En

Pasaulio konstitucinės justicijos konferencija

Konstitucinis Teismas buvo vienas iš iniciatorių steigti Pasaulio konstitucinės justicijos konferenciją (PKJK) – viso pasaulio valstybių konstitucinės kontrolės institucijas telkiančią organizaciją, jis iki šiol yra ir PKJK biuro narys. Šiuo metu PKJK vienija 100 konstitucinės justicijos institucijas iš Afrikos, Amerikos, Azijos, Australijos ir Europos.

Šios organizacijos tikslas – skatinti konstitucinį teisingumą, kuris yra demokratijos, žmogaus teisių apsaugos ir teisės viršenybės pagrindas. Siekdama šio tikslo, PKJK rengia kongresus, kuriuose siekiama sutelkti skirtingas regioniniu ir kalbiniu pagrindu sudarytas konstitucinės justicijos institucijas vienijančias organizacijas: Arabų šalių konstitucinių teismų ir tarybų sąjungą (angl. Union of Arab Constitutional Courts and Councils), Afrikos institucijų, turinčių konstitucinę jurisdikciją, konferenciją (angl. Conference of Constitutional Jurisdictions of Africa), Azijos konstitucinių teismų ir kitų konstitucinės justicijos institucijų asociaciją (angl. Association of Asian Constitutional Courts and Equivalent Institution), Tautų Sandraugos šalių teismus (angl. Commonwealth Courts), Europos konstitucinių teismų konferenciją (angl. Conference of European Constitutional Courts), Iberijos ir Amerikos konstitucinės justicijos konferenciją (angl. Ibero-American Conference of Constitutional Justice), Konstitucinių teismų, vartojančių prancūzų kalbą, asociaciją (angl. Association of Constitutional Courts using the French Language), Pietų Afrikos vyriausiųjų teisėjų forumą (angl. Southern African Chief Justices Forum), Naujųjų demokratinių šalių konstitucinės kontrolės institucijų konferenciją (angl. Conference of Constitutional Control Organs of Countries of New Democracy), Portugališkai kalbančių šalių institucijų, turinčių konstitucinę jurisdikciją, konferenciją (angl. Conference of Constitutional Jurisdictions of the Portuguese-Speaking Countries).

 

Pasaulio konstitucinės justicijos konferencijos III kongreso, vykusio 2014 m. Korėjos Respublikoje, dalyviai. Korėjos Respublikos Konstitucinio Teismo nuotrauka

PKJK I kongresas, vykęs 2009 m. Keiptaune (Pietų Afrikos Respublika), sutapo su 60-osiomis Europos Tarybos įkūrimo ir Visuotinės žmogaus teisių deklaracijos priėmimo metinėmis. Jame dalyvavo daugiau kaip devyniasdešimties konstitucinės justicijos institucijų ir devynių regioninių ir kalbinių organizacijų atstovai. Jo tema – „Paveikus konstitucinis teisingumas: jo įtaka visuomenei ir pasaulinės žmogaus teisių jurisprudencijos raidai“. Kongrese priimtoje deklaracijoje pažymėta, kad konstitucinis teisingumas yra svarbiausias veiksnys puoselėjant konstitucijoje įtvirtintas vertybes ir konstitucinių teismų veiklos pagrindas. Joje pabrėžta, kad nors įvairių valstybių konstitucijos yra skirtingos, jas vienija konstitucijos pamatą sudarančios pagrindinės nuostatos, visų pirma – susijusios su žmogaus teisėmis ir jo orumu, pagarba konstitucijai ir teisės viršenybe. Kongreso dalyviai atkreipė dėmesį į būtinybę visame pasaulyje užtikrinti pagarbą žmogaus teisėms ir laisvėms, o valstybių valdžios institucijos paragintos įgyvendinti tarptautinius žmogaus teises užtikrinančius dokumentus. Šiame kongrese Konstitucinio Teismo pirmininkas Kęstutis Lapinskas pristatė nacionalinį pranešimą „Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo poveikio visuomenei kai kurie aspektai“.

PKJK II kongresas vyko 2011 m. Rio de Žaneire (Brazilija). Jame diskutuota tema „Valdžių padalijimas ir konstitucinių teismų bei kitų konstitucinės justicijos institucijų nepriklausomumas“. Šiame kongrese dalyvavo 88 konstitucinės justicijos institucijų ir dešimties regioninių bei kalbinių grupių atstovai iš Afrikos, Amerikos, Azijos ir Europos. Jie nagrinėjo konstitucinių teismų nepriklausomumo nuo įstatymų leidžiamosios ir vykdomosios valdžių, taip pat nuo žiniasklaidos problemas. Kongrese dalyvavo Konstitucinio Teismo pirmininkas Kęstutis Lapinskas ir teisėjas Armanas Abramavičius. Kongresui buvo pateiktas nacionalinis pranešimas „Valdžių padalijimo principas ir Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo nepriklausomumas“.

PKJK III kongresas 2014 m. vyko Seule (Korėjos Respublika). Jame dalyvavo daugiau nei 90 konstitucinės justicijos institucijų ir dešimties regioninių bei kalbinių grupių atstovai. Diskusijų tema – „Konstitucinė justicija ir socialinė integracija“. Daugiausia dėmesio buvo skirta socialinės integracijos iššūkiams globaliame pasaulyje, socialinės integracijos tarptautiniams standartams, konstitucinėms priemonėms, kurios leistų sustiprinti socialinę integraciją ir spręsti su ja susijusias problemas, konstitucinio teisingumo vaidmeniui socialinės integracijos procesuose. Kongrese dalyvavo Konstitucinio Teismo pirmininkas Dainius Žalimas ir teisėjas Gediminas Mesonis. Kongresui buvo pateiktas nacionalinis pranešimas „Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo jurisprudencija susidūrus su socialinės integracijos padiktuotais iššūkiais“. Be to, kongrese nagrinėtos konstitucinių teismų (ar lygiaverčių institucijų) nepriklausomumo gynimo problemos ir tendencijos.

PKJK IV kongresas 2017 m. rugsėjo mėn. vyks Vilniuje. Tai bus pirmasis šios organizacijos kongresas Europoje. Simboliška, kad tokio aukšto lygio pasaulinis renginys Lietuvoje vyks 2017 m., kai bus minimas Lietuvos Respublikos Konstitucijos 25 metų jubiliejus. Kongreso tema – „Teisės viršenybė ir konstitucinis teisingumas šiuolaikiniame pasaulyje“.  Plačiau apie Vilniuje vyksiantį PKJK IV kongresą žr. http://www.wccj2017.lt/

PKJK statutas pateikiamas čia