En

Dėl prašymo dalies priėmimo ir jo dalies grąžinimo

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS
KONSTITUCINIO TEISMO PIRMININKAS

POTVARKIS

DĖL PRAŠYMO DALIES PRIĖMIMO IR JO DALIES GRĄŽINIMO

2017 m. gegužės 22 d. Nr. 2B-31

Vilnius


p r i i m a m a s pareiškėjos Lietuvos Respublikos Vyriausybės prašymas Nr. 1B-8/2017 ištirti, ar Lietuvos Respublikos Konstitucijos 29 straipsnio 2 daliai, konstituciniam teisinės valstybės principui neprieštarauja Lietuvos Respublikos Prezidento įstatymo 23 straipsnio 4 dalis,Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo įstatymo 25, 84 straipsniais,

ir byla p r a d e d a m a   r e n g t i Konstitucinio Teismo posėdžiui.

Bylai suteikiamas numeris 8/2017.

1. Pareiškėja taip prašo ištirti Lietuvos Respublikos Prezidento įstatymo 23 straipsnio 4 dalies atitiktį Konstitucijos 5 straipsnio 2 daliai, tačiau argumentų dėl jos atitikties prašyme nepateikia.

2. Pagal Konstitucinio Teismo įstatymo 66 straipsnio 1 dalies 8 punktą prašyme ištirti teisės akto atitiktį Konstitucijai turi būti nurodyta pareiškėjo pozicija dėl teisės akto atitikties Konstitucijai ir tos pozicijos juridinis pagrindimas su nuorodomis į įstatymus.

Nurodyta pareiškėjos prašymo dalis šio reikalavimo neatitinka.

3. Atsižvelgiant į tai, konstatuotina, kad pareiškėjos prašymas ištirti Lietuvos Respublikos Prezidento įstatymo 23 straipsnio 4 dalies atitiktį Konstitucijos 5 straipsnio 2 daliai neatitinka Konstitucinio Teismo įstatymo 66 straipsnio 1 dalies 8 punkto reikalavimų.

Pagal Konstitucinio Teismo įstatymo 70 straipsnį prašymas, kuris neatitinka Konstitucinio Teismo įstatymo 66 straipsnyje nustatytų reikalavimų, grąžinamas pareiškėjui. Prašymo grąžinimas neatima teisės kreiptis į Konstitucinį Teismą bendra tvarka, kai bus pašalinti buvę trūkumai.

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo įstatymo 25 straipsnio 2 dalimi, 70 straipsniu,

g r ą ž i n a m a pareiškėjai Lietuvos Respublikos Vyriausybei prašymo Nr. 1B-8/2017 dalis, kurioje prašoma ištirti, ar Lietuvos Respublikos Prezidento įstatymo 23 straipsnio 4 dalis neprieštarauja Lietuvos Respublikos Konstitucijos 5 straipsnio 2 daliai.

Šis potvarkis įsigalioja jo pasirašymo dieną.

Konstitucinio Teismo pirmininkas Dainius Žalimas