En

Logistikos skyriaus vedėjo pareigybė

2018 m. sausio 11 d.

Biudžetinė įstaiga Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas (Gedimino pr. 36, Vilnius, Kodas Juridinių asmenų registre 188604236) skelbia konkursą Logistikos skyriaus vedėjo pareigybei užimti.

Asmuo, pretenduojantis dalyvauti konkurse, konkursą organizuojančiai įstaigai per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą privalo pateikti:

1. prašymą leisti dalyvauti konkurse (toliau – prašymas), kuriame nurodomas asmens kodas, sutikimas tvarkyti asmens duomenis, kurie naudojami asmens tapatybei nustatyti Valstybės tarnybos valdymo informacinėje sistemoje ir statistikos tikslais, ir elektroninio pašto adresas;

2. Valstybės tarnybos valdymo informacinėje sistemoje nurodytos formos gyvenimo aprašymą;

3. užpildytą nepriekaištingos reputacijos reikalavimų atitikties deklaraciją.

Dokumentai teikiami 14 darbo dienų nuo konkurso paskelbimo.

Informaciją apie konkurso datą, laiką ir vietą Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas pretendentams pateiks per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą arba elektroniniu paštu ne vėliau kaip prieš 5 darbo dienas iki konkurso pradžios.

Išsamesnė informacija apie konkursą tel. (8 5) 210 1611, Loreta.Cesnaviciene@lrkt.lt

LOGISTIKOS SKYRIAUS VEDĖJO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Logistikos skyriaus vedėjas yra karjeros valstybės tarnautojas.
2. Pareigybės lygis – A.
3. Pareigybės kategorija – 15.

II. PASKIRTIS

4. Logistikos skyriaus (toliau – skyrius) vedėjo pareigybė reikalinga, kad būtų vadovaujama skyriaus darbui, planuojama, organizuojama ir koordinuojama skyriaus tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, veikla, užtikrinta skyriui pavestų funkcijų ir uždavinių įgyvendinimo priežiūra ir kontrolė.

III. VEIKLOS SRITYS

5. Bendroji veiklos sritis, kurioje vykdo funkcijas šias pareigas einantis valstybės tarnautojas, – turto priežiūra ir valdymas.

IV. SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

6. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
6.1. turėti aukštąjį universitetinį išsilavinimą (bakalauro kvalifikacinį laipsnį);
6.2. turėti ne mažiau kaip 3 metų darbo patirtį, įskaitant ne mažiau kaip 1 metų darbo patirtį viešųjų pirkimų srityje;
6.3. mokėti vieną užsienio kalbą (anglų, vokiečių ar rusų) pažengusio vartotojo lygmens B1 lygiu pagal Bendruosius Europos kalbų metmenis;
6.4. mokėti dirbti Microsoft Office arba lygiaverčiu programiniu paketu;
6.5. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais dokumentų rengimą ir tvarkymą, materialinių vertybių įsigijimą, laikymą bei saugojimą, elektros ūkio eksploatavimą ir priežiūrą, darbų saugą, viešuosius pirkimus;
6.6. mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir ja remdamasis rengti išvadas, pasiūlymus bei reikiamus dokumentus;
6.7. gebėti savarankiškai planuoti, organizuoti savo veiklą, pasirinkti tinkamus darbo metodus, dirbti komandoje;
6.8. turėti gerus organizacinius, bendravimo ir vadovavimo sugebėjimus.

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
7.1. organizuoja skyriaus darbą, užtikrina skyriaus veiklos tikslų ir nustatytų funkcijų įgyvendinimą ir atsako už tai;
7.2. inicijuoja Konstitucinio Teismo personalo materialinį techninį aprūpinimą ir pagal kompetenciją nustato reikalingų įsigyti prekių, paslaugų ar darbų poreikį;
7.3. kontroliuoja finansinių lėšų panaudojimą vykdant įrenginių ir medžiagų pirkimą;
7.4. dalyvauja rengiant teismo metinius viešųjų pirkimų planus;
7.5. organizuoja viešųjų pirkimų kainų apklausą;
7.6. inicijuoja viešųjų pirkimų vykdymą;
7.7. kontroliuoja, kaip Konstitucinio Teismo tarnautojai ir darbuotojai laikosi Lietuvos Respublikos darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymo ir Bendrųjų gaisrinės saugos taisyklių;
7.8. rengia darbuotojų saugos ir sveikatos instrukcijas, su jomis supažindina darbuotojus, juos konsultuoja;
7.9. užtikrina nelaimingų atsitikimų darbe, pakeliui į darbą ir iš jo tyrimą;
7.10. rengia sutarčių su rangovais, įmonėmis, teikiančiomis paslaugas, projektus, kontroliuoja sutarčių vykdymą;
7.11. kontroliuoja finansinių išteklių naudojimą atliekant Konstitucinio Teismo pastatų remonto ir statybos darbus;
7.12. koordinuoja projektinių dokumentų, sąmatų ir defektinių aktų rengimą;
7.13. užtikrina, organizuoja ir vykdo tinkamą Konstitucinio Teismo tarnybinių automobilių eksploataciją, remontą, priežiūrą, draudimą;
7.14. užtikrina tinkamą teismo tarnybinių automobilių ridos ir degalų sunaudojimo apskaitos tvarkymą;
7.15. organizuoja ir užtikrina tinkamą teismo patalpų, turto ir teritorijos apsaugą, bendradarbiauja su Lietuvos viešosios policijos rinktine „Vytis“;
7.16. organizuoja švaros ir tvarkos palaikymą Konstitucinio Teismo patalpose ir teritorijoje;
7.17. reguliariai ir laiku aprūpina Konstitucinį Teismą organizacine technika, jos tinkamam eksploatavimui būtinomis priemonėmis;
7.18. organizuoja ir vykdo nenaudojamo ir netinkamo naudoti turto išardymą ir likvidavimą;
7.19. rengia kasmetinius Logistikos skyriaus dokumentacijos planus;
7.20. teikia Finansų ir strateginio planavimo skyriui piniginių lėšų poreikio prognozes;
7.21. pagal kompetenciją rengia įsakymų projektus ir kitus norminus dokumentus;
7.22. vykdo kitus Konstitucinio Teismo pirmininko ir kanclerio pavedimus.

VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

8. Logistikos skyriaus vedėjas yra tiesiogiai pavaldus Konstitucinio Teismo kancleriui.