En

Dėl numerių suteikimo Konstitucinio Teismo aktams

 LIETUVOS RESPUBLIKOS KONSTITUCINIS TEISMAS

 SPRENDIMAS

DĖL NUMERIŲ SUTEIKIMO KONSTITUCINIO TEISMO AKTAMS

 2014 m. kovo 7 d. Nr. 17B-2

Vilnius

Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas, susidedantis iš Konstitucinio Teismo teisėjų Tomos Birmontienės, Prano Kuconio, Gedimino Mesonio, Vyto Miliaus, Ramutės Ruškytės, Egidijaus Šileikio, Algirdo Taminsko, Romualdo Kęstučio Urbaičio, Dainiaus Žalimo,

sekretoriaujant Daivai Pitrėnaitei,

Konstitucinio Teismo organizaciniame posėdyje

nustatė:

Pagal Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo įstatymo 22 straipsnį Konstitucinis Teismas jo kompetencijai priskirtais klausimais priima šiuos aktus: nutarimus, sprendimus, išvadas.

Konstitucinio Teismo įstatymo 84 straipsnyje (2012 m. lapkričio 6 d. redakcija, įsigaliojusi 2014 m. sausio 1 d.) nustatyta, kad Konstitucinio Teismo nutarimai ir sprendimai dėl Konstitucinio Teismo nutarimo išaiškinimo oficialiai skelbiami Teisės aktų registre Teisėkūros pagrindų įstatymo nustatyta tvarka ir Konstitucinio Teismo interneto svetainėje (1 dalis); Konstitucinio Teismo išvados, taip pat sprendimai priimti nagrinėti prašymą ar paklausimą, sprendimai atsisakyti nagrinėti prašymą ar paklausimą, sprendimai nutraukti bylą (teiseną), skelbiami Konstitucinio Teismo interneto svetainėje (2 dalis). Pažymėtina, kad Konstitucinio Teismo įstatyme numatytais atvejais Konstitucinio Teismo sprendimu taip pat sprendžiamas prašymo ar paklausimo grąžinimo pareiškėjui klausimas (Konstitucinio Teismo įstatymo 25 straipsnio 2 dalis); šie Konstitucinio Teismo sprendimai taip pat skelbtini Konstitucinio Teismo interneto svetainėje.

Pagal Teisėkūros pagrindų įstatymą, įsigaliojusį 2014 m. sausio 1 d., teisės akte atitinkama eilės tvarka turi būti inter alia teisės akto numeris (13 straipsnio 3 dalies 3 punktas). Šis teisės aktą priėmusio subjekto suteiktas numeris yra tvarkomas Teisės aktų registre (6 straipsnio 3 dalies 5 punktas).

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo įstatymo 22, 84 straipsniais, Lietuvos Respublikos teisėkūros pagrindų įstatymo 6, 13, 21 straipsniais, Konstitucinis Teismas

nusprendžia:

  1. Nuo 2014 m. sausio 1 d. Konstitucinio Teismo nutarimams, sprendimams, išvadoms, skelbiamiems Teisės aktų registre ir (ar) Konstitucinio Teismo interneto svetainėje (t. y. Konstitucinio Teismo nutarimams (1), sprendimams dėl Konstitucinio Teismo nutarimo išaiškinimo (2), išvadoms (3), sprendimams priimti nagrinėti prašymą ar paklausimą (4), sprendimams atsisakyti nagrinėti prašymą ar paklausimą (5), sprendimams nutraukti bylą (teiseną) (6), sprendimams grąžinti prašymą ar paklausimą pareiškėjui (7)), suteikiami teisės akto numeriai.
  2. Išvardytiems Konstitucinio Teismo aktams numeriai suteikiami šia tvarka: akto numeris pradedamas didžiosiomis raidėmis KT, žyminčiomis jį priėmusį subjektą, ir akto eilės numeriu (arabiškais skaitmenimis eilės tvarka pagal priėmimo datą, visus nurodytus aktus numeruojant bendrai), po jų, atskiriant brūkšneliu, nurodoma didžioji raidė, žyminti akto rūšį (N – nutarimas, I – išvada, S – sprendimas), ir nutarimo, sprendimo ar išvados eilės numeris (arabiškais skaitmenimis eilės tvarka pagal priėmimo datą, nutarimus, sprendimus, išvadas numeruojant atskirai), taip pat akto priėmimo metai, atskirti pasviruoju brūkšniu; kiekvienais metais aktų numeracija pradedama nuo vieneto.
  3. Suteikti numerius šiems Konstitucinio Teismo 2014 metais priimtiems aktams:

Konstitucinio Teismo 2014 m. sausio 16 d. sprendimui – Nr. KT1-S1/2014;

Konstitucinio Teismo 2014 m. sausio 24 d. nutarimui – Nr. KT2-N1/2014;

Konstitucinio Teismo 2014 m. vasario 3 d. nutarimui – Nr. KT3-N2/2014;

Konstitucinio Teismo 2014 m. vasario 14 d. nutarimui – Nr. KT4-N3/2014;

Konstitucinio Teismo 2014 m. vasario 18 d. sprendimui – Nr. KT5-S2/2014;

Konstitucinio Teismo 2014 m. vasario 26 d. sprendimui – Nr. KT6-S3/2014;

Konstitucinio Teismo 2014 m. vasario 27 d. sprendimui – Nr. KT7-S4/2014.

  1. Įpareigoti Konstitucinio Teismo Bendrąjį skyrių pateikti šią informaciją Teisės aktų registrui.

Konstitucinio Teismo teisėjai:                                    Toma Birmontienė

                                                                                             Pranas Kuconis

                                                                                             Gediminas Mesonis

                                                                                             Vytas Milius

                                                                                             Ramutė Ruškytė

                                                                                             Egidijus Šileikis

                                                                                             Algirdas Taminskas

                                                                                             Romualdas Kęstutis Urbaitis

                                                                                             Dainius Žalimas