En

Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo vyriausiojo specialisto pareigybė

2018 m. lapkričio 14 d.

Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas skelbia konkursą Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo vyriausiojo specialisto (pareigybės lygis – A, kategorija – 13) pareigybei užimti.

Asmuo, pretenduojantis dalyvauti konkurse, konkursą organizuojančiai įstaigai per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą privalo pateikti:

1. prašymą leisti dalyvauti konkurse (toliau – prašymas), kuriame nurodomas asmens kodas, sutikimas tvarkyti asmens duomenis, kurie naudojami asmens tapatybei nustatyti Valstybės tarnybos valdymo informacinėje sistemoje ir statistikos tikslais, ir elektroninio pašto adresas;

2. Valstybės tarnybos valdymo informacinėje sistemoje nurodytos formos gyvenimo aprašymą;

3. užpildytą nepriekaištingos reputacijos reikalavimų atitikties deklaraciją.

Dokumentai teikiami 14 darbo dienų nuo konkurso paskelbimo.

Informaciją apie konkurso datą, laiką ir vietą Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas pretendentams pateiks per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą arba elektroniniu paštu ne vėliau kaip prieš 5 darbo dienas iki konkurso pradžios.

Išsamesnė informacija apie konkursą tel.(8 5) 210 1611, Loreta.Cesnaviciene@lrkt.lt

KONSTITUCINIO TEISMO VYRIAUSIOJO SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Konstitucinio Teismo vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.
2. Pareigybės lygis – A.
3. Pareigybės kategorija – 13.

II. PASKIRTIS

4. Konstitucinio Teismo vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga, kad būtų vykdomi tiesioginiai Konstitucinio Teismo pirmininko pavedimai, teikiama pagalba organizuojant Konstitucinio Teismo renginius, svečių priėmimą, užtikrintas su Konstitucinio Teismo pirmininko, teisėjų, kanclerio ir kitų aparato darbuotojų komandiruotėmis susijusių dokumentų rengimas.

III. VEIKLOS SRITIS

5. Bendroji veiklos sritis, kurioje vykdo funkcijas šias pareigas einantis valstybės tarnautojas, – dokumentų valdymas ir tarptautiniai ryšiai.

IV. SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

6. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
6.1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilyginamą išsilavinimą;
6.1. turėti darbo teisminėse institucijose patirties;
6.2. mokėti anglų kalbą pažengusio vartotojo lygmens B2 lygiu pagal Bendruosius Europos kalbų metmenis;
6.3. mokėti dirbti Microsoft Office arba lygiaverčiu programiniu paketu; mokėti naudotis šiuolaikine biuro organizacine technika;
6.4. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais teismų veiklą, valstybės tarnybą, viešąjį administravimą;
6.5. sklandžiai dėstyti mintis žodžiu ir raštu;
6.6. išmanyti tarnybinį protokolą;
6.7. gebėti savarankiškai planuoti, organizuoti savo veiklą, pasirinkti tinkamus darbo metodus, dirbti komandoje.

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
7.1. tvarko pirmininko gaunamą ir siunčiamą korespondenciją;
7.2. pirmininko ir kanclerio pavedimu rengia tarnybinius raštus ir kitus dokumentus;
7.3. padeda organizuoti pirmininko, teisėjų, kanclerio susitikimus su svečiais, rūpinasi jų aptarnavimu;
7.4. rengia įsakymus dėl pirmininko, teisėjų, kanclerio ir aparato darbuotojų komandiruočių į užsienį, užsienio delegacijų priėmimo ir renginių Konstituciniame Teisme organizavimo, informuoja reikiamas institucijas apie Konstitucinio Teismo pirmininko ir teisėjų komandiruotes į užsienį;
7.5. informuoja Konstitucinio Teismo tarnautojus apie laikinai eiti Konstitucinio Teismo pirmininko pareigas paskirtą teisėją;
7.6. informuoja Vilniaus tarptautinio oro uosto Svarbių asmenų salės darbuotojus apie Konstitucinio Teismo pirmininko ir teisėjų, taip pat atvykstančių į Konstitucinį Teismą užsienio svečių skrydžių datą ir laiką;
7.7. padeda organizuoti pirmininko, teisėjų, kanclerio ir aparato darbuotojų vizitus į užsienio valstybes, užtikrina jų techninį organizacinį aptarnavimą;
7.8. padeda organizuoti tarptautines konferencijas, seminarus bei kitus renginius, priimti delegacijas Konstituciniame Teisme;
7.9. teikia bendrą informaciją apie Konstitucinio Teismo veiklą telefonu ir elektroniniu paštu;
7.10. prireikus spausdina ir daugina pirmininkui ir teisėjams reikalingą medžiagą;
7.11. prireikus ruošia ir siunčia informaciją žiniasklaidai apie teismo posėdžius, priimtus prašymus, paskelbtus nutarimus, Konstitucinio Teismo renginius ir kt.
7.12. vykdo kitus Konstitucinio Teismo pirmininko ir kanclerio pavedimus.

VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

8. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas yra tiesiogiai pavaldus Konstitucinio Teismo pirmininkui.