En

Informacijos ir technologijų skyriaus vyriausiojo specialisto pareigybė (redaktorius)

2018 m. birželio 22 d.

Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas skelbia konkursą Informacijos ir technologijų skyriaus vyriausiojo specialisto pareigybei užimti.

Asmuo, pretenduojantis dalyvauti konkurse, konkursą organizuojančiai įstaigai per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą privalo pateikti:

1. prašymą leisti dalyvauti konkurse (toliau – prašymas), kuriame nurodomas asmens kodas, sutikimas tvarkyti asmens duomenis, kurie naudojami asmens tapatybei nustatyti Valstybės tarnybos valdymo informacinėje sistemoje ir statistikos tikslais, ir elektroninio pašto adresas;

2. Valstybės tarnybos valdymo informacinėje sistemoje nurodytos formos gyvenimo aprašymą;

3. užpildytą nepriekaištingos reputacijos reikalavimų atitikties deklaraciją.

Dokumentai teikiami 14 darbo dienų nuo konkurso paskelbimo.

Informaciją apie konkurso datą, laiką ir vietą Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas pretendentams pateiks per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą arba elektroniniu paštu ne vėliau kaip prieš 5 darbo dienas iki konkurso pradžios.

Išsamesnė informacija apie konkursą tel. (8 5) 210 1611, Loreta.Cesnaviciene@lrkt.lt

INFORMACIJOS IR TECHNOLOGIJŲ SKYRIAUS VYRIAUSIOJO SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Informacijos ir technologijų skyriaus vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.
2. Pareigybės lygis – A.
3. Pareigybės kategorija – 13.

II. PASKIRTIS

4. Informacijos ir technologijų skyriaus vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga, kad Konstituciniame Teisme būtų vykdomi Lietuvos Respublikos Valstybinės kalbos įstatymas, Valstybinės lietuvių kalbos komisijos nutarimai ir kiti norminiai teisės aktai, nustatantys valstybinės kalbos vartojimo ir taisyklingumo reikalavimus, taip pat būtų užtikrintas Konstitucinio Teismo aktų (nutarimų, išvadų, sprendimų), kitų dokumentų kalbos taisyklingumas, jo leidinių parengimas spaudai.

III. VEIKLOS SRITIS

5. Bendroji veiklos sritis, kurioje vykdo funkcijas šias pareigas einantis valstybės tarnautojas, – dokumentų valdymas ir administravimas.

IV. SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

6. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
6.1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą (magistro kvalifikacinis laipsnis) humanitarinių mokslų studijų srities lietuvių filologijos krypties išsilavinimą;
6.2. turėti ne mažiau kaip 1 metų patirtį teisinių tekstų redagavimo srityje;
6.3. mokėti anglų kalbą pažengusio vartotojo lygmens B2 lygiu pagal Bendruosius Europos kalbų metmenis;
6.4. mokėti dirbti Microsoft Word arba lygiaverčiu programiniu paketu;
6.5. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, išmanyti Valstybinės kalbos įstatymą, Dokumentų rengimo taisykles, Valstybinės lietuvių kalbos komisijos nutarimus ir kitus norminius teisės aktus, reglamentuojančius valstybinės kalbos vartojimą;
6.6. išmanyti Lietuvos Respublikos, Europos Sąjungos, Jungtinių Tautų, Europos Tarybos teisės aktuose, Europos Žmogaus Teisių Teismo, Europos Sąjungos Teisingumo Teismo, Tarptautinio Teisingumo Teismo veikloje vartojamą teisinę terminiją;
6.7. gebėti analizuoti ir apibendrinti informaciją, sklandžiai reikšti mintis raštu ir žodžiu;
6.8. gebėti savarankiškai planuoti, organizuoti savo veiklą, pasirinkti tinkamus darbo metodus, dirbti komandoje.

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
7.1. tvarko Konstitucinio Teismo aktų, kitų dokumentų, Konstitucinio Teismo dokumentų, siunčiamų kitoms įstaigoms ir piliečiams, kalbą, kad jie atitiktų taisyklingos lietuvių kalbos reikalavimus;
7.2. redaguoja ir dalyvauja rengiant spausdinti Konstitucinio Teismo biuletenį „Konstitucinė jurisprudencija“, Konstitucinio Teismo surengtų konferencijų medžiagą, kitus Konstitucinio Teismo leidinius;
7.3. prireikus prisideda prie Konstitucinio Teismo renginių organizavimo;
7.4. prižiūri, kad Konstitucinio Teismo interneto svetainėje skelbiamos informacijos kalba būtų taisyklinga;
7.5. konsultuoja Konstitucinio Teismo valstybės tarnautojus ir darbuotojus lietuvių kalbos vartojimo klausimais;
7.6. vykdo kitus Konstitucinio Teismo pirmininko, kanclerio, Informacijos ir technologijų skyriaus vedėjo pavedimus.

VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

8. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas yra tiesiogiai pavaldus Informacijos ir technologijų skyriaus vedėjui.