En

Dėl sutikimo atšaukti prašymą

 LIETUVOS RESPUBLIKOS
KONSTITUCINIO TEISMO PIRMININKAS

POTVARKIS

DĖL SUTIKIMO ATŠAUKTI PRAŠYMĄ

2018 m. vasario 13 d. Nr. 2B-14

Vilnius


2017 m. gegužės 9 d. Konstituciniame Teisme buvo gautas pareiškėjo Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo prašymas Nr. 1B-9/2017 ištirti, ar:

1) Lietuvos Respublikos Konstitucijos 22 straipsniui, 33 straipsnio 1 dalies nuostatai „piliečiai turi teisę <...> lygiomis sąlygomis stoti į Lietuvos Respublikos valstybinę tarnybą“, konstituciniam teisinės valstybės principui neprieštarauja Lietuvos Respublikos vidaus tarnybos statuto 26 straipsnio 1 dalis (2013 m. birželio 27 d. redakcija), 33 straipsnio 1 dalis (2015 m. birželio 25 d. redakcija) tiek, kiek jose nustatyta, kad „tarnybinė nuobauda skiriama atsižvelgiant į <...> Lietuvos Respublikos kriminalinės žvalgybos įstatyme nustatytais atvejais ir tvarka pateiktą informaciją“, Lietuvos Respublikos kriminalinės žvalgybos įstatymo 19 straipsnio 3 dalis tiek, kiek joje nustatyta, kad „kriminalinės žvalgybos informacija apie korupcinio pobūdžio nusikalstamos veikos požymių turinčią veiką, prokurorui sutikus, kriminalinės žvalgybos pagrindinės institucijos vadovo sprendimu gali būti išslaptinama ir panaudojama tiriant <...> tarnybinius nusižengimus“;

2) Lietuvos Respublikos Konstitucijos 22 straipsniui, 30 straipsnio 1 daliai, 33 straipsnio 1 dalies nuostatai „piliečiai turi teisę <...> lygiomis sąlygomis stoti į Lietuvos Respublikos valstybinę tarnybą“, konstituciniam teisinės valstybės principui neprieštarauja Lietuvos Respublikos vidaus tarnybos statuto 26 straipsnio 1 dalis (2013 m. birželio 27 d. redakcija), 33 straipsnio 1 dalis (2015 m. birželio 25 d. redakcija), Lietuvos Respublikos kriminalinės žvalgybos įstatymo 19 straipsnio 3 dalis tiek, kiek jose nenustatyta kriminalinės žvalgybos informacijos apie korupcinio pobūdžio nusikalstamos veikos požymių turinčią veiką panaudojimo sprendžiant tarnybinės atsakomybės pagal Vidaus tarnybos statutą klausimą procedūra.

Konstitucinio Teismo pirmininko 2017 m. gegužės 26 d. potvarkiu Nr. 2B-33 „Dėl prašymo priėmimo“ šis pareiškėjo prašymas buvo priimtas ir byla Nr. 9/2017 pradėta rengti Konstitucinio Teismo posėdžiui.

Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija 2018 m. vasario 12 d. priėmė nutartį, kuria nutarta atšaukti pareiškėjo prašymą Nr. 1B-9/2017.

Konstitucinio Teismo įstatymo 68 straipsnyje nustatyta, kad, Konstitucinio Teismo pirmininkui sutinkant, prašymą ištirti teisės akto atitiktį Konstitucijai gali atšaukti jį padavusi institucija tol, kol ta byla nepaskirta nagrinėti teisminiame posėdyje.

Byla pagal prašymą Nr. 1B-9/2017 nėra paskirta nagrinėti Konstitucinio Teismo posėdyje.

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo įstatymo 13, 68 straipsniais,

s u t i n k u, kad būtų atšauktas pareiškėjo Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo prašymas Nr. 1B-9/2017 ištirti, ar:

1) Lietuvos Respublikos Konstitucijos 22 straipsniui, 33 straipsnio 1 dalies nuostatai „piliečiai turi teisę <...> lygiomis sąlygomis stoti į Lietuvos Respublikos valstybinę tarnybą“, konstituciniam teisinės valstybės principui neprieštarauja Lietuvos Respublikos vidaus tarnybos statuto 26 straipsnio 1 dalis (2013 m. birželio 27 d. redakcija), 33 straipsnio 1 dalis (2015 m. birželio 25 d. redakcija) tiek, kiek jose nustatyta, kad „tarnybinė nuobauda skiriama atsižvelgiant į <...> Lietuvos Respublikos kriminalinės žvalgybos įstatyme nustatytais atvejais ir tvarka pateiktą informaciją“, Lietuvos Respublikos kriminalinės žvalgybos įstatymo 19 straipsnio 3 dalis tiek, kiek joje nustatyta, kad „kriminalinės žvalgybos informacija apie korupcinio pobūdžio nusikalstamos veikos požymių turinčią veiką, prokurorui sutikus, kriminalinės žvalgybos pagrindinės institucijos vadovo sprendimu gali būti išslaptinama ir panaudojama tiriant <...> tarnybinius nusižengimus“;

2) Lietuvos Respublikos Konstitucijos 22 straipsniui, 30 straipsnio 1 daliai, 33 straipsnio 1 dalies nuostatai „piliečiai turi teisę <...> lygiomis sąlygomis stoti į Lietuvos Respublikos valstybinę tarnybą“, konstituciniam teisinės valstybės principui neprieštarauja Lietuvos Respublikos vidaus tarnybos statuto 26 straipsnio 1 dalis (2013 m. birželio 27 d. redakcija), 33 straipsnio 1 dalis (2015 m. birželio 25 d. redakcija), Lietuvos Respublikos kriminalinės žvalgybos įstatymo 19 straipsnio 3 dalis tiek, kiek jose nenustatyta kriminalinės žvalgybos informacijos apie korupcinio pobūdžio nusikalstamos veikos požymių turinčią veiką panaudojimo sprendžiant tarnybinės atsakomybės pagal Vidaus tarnybos statutą klausimą procedūra.

Konstitucinio Teismo pirmininkas   Dainius Žalimas