvo veiksmingas ir neformalus. Tačiau, kaip nustatyta, Vyriausybė priimdama 2015-12-09 nutarimą Nr. 1292, kuriuo nauja redakcija buvo išdėstyti ir nuo 2016-01-01 įsigaliojo Registro nuostatai, teisinio reguliavimo, įtvirtinto iki 2016-01-01 galiojusios redakcijos Registro nuostatų VIII skyriaus „Išregistravimas iš registro" skirsnyje „Juridinio asmens, filialo ar atstovybės buveinės išregistravimas", atsisakė.

16. Teisėjų kolegijos nuomone, iš Konstitucijos 23 straipsnio 1, 2 dalių ir teisinio saugumo principo kylančių imperatyvų, susijusių su Registro duomenų, informacijos ir dokumentų tvarkymu (žr. šios teismo nutarties 14 punktą), neatitinka Registro nuostatų 195 punktas (redakcija, galiojanti nuo 2016-01-01), kuriame imperatyviai įtvirtinta vienintelė galimybė patalpų, kuriose įregistruota kito juridinio asmens, ar jo filialo ar atstovybės buveinė, savininkui kreiptis į Registro tvarkytoją su prašymu išregistruoti iš Registro tokio juridinio asmens, jo filialo ar atstovybės buveinę, t. y. tik tuo atveju, kai tokiam jo patalpose buveinę registravusiam juridiniam asmeniui įregistruotas juridinio asmens teisinis statusas „inicijuojamas likvidavimas" arba „likviduojamas". Šiame kontekste pabrėžtina, kad pagal galiojantį teisinį reguliavimą patalpų, kuriose yra įregistruota kito juridinio asmens, jo filialo ar atstovybės buveinė, savininkas negali inicijuoti tokio juridinio asmens likvidavimo. Tokia išvada darytina inter alia (lot. be kita ko) įvertinus teisinį reguliavimą, įtvirtintą CK 2.106 straipsnyje, kuriame nustatytas baigtinis juridinių asmenų likvidavimo pagrindų sąrašas, bei su juo susijusias teisės normas, įtvirtintas CK 2.70 straipsnyje, kuriame įtvirtinti juridinio asmens likvidavimo juridinių asmenų registro tvarkytojo iniciatyva teisiniai pagrindai, tarp kurių nėra nustatyta, kad dėl tokio juridinio asmens likvidavimo juridinių asmenų registro tvarkytojas gali (turi) kreiptis gavęs patalpų, kuriose yra įregistruota tokio juridinio asmens buveinė, savininko prašymą, CK 2.114 straipsnyje, kuriame nustatyta, kad juridinis asmuo turi būti likviduotas pripažinus jį neteisėtai įsteigtu, ir CK 2.131 straipsnyje, kuriuo remiantis teismas gali likviduoti juridinį asmenį ir paskirti likvidatorių, jeigu ekspertų ataskaitoje nurodyta, kad juridinio asmens (juridinio asmens valdymo organų ar jų narių) veikla yra netinkama, ir teismas tam pritaria. Vadinasi, galiojant Registro nuostatų 195 punktui patalpų savininkas (jo įgaliotas asmuo), kuris nėra duomenų, informacijos ir dokumentų, susijusių su juridiniais asmenimis (įskaitant jų buveinę) teikėjas Registro tvarkytojui, kurio patalpose yra įregistruota kito juridinio asmens, jo filialo ar atstovybės buveinė, nepriklausomai nuo to, ar tas kitas juridinis asmuo tose patalpose faktiškai vykdo veiklą, ar įmanoma susisiekti su to juridinio asmens organais, ar toks juridinis asmuo apskritai vengia bet kokių kontaktų su patalpų savininku, neturi jokių realių galimybių kreiptis į Registro duomenų tvarkytoją dėl duomenų apie tokio juridinio asmens, jo filialo ar atstovybės buveinę išregistravimo. Tokia teisinė situacija nepagrįstai apriboja patalpų savininko galimai pažeistų nuosavybės teisių gynimą, o nuo 2016-01-01 galiojančios redakcijos Registro nuostatų 195 punkte įtvirtintas patalpų savininkų nuosavybės teisių gynimo būdas, ypač atsižvelgiant į tai, kad tokių patalpų savininkas neturi jokių galimybių realiai daryti įtaką juridinių asmenų teisiniam statusui, taip pat į tai, kad iki 2016-01-01 galiojusios redakcijos Registro nuostatuose buvo įtvirtintas veiksmingas tokių patalpų savininkų nuosavybės teisių gynimo būdas tokiose situacijose (žr. šios teismo nutarties 15 punktą), laikytinas formaliu.

17. Nustatytos faktinės aplinkybės, t. y. kad dauguma Ginčo juridinių asmenų, kurie savo buveines registravo Pastate, jokios veiklos nevykdo, vengė ir šiuo metu vengia kontaktų su paraiškėja ir dabartine Pastato savininke, trečiuoju suinteresuotu asmeniu UAB „TRANSIT-LT", patvirtina, kad Registro nuostatų 195 punkte įtvirtintas teisinis reguliavimas yra akivaizdžiai nepakankamas siekiant efektyvaus Pastato savininko nuosavybės teisių gynimo. Nustatytos faktinės aplinkybės taip pat patvirtina, kad Pastato savininkas dėl to, kad 2001-2003 m. Ginčo juridiniams asmenims išdavė sutikimus registruoti buveines Pastate, susiduria (gali susidurti) su akivaizdžiais trukdymais valdyti, naudoti ir disponuoti Pastatu.

18. Atsižvelgdama į tai, kas išdėstyta, teisėjų kolegija abejoja, ar Registro nuostatų 195 punktas tiek, kiek jame nustatyta patalpų, kuriose įregistruota kito juridinio asmens ar jo filialo ar atstovybės buveinė, savininkui kreiptis į Registro tvarkytoją su prašymu išregistruoti iš Registro tokio juridinio asmens, jo filialo ar atstovybės buveinę tik tuo atveju, kai tokiam jo patalpose buveinę registravusiam juridiniam asmeniui įregistruotas juridinio asmens teisinis statusas „inicijuojamas likvidavimas" arba „likviduojamas", neprieštarauja Konstitucijos 23 straipsnio 1 ir 2 dalims, konstituciniam teisinės valstybės principui.

19. Pagal Konstituciją teismas turi locus standi (lot. teisė kreiptis į teismą; pareiškėjo sąsaja su ginčijamu teisės aktu) kreiptis į Konstitucinį Teismą su prašymu ištirti, ar Konstitucijai neprieštarauja toks įstatymas (jo dalis) ar kitas teisės aktas (jo dalis), kuris turėtų (galėtų) būti taikomas to teismo nagrinėjamoje byloje, taip pat įstatymas (jo dalis) ar kitas teisės aktas (jo dalis), kuris nėra tiesiogiai skirtas reguliuoti tiems santykiams, dėl kurių turi būti priimtas sprendimas atitinkamoje byloje, bet tai, kad yra atsižvelgiama į tą įstatymą ar kitą teisės aktą (jo dalį), teismo nuomone, neleidžia jam įvykdyti teisingumo atitinkamoje byloje (žr., pvz., Konstitucinio Teismo 2007-11-13 sprendimą). Registro nuostatų 195 punktas, dėl kurio atitikties Konstitucijai teisėjų kolegijai kilo abejonių, yra taikytinas nagrinėjamoje administracinėje byloje, nes juo expressis verbis (lot. aiškiais žodžiais; tiesiogiai) yra grindžiamas skundžiamas Sprendimas. Taip pat teisėjų kolegija pabrėžia, kad abejonė dėl Registro nuostatų 195 punkto konstitucingumo neleidžia jai įvykdyti teisingumo šioje byloje nepaisant to, kad pareiškėja, teikdama 2016-12-12 prašymą Registro tvarkytojui, nebuvo Pastato savininkė ir nebuvo tinkamai įgaliota atstovauti UAB „TRANSIT-LT". Nurodytas pareiškėjos Registro tvarkytojui 2016-12-12 teikto prašymo trūkumas (ypač atsižvelgiant į tai, kad pagal Sutartį pareiškėja įsipareigojo per 30 kalendorinių dienų nuo Sutarties sudarymo išregistruoti Pastate registruotas juridinių asmenų buveines, o nagrinėjamoje administracinėje byloje trečiojo suinteresuoto asmens statusu dalyvauja Pastato savininkė UAB „TRANSIT-LT", kuri aktyviai palaiko pareiškėjos skunde išdėstytą poziciją) savaime negali būti pagrindu vien dėl to (t. y. formaliai) atmesti pareiškėjos skundą. Šiame kontekste paminėtina, kad Konstituciniam Teismui išsprendus klausimą dėl Registro nuostatų 195 punkto atitikties Konstitucijai, šią administracinę bylą nagrinėjanti teisėjų kolegija inter alia (lot. be kita ko) turėtų vertinti, ar Registro tvarkytojas, nagrinėdamas 2016-12-12 prašymą, kurį galimai padavė tinkamo įgaliojimo neturintis juridinis asmuo, neturėjo, vadovaudamasis Registro nuostatų 128 punktu, pareiškėjai nustatyti termino nurodytam trūkumui pašalinti.

20. Konstitucinis Teismas 2006-03-28 nutarime yra konstatavęs, kad vienas iš esminių Konstitucijoje įtvirtinto teisinės valstybės principo elementų yra principas, kad neturi būti taikomas teisės aktas, prieštaraujantis aukštesnės galios teisės aktui. Konstitucijos 110 straipsnio 1 dalyje nustatyta, jog teisėjas negali taikyti įstatymo, kuris prieštarauja Konstitucijai, o šio straipsnio 2 dalyje - jog tais atvejais, kai yra pagrindo manyti, kad įstatymas ar kitas teisinis aktas, kuris turėtų būti taikomas konkrečioje byloje, prieštarauja Konstitucijai, teisėjas sustabdo šios bylos nagrinėjimą ir kreipiasi į Konstitucinį Teismą, prašydamas spręsti, ar šis įstatymas arba kitas teisinis aktas atitinka Konstituciją. Jeigu kilus abejonių dėl byloje taikytino teisės akto atitikties Konstitucijai teismas nesustabdytų bylos nagrinėjimo ir nesikreiptų į Konstitucinį Teismą, kad šios abejonės būtų pašalintos, ir byloje būtų pritaikytas teisės aktas, kurio atitiktis Konstitucijai kelia abejonių, teismas rizikuotų priimti tokį sprendimą, kuris nebūtų teisingas (Konstitucinio Teismo 2006-01-16 nutarimas). Minėtame nutarime Konstitucinis Teismas taip pat konstatavo, kad teismai, suabejoję Seimo, Respublikos Prezidento ar Vyriausybės išleisto arba referendumu priimto teisės akto (jo dalies) atitiktimi aukštesnės galios teisės aktui, inter alia (lot. be kita ko) (ir pirmiausia), Konstitucijai, ne tik gali, bet ir privalo kreiptis į Konstitucinį Teismą su prašymu ištirti ir spręsti, ar Seimo, Respublikos Prezidento ar Vyriausybės išleistas arba referendumu priimtas teisės aktas (jo dalis) neprieštarauja aukštesnės galios teisės aktui, inter alia (lot. be kita ko) (ir pirmiausiai), Konstitucijai.

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Konstitucijos 110 straipsniu, Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 4 straipsnio 2 dalimi, 81 straipsnio 8, 9 dalimis, 100 straipsnio 1 dalies 4 punktu, 3 dalimi, 101 straipsnio 3 punktu, 107 ir 108 straipsniais, teismas

nutaria:

Atnaujinti bylos nagrinėjimą iš esmės.

Kreiptis į Lietuvos Respublikos Konstitucinį Teismą su prašymu ištirti, ar Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003-11-12 nutarimu Nr. 1407 (Vyriausybės 2015-12-09 nutarimo Nr. 1292 redakcija, įsigaliojusi 2016-01-01; TAR, 2015, Nr. 2015-19870) patvirtintų Juridinių asmenų registro nuostatų 195 punktas tiek, kiek jame nustatyta patalpų, kuriose įregistruota kito juridinio asmens ar jo filialo ar atstovybės buveinė, savininkui kreiptis į Registro tvarkytoją su prašymu išregistruoti iš Registro tokio juridinio asmens, jo filialo ar atstovybės buveinę tik tuo atveju, kai tokiam jo patalpose buveinę registravusiam juridiniam asmeniui įregistruotas juridinio asmens teisinis statusas „inicijuojamas likvidavimas" arba „likviduojamas", neprieštarauja Lietuvos Respublikos Konstitucijos 23 straipsnio 1 ir 2 dalims, konstituciniam teisinės valstybės principui.

Administracinę bylą Nr. el-2227-968/2017 (teisminio proceso Nr. 3-61-3-00221-2017-8) sustabdyti, kol Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas išnagrinės šį prašymą.

Nutartis neskundžiama.

Teisėjai Rytis Krasauskas

Jolita Rasiukevičienė

Margarita Stambrauskaitė