En

Dėl teisenos byloje nutraukimo

Byla Nr. 34/2011

LIETUVOS RESPUBLIKOS KONSTITUCINIS TEISMAS

SPRENDIMAS

DĖL TEISENOS BYLOJE PAGAL PAREIŠKĖJOS – LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO NARIŲ GRUPĖS PRAŠYMĄ IŠTIRTI LIETUVOS RESPUBLIKOS ELEKTROS ENERGETIKOS ĮSTATYMO 2 STRAIPSNIO 41 DALIES (2009 M. GRUODŽIO 22 D. REDAKCIJA) ATITIKTĮ LIETUVOS RESPUBLIKOS KONSTITUCIJAI NUTRAUKIMO

2014 m. spalio 7 d. KT42-S31/2014
Vilnius

Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas, susidedantis iš Konstitucinio Teismo teisėjų Elvyros Baltutytės, Vytauto Greičiaus, Danutės Jočienės, Gedimino Mesonio, Vyto Miliaus, Egidijaus Šileikio, Algirdo Taminsko, Dainiaus Žalimo,

sekretoriaujant Daivai Pitrėnaitei,

Konstitucinio Teismo tvarkomajame posėdyje apsvarstė pareiškėjos – Lietuvos Respublikos Seimo narių grupės prašymą Nr. 1B-36/2011 ištirti Lietuvos Respublikos elektros energetikos įstatymo 2 straipsnio 41 dalies (2009 m. gruodžio 22 d. redakcija) atitiktį Lietuvos Respublikos Konstitucijos 5 straipsnio 2 daliai, konstituciniam teisinės valstybės principui.

Konstitucinis Teismas

nustatė:

1. Pareiškėja – Seimo narių grupė kreipėsi į Konstitucinį Teismą su prašymu ištirti, ar Elektros energetikos įstatymo 2 straipsnio 41 dalis (2009 m. gruodžio 22 d. redakcija) tiek, kiek joje nustatyta, kad viešuosius interesus atitinkančių paslaugų sąrašą, teikėjus ir teikimo tvarką nustato Vyriausybė arba jos įgaliota institucija, vadovaudamasi viešaisiais interesais elektros energetikos sektoriuje, šiame įstatyme nenustačius aiškių ir neprieštaringų kriterijų, apibrėžiančių viešuosius interesus elektros energetikos sektoriuje ir viešuosius interesus atitinkančias paslaugas, neprieštarauja Konstitucijos 5 straipsnio 2 daliai, konstituciniam teisinės valstybės principui.

2. Konstitucinio Teismo pirmininko 2011 m. rugpjūčio 29 d. potvarkiu Nr. 2B-139 pagal šį prašymą Konstitucinio Teismo posėdžiui pradėta rengti byla Nr. 34/2011.

Konstitucinis Teismas

konstatuoja:

1. Šioje byloje pareiškėja – Seimo narių grupė ginčija Elektros energetikos įstatymo 2 straipsnio 41 dalies (2009 m. gruodžio 22 d. redakcija) tiek, kiek joje nustatyta, kad viešuosius interesus atitinkančių paslaugų sąrašą, teikėjus ir teikimo tvarką nustato Vyriausybė arba jos įgaliota institucija, vadovaudamasi viešaisiais interesais elektros energetikos sektoriuje, šiame įstatyme nenustačius aiškių ir neprieštaringų kriterijų, apibrėžiančių viešuosius interesus elektros energetikos sektoriuje ir viešuosius interesus atitinkančias paslaugas, atitiktį Konstitucijai.

1.1. Seimas 2000 m. liepos 20 d. priėmė Elektros energetikos įstatymą, pagal kurio 3 straipsnio 5 punktą vienas pagrindinių šio įstatymo tikslų – užtikrinti viešuosius interesus atitinkančias paslaugas, susijusias su visuomenės saugumu, aplinkos apsauga ir elektros energijos gamyba naudojant vietinius, atsinaujinančius bei atliekinius energijos išteklius, ir nustatyti objektyviai pagrįstus, aiškius ir skaidrius reikalavimus bei įpareigojimus elektros energetikos sektoriuje.

Elektros energetikos įstatymo (2000 m. liepos 20 d. redakcija) 2 straipsnio 30 dalyje buvo nustatyta: „Viešuosius interesus atitinkančios paslaugos – elektros energetikos sektoriaus paslaugos, kurias nustato Lietuvos Respublikos Vyriausybė arba jos įgaliota institucija, vadovaudamosi visuomenės interesais.“

1.2. Seimas 2004 m. liepos 1 d. priėmė Lietuvos Respublikos elektros energetikos įstatymo pakeitimo įstatymą, kuriuo pakeitė Elektros energetikos įstatymą (2000 m. liepos 20 d. redakcija) ir jį išdėstė nauja redakcija. Pagal Elektros energetikos įstatymo (2004 m. liepos 1 d. redakcija) 3 straipsnio 5 punktą vienas pagrindinių šio įstatymo tikslų – užtikrinti viešuosius interesus atitinkančias paslaugas ir nustatyti objektyviai pagrįstus, aiškius ir skaidrius reikalavimus bei įpareigojimus elektros energetikos sektoriuje.

Elektros energetikos įstatymo 2 straipsnio 38 dalyje (2004 m. liepos 1 d. redakcija) buvo nustatyta: „Viešuosius interesus atitinkančios paslaugos – elektros energetikos įmonių teikiamos paslaugos, kurių sąrašą, teikėjus ir teikimo tvarką nustato Vyriausybė arba jos įgaliota institucija, vadovaudamasi viešaisiais interesais elektros energetikos sektoriuje.“

Pagal Elektros energetikos įstatymo 2 straipsnio 37 dalį (2004 m. liepos 1 d. redakcija) viešieji interesai elektros energetikos sektoriuje – veikla ar neveikimas elektros energetikos sektoriuje, tiesiogiai ar netiesiogiai susiję su visuomenės saugumu ir aplinkos apsauga, taip pat elektros energijos gamyba naudojant atsinaujinančius energijos išteklius kombinuotojo elektros energijos bei šilumos gamybos ciklo elektrinėse.

1.3. Vėliau Elektros energetikos įstatymas (2004 m. liepos 1 d. redakcija) buvo keičiamas ir (ar) papildomas, inter alia Seimo 2009 m. gruodžio 22 d. priimtu Lietuvos Respublikos elektros energetikos įstatymo 2, 5, 6, 10, 14, 22, 23, 24, 25, 28, 32, 36, 38, 39, 41, 43, 44, 45 straipsnių pakeitimo ir įstatymo papildymo 421 straipsniu įstatymu.

Priėmus šį įstatymą, Elektros energetikos įstatymo 2 straipsnio 37 dalis (2004 m. liepos 1 d. redakcija) tapo 2 straipsnio 40 dalimi, o 2 straipsnio 38 dalis (2004 m. liepos 1 d. redakcija) – 2 straipsnio 41 dalimi, tačiau jose nustatytas teisinis reguliavimas nebuvo keičiamas.

Taigi pareiškėja – Seimo narių grupė prašo ištirti, ar Konstitucijai neprieštaravo Elektros energetikos įstatymo 2 straipsnio 41 dalis (2009 m. gruodžio 22 d. redakcija), kurioje buvo nustatyta: „Viešuosius interesus atitinkančios paslaugos – elektros energetikos įmonių teikiamos paslaugos, kurių sąrašą, teikėjus ir teikimo tvarką nustato Vyriausybė arba jos įgaliota institucija, vadovaudamasi viešaisiais interesais elektros energetikos sektoriuje.“

1.4. Seimas 2012 m. sausio 17 d. priėmė Lietuvos Respublikos elektros energetikos įstatymo pakeitimo įstatymą, įsigaliojusį 2012 m. vasario 7 d. (su tam tikra išimtimi), kuriuo pakeitė Elektros energetikos įstatymą (2004 m. liepos 1 d. redakcija) ir jį išdėstė nauja redakcija. Pagal Elektros energetikos įstatymo (2012 m. spalio 17 d. redakcija) 3 straipsnio 9 punktą vienas pagrindinių šio įstatymo tikslų – nustatyti viešuosius interesus atitinkančių paslaugų teisinius pagrindus ir objektyviai pagrįstus, aiškius ir skaidrius reikalavimus bei įpareigojimus elektros energetikos sektoriuje.

1.4.1. Elektros energetikos įstatymo (2012 m. sausio 17 d. redakcija) 2 straipsnio 52 dalyje yra nustatyta: „Viešuosius interesus atitinkančios paslaugos – įmonių teikiamos paslaugos, kurių sąrašą, teikėjus ir teikimo tvarką tvirtina Lietuvos Respublikos Vyriausybė ar jos įgaliota institucija, vadovaudamosi šio įstatymo 74 straipsnyje nustatytais bendraisiais reikalavimais ir viešaisiais interesais elektros energetikos sektoriuje.“

Pagal šio įstatymo (2012 m. sausio 17 d. redakcija) 2 straipsnio 51 dalį viešieji interesai elektros energetikos sektoriuje – veikla ar neveikimas elektros energetikos sektoriuje, tiesiogiai ar netiesiogiai susiję su valstybės energetiniu ir (ar) visuomenės saugumu, elektros energetikos sistemos darbo saugumu ir patikimumu, elektros energetikos sektoriaus neigiamo poveikio aplinkai mažinimu, energijos išteklių diversifikavimu ir kitais šiame įstatyme numatytais darnios elektros energetikos sektoriaus plėtros tikslais.

1.4.2. Elektros energetikos įstatymo 2 straipsnio 41 dalyje (2009 m. gruodžio 22 d. redakcija) nustatytą teisinį reguliavimą, kurio atitiktį Konstitucijai ištirti prašo pareiškėja – Seimo narių grupė, palyginus su nustatytuoju Elektros energetikos įstatymo (2012 m. sausio 17 d. redakcija) 2 straipsnio 52 dalyje matyti, kad naujuoju teisiniu reguliavimu, apibrėžiant viešuosius interesus atitinkančias paslaugas, daroma nuoroda ne tik į viešuosius interesus elektros energetikos sektoriuje, kuriuos įtvirtinantis teisinis reguliavimas taip pat buvo pakeistas, bet ir į Elektros energetikos įstatymo 74 straipsnyje nustatytus bendruosius reikalavimus.

Elektros energetikos įstatymo (2012 m. sausio 17 d. redakcija) 74 straipsnyje „Viešuosius interesus atitinkančių paslaugų teikimas elektros energetikos sektoriuje“ yra nustatyta:

1. Siekiant įgyvendinti valstybės energetikos, ekonominės ir aplinkos apsaugos politikos strateginius tikslus elektros energetikos sektoriuje ir užtikrinti visuomenės interesų įgyvendinimą, Vyriausybė, vadovaudamasi šio ir kitų energetikos sektorių veiklos teisinius pagrindus reglamentuojančių įstatymų nuostatomis, gali nustatyti, kad viešuosius interesus atitinkančioms paslaugoms elektros energetikos sektoriuje priskiriama:

1) elektros energijos gamyba naudojant atsinaujinančius energijos išteklius;

2) elektros energijos gamyba termofikaciniu režimu kombinuotojo elektros energijos ir šilumos gamybos ciklo elektrinėse, kai šios elektrinės tiekia šilumą į aprūpinimo šiluma sistemas ir yra sutaupomas toks pirminės energijos kiekis, kad bendrą šilumos ir elektros energijos gamybą galima laikyti efektyvia;

3) elektros energijos gamyba nustatytose elektrinėse, kuriose elektros energijos gamyba būtina elektros energijos tiekimo saugumui užtikrinti;

4) elektros energetikos sistemos rezervų užtikrinimas nustatytose elektrinėse, kurių veikla būtina valstybės energetiniam saugumui užtikrinti;

5) elektros energijos gamybos pajėgumų, strategiškai svarbių elektros energetikos sistemos darbo saugumui ir patikimumui ar valstybės energetinei nepriklausomybei užtikrinti, plėtra;

6) strateginių elektros energetikos sektoriaus projektų, susijusių su energetinio saugumo didinimu, įrengiant jungiamąsias linijas su kitų valstybių elektros energetikos sistemomis ir (ar) sujungiant Lietuvos Respublikos elektros energetikos sistemas su kitų valstybių narių elektros energetikos sistemomis, įgyvendinimas;

7) energetikos objektų darbo saugumo užtikrinimo, radioaktyviųjų atliekų tvarkymo veikla.

2. Vyriausybė, išimtinai vadovaudamasi šio straipsnio 1 dalies nuostatomis, patvirtina viešuosius interesus atitinkančių paslaugų elektros energetikos sektoriuje sąrašą ir nustato šių paslaugų teikimo tvarką.

3. Vyriausybė skiria viešuosius interesus atitinkančių paslaugų lėšų administratorių, vadovaudamasi Vyriausybės nustatyta viešuosius interesus atitinkančių paslaugų lėšų administratoriaus skyrimo tvarka.

4. Vyriausybė ar jos įgaliota institucija, vadovaudamasi viešaisiais interesais elektros energetikos sektoriuje ir įvertinusi rinkos dalyvių vykdomą veiklą, jos pobūdį, mastą ir poveikį bendrai valstybės elektros energetikos sistemai, gali įpareigoti rinkos dalyvius teikti šio straipsnio 2 dalyje nustatytas viešuosius interesus atitinkančias paslaugas elektros energetikos sektoriuje, nediskriminuodama šių rinkos dalyvių jų teisių ar įsipareigojimų požiūriu.

5. Tvirtinant viešuosius interesus atitinkančių paslaugų elektros energetikos sektoriuje sąrašą ir nustatant įpareigojimus teikti viešuosius interesus atitinkančias paslaugas, turi būti vadovaujamasi ekonominio pagrįstumo, mažiausių sąnaudų ir poveikio elektros energijos kainai galutiniams vartotojams kriterijais.

6. Rinkos dalyviai viešuosius interesus atitinkančių paslaugų teikimo sąnaudų apskaitą tvarko atskirai, vadovaudamiesi Komisijos patvirtintomis apskaitos atskyrimo taisyklėmis.“

1.4.3. Taigi Elektros energetikos įstatymo (2012 m. sausio 17 d. redakcija) 74 straipsnio 1 dalyje yra nurodytos paslaugos, kurias Vyriausybė, vadovaudamasi šio ir kitų energetikos sektorių veiklos teisinius pagrindus reglamentuojančių įstatymų nuostatomis, gali priskirti prie viešuosius interesus atitinkančių paslaugų elektros energetikos sektoriuje. Pagal šio straipsnio 2 dalį Vyriausybė, tvirtindama viešuosius interesus atitinkančių paslaugų elektros energetikos sektoriuje sąrašą ir nustatydama šių paslaugų teikimo tvarką, privalo vadovautis išimtinai šio straipsnio 1 dalies nuostatomis. Be to, šio straipsnio 5 dalyje įtvirtinti kriterijai (ekonominio pagrįstumo, mažiausių sąnaudų ir poveikio elektros energijos kainai galutiniams vartotojams), kuriais turi būti vadovaujamasi tvirtinant viešuosius interesus atitinkančių paslaugų elektros energetikos sektoriuje sąrašą ir nustatant įpareigojimus teikti viešuosius interesus atitinkančias paslaugas.

1.5. Apibendrinant aptartąjį teisinį reguliavimą pažymėtina, kad Elektros energetikos įstatyme (2000 m. liepos 20 d., 2004 m. liepos 1 d., 2012 m. sausio 17 d. redakcijos) buvo (ir yra) įtvirtinti viešuosius interesus atitinkančių paslaugų elektros energetikos sektoriuje teisiniai pagrindai. Taip pat pažymėtina, kad tiek pagal teisinį reguliavimą, kurio atitiktis Konstitucijai yra ginčijama, tiek pagal jį pakeitusį ir šiuo metu galiojantį teisinį reguliavimą viešuosius interesus atitinkančių paslaugų sąrašą, teikėjus ir teikimo tvarką tvirtina Vyriausybė arba jos įgaliota institucija. Tačiau pažymėtina, kad, 2012 m. sausio 17 d. pakeitus Elektros energetikos įstatymą ir jį išdėsčius nauja redakcija, viešuosius interesus atitinkančių paslaugų teisinis reguliavimas buvo pakeistas, inter alia pačiame Elektros energetikos įstatyme expressis verbis nurodant tam tikras konkrečias paslaugas, kurias Vyriausybė gali priskirti prie viešuosius interesus atitinkančių paslaugų elektros energetikos sektoriuje. Minėtame Elektros energetikos įstatyme taip pat yra nustatyti tam tikri kriterijai, kuriais remiantis tvirtinamas šių paslaugų sąrašas ir nustatomi įpareigojimai teikti minėtas paslaugas.

2. Konstitucinio Teismo įstatymo 69 straipsnio 4 dalyje (1996 m. liepos 11 d. redakcija) nustatyta, kad ginčijamo teisės akto panaikinimas yra pagrindas priimti sprendimą pradėtą teiseną nutraukti. Jeigu tai paaiškėja iki teisminio posėdžio pradžios, Konstitucinis Teismas šį klausimą sprendžia pasitarimų kambaryje.

Konstitucinis Teismas savo aktuose ne kartą yra konstatavęs, kad Konstitucinio Teismo įstatymo 69 straipsnio 4 dalies formuluotė „yra pagrindas <...> pradėtai teisenai nutraukti“ aiškintina kaip nustatanti Konstitucinio Teismo teisę tais atvejais, kai į Konstitucinį Teismą kreipėsi ne teismai, bet kiti Konstitucijos 106 straipsnyje nurodyti subjektai, o ginčijamas teisės aktas (jo dalis) nebegalioja – jis yra pripažintas netekusiu galios (panaikintas arba pakeistas) arba jo galiojimas yra pasibaigęs, atsižvelgus į nagrinėjamos bylos aplinkybes, nutraukti pradėtą teiseną (inter alia Konstitucinio Teismo 2006 m. kovo 28 d., 2012 m. gegužės 2 d. nutarimai, 2013 m. liepos 5 d. sprendimai).

Kaip minėta, Elektros energetikos įstatymo 2 straipsnio 41 dalyje (2009 m. gruodžio 22 d. redakcija) nustatytas teisinis reguliavimas, dėl kurio atitikties Konstitucijai į Konstitucinį Teismą kreipėsi pareiškėja – Seimo narių grupė, buvo pakeistas Elektros energetikos įstatymą išdėsčius nauja, 2012 m. sausio 17 d., redakcija, t. y. Elektros energetikos įstatymo 2 straipsnio 41 dalis (2009 m. gruodžio 22 d. redakcija) nebegalioja.

3. Atsižvelgiant į išdėstytus argumentus, pradėta teisena pagal pareiškėjos – Seimo narių grupės prašymą ištirti Elektros energetikos įstatymo 2 straipsnio 41 dalies (2009 m. gruodžio 22 d. redakcija) tiek, kiek joje nustatyta, kad viešuosius interesus atitinkančių paslaugų sąrašą, teikėjus ir teikimo tvarką nustato Vyriausybė arba jos įgaliota institucija, vadovaudamasi viešaisiais interesais elektros energetikos sektoriuje, šiame įstatyme nenustačius aiškių ir neprieštaringų kriterijų, apibrėžiančių viešuosius interesus elektros energetikos sektoriuje ir viešuosius interesus atitinkančias paslaugas, atitiktį Konstitucijos 5 straipsnio 2 daliai, konstituciniam teisinės valstybės principui yra nutrauktina.

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo įstatymo 28 straipsniu, 69 straipsnio 4 dalimi, Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas

nusprendžia:

Nutraukti pradėtą teiseną byloje Nr. 34/2011 pagal pareiškėjos – Lietuvos Respublikos Seimo narių grupės prašymą ištirti Lietuvos Respublikos elektros energetikos įstatymo 2 straipsnio 41 dalies (2009 m. gruodžio 22 d. redakcija) tiek, kiek joje nustatyta, kad viešuosius interesus atitinkančių paslaugų sąrašą, teikėjus ir teikimo tvarką nustato Vyriausybė arba jos įgaliota institucija, vadovaudamasi viešaisiais interesais elektros energetikos sektoriuje, šiame įstatyme nenustačius aiškių ir neprieštaringų kriterijų, apibrėžiančių viešuosius interesus elektros energetikos sektoriuje ir viešuosius interesus atitinkančias paslaugas, atitiktį Lietuvos Respublikos Konstitucijos 5 straipsnio 2 daliai, konstituciniam teisinės valstybės principui.

Šis Konstitucinio Teismo sprendimas yra galutinis ir neskundžiamas.

Konstitucinio Teismo teisėjai:    Elvyra Baltutytė
                                                             Vytautas Greičius
                                                             Danutė Jočienė
                                                             Gediminas Mesonis
                                                             Vytas Milius
                                                             Egidijus Šileikis
                                                             Algirdas Taminskas
                                                             Dainius Žalimas