En

Dėl teisenos byloje nutraukimo

Byla Nr. 20/2012

LIETUVOS RESPUBLIKOS KONSTITUCINIS TEISMAS

SPRENDIMAS

DĖL TEISENOS BYLOJE PAGAL PAREIŠKĖJOS – LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO NARIŲ GRUPĖS PRAŠYMĄ IŠTIRTI LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2001 M. SAUSIO 22 D. NUTARIMU NR. 69 PATVIRTINTŲ ADVOKATAMS UŽ ANTRINĖS TEISINĖS PAGALBOS TEIKIMĄ IR KOORDINAVIMĄ MOKAMO UŽMOKESČIO DYDŽIŲ IR MOKĖJIMO TAISYKLIŲ (2012 M. LIEPOS 18 D. REDAKCIJA) ATITIKTĮ LIETUVOS RESPUBLIKOS KONSTITUCIJAI NUTRAUKIMO

2014 m. lapkričio 19 d. Nr. KT49-S33/2014
Vilnius

 

Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas, susidedantis iš Konstitucinio Teismo teisėjų Elvyros Baltutytės, Vytauto Greičiaus, Danutės Jočienės, Prano Kuconio, Gedimino Mesonio, Vyto Miliaus, Egidijaus Šileikio, Algirdo Taminsko,

sekretoriaujant Daivai Pitrėnaitei,

Konstitucinio Teismo tvarkomajame posėdyje apsvarstė pareiškėjos – Lietuvos Respublikos Seimo narių grupės prašymą Nr. 1B-33/2012 ištirti, ar Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. sausio 22 d. nutarimu Nr. 69 „Dėl Advokatams už antrinės teisinės pagalbos teikimą ir koordinavimą mokamo užmokesčio dydžių ir mokėjimo taisyklių patvirtinimo“ patvirtinti Advokatams už antrinės teisinės pagalbos teikimą ir koordinavimą mokamo užmokesčio dydžiai ir mokėjimo taisyklės (2012 m. liepos 18 d. redakcija) tiek, kiek, nustačius fiksuotus užmokesčio advokatams už antrinės teisinės pagalbos teikimą dydžius, nebenustatyta, kad šis užmokestis apskaičiuojamas taikant nustatytus koeficientus, kurių pagrindu imama Vyriausybės patvirtinta minimali mėnesinė alga, neprieštarauja Lietuvos Respublikos Konstitucijos 23, 29 straipsniams, 48 straipsnio 1 dalies nuostatai „kiekvienas žmogus <...> turi teisę <...> gauti teisingą apmokėjimą už darbą <...>“, konstituciniam teisinės valstybės principui.

Konstitucinis Teismas

nustatė:

1. Pareiškėja – Seimo narių grupė kreipėsi į Konstitucinį Teismą su prašymu ištirti, ar Vyriausybės 2001 m. sausio 22 d. nutarimu Nr. 69 „Dėl Advokatams už antrinės teisinės pagalbos teikimą ir koordinavimą mokamo užmokesčio dydžių ir mokėjimo taisyklių patvirtinimo“ patvirtinti Advokatams už antrinės teisinės pagalbos teikimą ir koordinavimą mokamo užmokesčio dydžiai ir mokėjimo taisyklės (2012 m. liepos 18 d. redakcija) tiek, kiek, nustačius fiksuotus užmokesčio advokatams už antrinės teisinės pagalbos teikimą dydžius, nebenustatyta, kad šis užmokestis apskaičiuojamas taikant nustatytus koeficientus, kurių pagrindu imama Vyriausybės patvirtinta minimali mėnesinė alga, neprieštarauja Konstitucijos 23, 29 straipsniams, 48 straipsnio 1 dalies nuostatai „kiekvienas žmogus <...> turi teisę <...> gauti teisingą apmokėjimą už darbą <...>“, konstituciniam teisinės valstybės principui.

2. Konstitucinio Teismo pirmininko 2012 m. lapkričio 26 d. potvarkiu Nr. 2B-82 pagal šį prašymą Konstitucinio Teismo posėdžiui pradėta rengti byla Nr. 20/2012.

Konstitucinis Teismas

konstatuoja:

1. Vyriausybė 2001 m. sausio 22 d. priėmė nutarimą Nr. 69 „Dėl Advokato ir advokato padėjėjo, teikiančių valstybinę teisinę pagalbą, darbo apmokėjimo dydžių ir tvarkos patvirtinimo bei sutikimo vykdyti viešąjį pirkimą iš vienintelio šaltinio“, kuriuo patvirtino Advokato ir advokato padėjėjo, teikiančių valstybinę teisinę pagalbą, darbo apmokėjimo dydžius ir tvarką.

2. Šis Vyriausybės nutarimas vėliau buvo keičiamas inter alia Vyriausybės 2005 m. balandžio 27 d. nutarimu Nr. 469 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. sausio 22 d. nutarimo Nr. 69 „Dėl Advokato ir advokato padėjėjo, teikiančių valstybinę teisinę pagalbą, darbo apmokėjimo dydžių ir tvarkos patvirtinimo bei sutikimo vykdyti viešąjį pirkimą iš vienintelio šaltinio“ pakeitimo“, kuriuo, Vyriausybės 2001 m. sausio 22 d. nutarimą Nr. 69 išdėsčius nauja redakcija, minėta tvarka pavadinta Advokatams už antrinės teisinės pagalbos teikimą ir koordinavimą mokamo užmokesčio dydžiais ir mokėjimo taisyklėmis (toliau – ir Taisyklės), taip pat Vyriausybės 2006 m. gegužės 2 d. nutarimu Nr. 396 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. sausio 22 d. nutarimo Nr. 69 „Dėl Advokatams už antrinės teisinės pagalbos teikimą ir koordinavimą mokamo užmokesčio dydžių ir mokėjimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“, kuriuo Taisyklės buvo pakeistos ir išdėstytos nauja redakcija.

Taisyklių (2006 m. gegužės 2 d. redakcija) 2 punkte (su vėlesniais pakeitimais ir papildymais) inter alia buvo nustatyta, kad advokatams už antrinės teisinės pagalbos teikimą mokamo užmokesčio dydis apskaičiuojamas taikant šiose taisyklėse nustatytus koeficientus, kurių pagrindu imama Vyriausybės patvirtinta minimali mėnesinė alga.

3. Vyriausybė 2012 m. liepos 18 d. priėmė nutarimą Nr. 884 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. sausio 22 d. nutarimu Nr. 69 patvirtintų „Advokatams už antrinės teisinės pagalbos teikimą ir koordinavimą mokamo užmokesčio dydžių ir mokėjimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“, kuriuo Taisyklės (2006 m. gegužės 2 d. redakcija su vėlesniais pakeitimais ir papildymais) buvo pakeistos ir išdėstytos nauja redakcija.

Pažymėtina, kad Taisyklėse (2012 m. liepos 18 d. redakcija) buvo nustatyti fiksuoti, t. y. išreikšti konkrečiomis pinigų sumomis, advokatams už antrinės teisinės pagalbos teikimą mokamo užmokesčio dydžiai.

Pabrėžtina, kad Taisyklėse (2012 m. liepos 18 d. redakcija) nustatyto teisinio reguliavimo atitiktimi Konstitucijai pareiškėja abejoja inter alia tuo aspektu, kad, nustačius fiksuotus minėto užmokesčio dydžius, neužtikrinamas jo kitimas pagal valstybės ekonominius rodiklius.

4. Vyriausybė 2013 m. liepos 17 d. priėmė nutarimą Nr. 645 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. sausio 22 d. nutarimo Nr. 69 „Dėl Advokatams už antrinės teisinės pagalbos teikimą ir koordinavimą mokamo užmokesčio dydžių ir mokėjimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“ (su tam tikromis išimtimis įsigaliojo 2013 m. rugsėjo 1 d.), kuriuo Taisyklės (2012 m. liepos 18 d. redakcija) dar kartą buvo pakeistos ir išdėstytos nauja redakcija, inter alia pakeista jų antraštė.

4.1. Už antrinės teisinės pagalbos teikimą ir koordinavimą mokamo užmokesčio dydžių ir mokėjimo taisyklių (2013 m. liepos 17 d. redakcija) 3 punkte inter alia nustatyta: „Užmokesčio už antrinę teisinę pagalbą bazinis dydis <...> – Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatytas dydis, pagal kurį apskaičiuojamas advokatams už antrinės teisinės pagalbos teikimą mokamo užmokesčio dydis.“

Palyginus ginčijamose Taisyklėse (2012 m. liepos 18 d. redakcija) nustatytą teisinį reguliavimą su nustatytuoju šias taisykles išdėsčius nauja, 2013 m. liepos 17 d., redakcija, matyti, kad advokatams už antrinės teisinės pagalbos teikimą mokamo užmokesčio dydžiai nebėra fiksuoti, o yra susieti su Vyriausybės nustatytu užmokesčio už antrinę teisinę pagalbą baziniu dydžiu.

4.2. Pareiškėjo prašymo kontekste pažymėtina, kad Vyriausybės 2013 m. liepos 17 d. nutarimo Nr. 645 3.1 punkte nustatyta: „Teisingumo ministerija kiekvienais metais iki rugsėjo 1 d., įvertinusi Lietuvos advokatūros nuomonę, praėjusių metų vidutinę metinę infliaciją (skaičiuojant nacionalinį vartotojų kainų indeksą) ir kitų vidutinio darbo užmokesčio viešajame sektoriuje dydžiui ir kitimui poveikį turinčių veiksnių įtaką, peržiūri užmokesčio už antrinę teisinę pagalbą bazinį dydį ir pateikia Lietuvos Respublikos Vyriausybei siūlymus dėl užmokesčio už antrinės teisinės pagalbos teikimą bazinio dydžio pakeitimo. Naujas užmokesčio už antrinę teisinę pagalbą bazinis dydis negali būti mažesnis už esamą bazinį dydį, išskyrus atvejus, kai iš esmės pablogėja valstybės ekonominė ir finansinė būklė.“

Taigi, Vyriausybės 2013 m. liepos 17 d. nutarimu Nr. 645 pakeitus ginčijamą teisinį reguliavimą, kartu sudarytos prielaidos, atsižvelgiant į ekonominį rodiklį – vidutinę metinę infliaciją, taip pat kitus vidutinio darbo užmokesčio viešajame sektoriuje dydžiui ir kitimui poveikį turinčius veiksnius, keisti minėtą bazinį dydį, taigi ir užmokesčio už antrinę teisinę pagalbą dydžius.

4.3. Konstatuotina, kad Taisyklėse (2012 m. liepos 18 d. redakcija) nustatytas teisinis reguliavimas, šias taisykles išdėsčius nauja, 2013 m. liepos 17 d., redakcija, buvo pakeistas iš esmės: juo nustatyti už antrinės teisinės pagalbos teikimą mokamo užmokesčio dydžiai nebėra fiksuoti, o yra susieti su Vyriausybės nustatytu užmokesčio už antrinę teisinę pagalbą baziniu dydžiu, sudarius prielaidas šį bazinį dydį keisti atsižvelgiant inter alia į ekonominius rodiklius.

5. Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo įstatymo 69 straipsnio 4 dalyje (1996 m. liepos 11 d. redakcija) nustatyta, kad ginčijamo teisės akto panaikinimas yra pagrindas priimti sprendimą pradėtai teisenai nutraukti. Jeigu tai paaiškėja iki teisminio posėdžio pradžios, Konstitucinis Teismas šį klausimą sprendžia pasitarimų kambaryje.

Konstitucinis Teismas savo aktuose ne kartą yra konstatavęs, kad Konstitucinio Teismo įstatymo 69 straipsnio 4 dalies formuluotė „yra pagrindas <...> pradėtai teisenai nutraukti“ aiškintina kaip nustatanti Konstitucinio Teismo teisę tais atvejais, kai į Konstitucinį Teismą kreipėsi ne teismai, bet kiti Konstitucijos 106 straipsnyje nurodyti subjektai, o ginčijamas teisės aktas (jo dalis) nebegalioja – jis yra pripažintas netekusiu galios (panaikintas arba pakeistas) arba jo galiojimas yra pasibaigęs, atsižvelgus į nagrinėjamos bylos aplinkybes, nutraukti pradėtą teiseną (inter alia 2006 m. kovo 28 d., 2012 m. gegužės 2 d. nutarimai, 2013 m. liepos 5 d., 2014 m. spalio 7 d. sprendimai).

Kaip minėta, Taisyklėse (2012 m. liepos 18 d. redakcija) nustatytas teisinis reguliavimas, dėl kurio atitikties Konstitucijai į Konstitucinį Teismą kreipėsi pareiškėja – Seimo narių grupė, buvo iš esmės pakeistas šias taisykles išdėsčius nauja, 2013 m. liepos 17 d., redakcija.

Pažymėtina, kad, įsigaliojus Už antrinės teisinės pagalbos teikimą ir koordinavimą mokamo užmokesčio dydžių ir mokėjimo taisyklėms (2013 m. liepos 17 d. redakcija), ginčijamas Taisyklėse (2012 m. liepos 18 d. redakcija) nustatytas teisinis reguliavimas neteko galios.

6. Atsižvelgiant į išdėstytus argumentus, pradėta teisena pagal pareiškėjos – Seimo narių grupės prašymą ištirti, ar Vyriausybės 2001 m. sausio 22 d. nutarimu Nr. 69 „Dėl Advokatams už antrinės teisinės pagalbos teikimą ir koordinavimą mokamo užmokesčio dydžių ir mokėjimo taisyklių patvirtinimo“ patvirtinti Advokatams už antrinės teisinės pagalbos teikimą ir koordinavimą mokamo užmokesčio dydžiai ir mokėjimo taisyklės (2012 m. liepos 18 d. redakcija) tiek, kiek, nustačius fiksuotus užmokesčio advokatams už antrinės teisinės pagalbos teikimą dydžius, nebenustatyta, kad šis užmokestis apskaičiuojamas taikant nustatytus koeficientus, kurių pagrindu imama Vyriausybės patvirtinta minimali mėnesinė alga, neprieštarauja Konstitucijos 23, 29 straipsniams, 48 straipsnio 1 dalies nuostatai „kiekvienas žmogus <...> turi teisę <...> gauti teisingą apmokėjimą už darbą <...>“, konstituciniam teisinės valstybės principui, yra nutrauktina.

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo įstatymo 28 straipsniu, 69 straipsnio 4 dalimi, Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas

nusprendžia:

Nutraukti pradėtą teiseną byloje Nr. 20/2012 pagal pareiškėjos – Lietuvos Respublikos Seimo narių grupės prašymą ištirti, ar Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. sausio 22 d. nutarimu Nr. 69 „Dėl Advokatams už antrinės teisinės pagalbos teikimą ir koordinavimą mokamo užmokesčio dydžių ir mokėjimo taisyklių patvirtinimo“ patvirtinti Advokatams už antrinės teisinės pagalbos teikimą ir koordinavimą mokamo užmokesčio dydžiai ir mokėjimo taisyklės (2012 m. liepos 18 d. redakcija) tiek, kiek, nustačius fiksuotus užmokesčio advokatams už antrinės teisinės pagalbos teikimą dydžius, nebenustatyta, kad šis užmokestis apskaičiuojamas taikant nustatytus koeficientus, kurių pagrindu imama Vyriausybės patvirtinta minimali mėnesinė alga, neprieštarauja Lietuvos Respublikos Konstitucijos 23, 29 straipsniams, 48 straipsnio 1 dalies nuostatai „kiekvienas žmogus <...> turi teisę <...> gauti teisingą apmokėjimą už darbą <...>“, konstituciniam teisinės valstybės principui.

Šis Konstitucinio Teismo sprendimas yra galutinis ir neskundžiamas.

Konstitucinio Teismo teisėjai:     Elvyra Baltutytė
                                                              Vytautas Greičius
                                                              Danutė Jočienė
                                                              Pranas Kuconis
                                                              Gediminas Mesonis
                                                              Vytas Milius
                                                              Egidijus Šileikis
                                                              Algirdas Taminskas