En

Teismo naujienos

Pareiškėjui Seimui grąžintas prašymas ištirti kai kurių Seimo statuto nuostatų, susijusių su ekspertiniu įstatymų projektų vertinimu, atitiktį Konstitucijai

2019-01-18

Konstitucinis Teismas šiandien priimtu sprendimu grąžino pareiškėjui Lietuvos Respublikos Seimui jo 2019 m. sausio 11 d. nutarime Nr. XIII-1946 „Dėl kreipimosi į Lietuvos Respublikos Konstitucinį Teismą su prašymu ištirti, ar Lietuvos Respublikos Seimo statuto 145 straipsnio 2 ir 3 dalys neprieštarauja Lietuvos Respublikos Konstitucijos 1 straipsniui („Lietuvos valstybė yra nepriklausoma demokratinė respublika“), 55 straipsnio pirmajai daliai...

Priimtas nagrinėti prašymas ištirti, ar Konstitucijai neprieštarauja teisinis reguliavimas, kuriuo nustatytas maksimalus vienkartinės kompensacijos, mokamos už naudojimąsi tinklų operatorių naudai nustatytu žemės servitutu, dydis

2019-01-17

Konstituciniame Teisme priimtas nagrinėti pareiškėjo Vilniaus miesto apylinkės teismo prašymas ištirti, ar Konstitucijos 23, 29 straipsniams neprieštarauja Vyriausybės 2018 m. liepos 25 d. nutarimu Nr. 725 patvirtintos Maksimalaus dydžio vienkartinės kompensacijos, mokamos už naudojimąsi įstatymu ar sutartimi tinklų operatorių naudai nustatytu žemės servitutu, nustatymo metodikos (toliau – Metodika) 16 punktas.

Atsisakymas išduoti leidimą laikinai gyventi Lietuvoje sutuoktiniui ar partneriui negali būti grindžiamas vien užsieniečio lytine tapatybe ir (ar) seksualine orientacija

2019-01-11

Konstitucinis Teismas šiandien priimtu nutarimu pripažino, kad Lietuvos Respublikos įstatymo „Dėl užsieniečių teisinės padėties“ (toliau – Įstatymas) 43 straipsnio 1 dalies 5 punktas neprieštarauja Konstitucijai. Konstitucinis Teismas konstatavo, kad, priešingai nei teigė pareiškėjas, pagal ginčytą teisinį reguliavimą leidimas laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje (toliau – leidimas laikinai gyventi) užsieniečiui, kuris nėra Europos Sąjungos ar Europos laisvosios prekybos asociacijos valstybės narės pilietis, šeimos susijungimo atveju gali būti išduodamas ne tik tada, kai Lietuvos Respublikoje gyvena tokio užsieniečio kitos lyties šeimos narys – asmuo, su kuriuo kitoje valstybėje teisėtai sudaryta santuoka ar registruotos partnerystės sutartis ir kuris yra Lietuvos Respublikos pilietis arba užsienietis (kuris nėra Europos Sąjungos ar Europos laisvosios prekybos asociacijos valstybės narės pilietis), turintis leidimą gyventi, bet ir tada, kai Lietuvos Respublikoje gyvena tokio užsieniečio tos pačios lyties šeimos narys – asmuo, su kuriuo kitoje valstybėje teisėtai sudaryta santuoka ar registruotos partnerystės sutartis ir kuris yra Lietuvos Respublikos pilietis arba užsienietis (kuris nėra Europos Sąjungos ar Europos laisvosios prekybos asociacijos valstybės narės pilietis), turintis leidimą gyventi.

Pareiškėjui grąžintas prašymas ištirti Nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių objektų apsaugos įstatymo nuostatos ir pagal ją administraciniam teismui apskųstų Vyriausybės nutarimų atitiktį Konstitucijai

2019-01-11

Konstitucinis Teismas šiandien priimtu sprendimu grąžino pareiškėjui Vilniaus apygardos administraciniam teismui prašymą ištirti: – „ar Lietuvos Respublikos nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių objektų apsaugos įstatymo 20 straipsnis ir jo turinį atskleidžianti praktika, pagal kurią Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimai gali būti skundžiami Vilniaus apygardos administraciniam teismui, neprieštarauja Lietuvos Respublikos Konstitucijos 102 straipsnio 1 dalies nuostatai...

Priimta nagrinėti dalis prašymo ištirti, ar Konstitucijai neprieštarauja Mokslininkų valstybinių pensijų laikinojo įstatymo nuostata, kuria reglamentuojamas laikas, neįskaičiuojamas į mokslininkų darbo stažą

2019-01-10

Konstitucinis Teismas šiandien priimtu sprendimu priėmė nagrinėti dalį pareiškėjo Regionų apygardos administracinio teismo prašymo ištirti Mokslininkų valstybinių pensijų laikinojo įstatymo (toliau – Laikinasis įstatymas) 4 straipsnio 1 dalies tiek, kiek joje nustatyta, kad laikas, kuriuo asmuo gauna mokslininkų valstybinę pensiją, į daktaro ir habilituoto daktaro stažą neįskaitomas, atitiktį Konstitucijos 29 straipsnio 1 daliai („Įstatymui, teismui ir kitoms valstybės institucijoms ar pareigūnams visi asmenys lygūs“).

Skelbiamas nutarimas byloje dėl leidimo gyventi Lietuvos Respublikoje išdavimo užsieniečiui, kitoje valstybėje susituokusiam su tos pačios lyties Lietuvos Respublikos piliečiu, teisinio reguliavimo atitikties Konstitucijai

2019-01-10

Konstitucinis Teismas sausio 11 d., penktadienį, 12 val. skelbs nutarimą byloje pagal pareiškėjo Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo prašymą ištirti, ar Konstitucijai neprieštarauja įstatymo „Dėl užsieniečių teisinės padėties“ 43 straipsnio 1 dalies 5 punktas tiek, kiek jame nenustatyta, kad leidimas laikinai gyventi gali būti išduodamas užsieniečiui šeimos susijungimo atveju ir tada, kai Lietuvos Respublikoje gyvena asmuo – Lietuvos Respublikos pilietis, su kuriuo užsieniečio kitoje valstybėje sudaryta santuoka arba registruotos partnerystės sutartis...

Priimta nagrinėti dalis prašymo ištirti, ar Konstitucijai neprieštarauja kai kurios Ginklų ir šaudmenų kontrolės įstatymo nuostatos, susijusios su asmens teise įsigyti ir turėti ginklą

2019-01-09

Konstituciniame Teisme priimtas nagrinėti pareiškėjo Regionų apygardos administracinio teismo (toliau – Teismas) prašymas ištirti, ar Konstitucijos 109 straipsnio 1 daliai („Teisingumą Lietuvos Respublikoje vykdo tik teismai“), konstituciniam teisinės valstybės principui neprieštarauja Ginklų ir šaudmenų kontrolės įstatymo (toliau – Įstatymas) 18 straipsnio 2 dalies 1 punktas, pagal kurį nepriekaištingos reputacijos asmeniu nelaikomas asmuo, įsiteisėjusiu teismo nuosprendžiu pripažintas padaręs tyčinį smurtinį nusikaltimą, už kurį Baudžiamajame kodekse...

Žodinio proceso tvarka nagrinėjama byla dėl leidimo gyventi Lietuvos Respublikoje išdavimo užsieniečiui, kitoje valstybėje susituokusiam su tos pačios lyties Lietuvos Respublikos piliečiu, teisinio reguliavimo atitikties Konstitucijai

2019-01-02

Konstitucinis Teismas sausio 3 d., ketvirtadienį, 10 val. žodinio proceso tvarka nagrinės bylą pagal pareiškėjo Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo prašymą ištirti, ar Konstitucijai neprieštarauja įstatymo „Dėl užsieniečių teisinės padėties“ 43 straipsnio 1 dalies 5 punktas tiek, kiek jame nenustatyta, kad leidimas laikinai gyventi gali būti išduodamas užsieniečiui šeimos susijungimo atveju ir tada, kai Lietuvos Respublikoje gyvena asmuo – Lietuvos Respublikos pilietis, su kuriuo užsieniečio kitoje valstybėje sudaryta santuoka...