En

Baltijos ir Juodosios jūrų regionų valstybių konstitucinės justicijos asociacija

2015 m. spalio mėn. Moldovos ir Lietuvos konstitucinių teismų iniciatyva įkurta Baltijos ir Juodosios jūrų regionų valstybių konstitucinės justicijos asociacija (toliau – Asociacija). Asociacijos steigimo deklaraciją pasirašė Lietuvos ir trijų Europos Sąjungos Rytų partnerystės valstybių – Gruzijos, Moldovos ir Ukrainos – konstitucinių teismų pirmininkai. Numatoma, kad artimoje ateityje prie Asociacijos prisijungs daugiau konstitucinės justicijos institucijų.

Asociacija įkurta siekiant jau ne vienus metus sėkmingai plėtojamą konstitucinių teismų bendradarbiavimą pakelti į dar aukštesnį lygmenį, jį institucionalizuoti ir įtvirtinti, taip pat skatinti ir stiprinti šalių partnerių motyvaciją dalyvauti bendroje veikloje. Naujasis konstitucinių teismų regioninis bendradarbiavimas atvers galimybes dar aktyviau nei iki šiol prisidėti prie demokratijos, teisės viršenybės ir pagarbos žmogaus teisėms stiprinimo Rytų partnerystės valstybėse, padės kilti naujoms iniciatyvoms, užtikrinsiančioms tvirtą ir nuoseklią paramą europinės integracijos kelią pasirinkusioms Rytų partnerėms, kurioms reikalinga visokeriopa parama siekiant apginti jų europinį pasirinkimą ir teritorinį vientisumą. Be to, tai suteiks galimybių konstituciniams teismams veiksmingiau ir dažniau dalytis gerąja patirtimi ir sėkmingai pritaikyti ją praktikoje, paskatins dar intensyvesnį ir turiningesnį konstitucinių teismų dialogą. Gruzijos, Moldovos Respublikos ir Ukrainos konstituciniai teismai aktyviai prisideda prie teisinės valstybės principų laikymosi užtikrinimo, todėl siekiama padėti stiprinti šių institucijų, garantuojančių konstitucinių vertybių ir principų apsaugą, nepriklausomumą, įtvirtinti europinę dimensiją jų veikloje.

Asociacijos steigimo deklaracijoje pabrėžiamas itin svarbus konstitucinių teismų vaidmuo užtikrinant konstitucijos viršenybę teisės sistemoje ir konstitucinį teisingumą, garantuojant pagarbą pagrindinėms žmogaus teisėms ir laisvėms, taip pat deklaruojamas įsipareigojimas gerbti valstybių nepriklausomybę, suverenitetą ir teritorinį vientisumą. Asociacija taip pat patvirtina partnerių apsisprendimą solidariai ir vieningai atstovauti regiono konstitucinių teismų interesams pasaulio ir Europos konstitucinės justicijos organizacijose.

2016 metais asociacijai pirmininkauja Moldovos Respublikos Konstitucinis Teismas. Artimiausiuose asociacijos planuose – bendros asociacijos narių konferencijos ir kiti renginiai.

Visas Asociacijos steigimo deklaracijos tekstas ir statutas pateikiami čia.

2017 m. birželio 1–2 Charkove (Ukraina) vykusiame Baltijos ir Juodosios jūrų regionų valstybių konstitucinės justicijos asociacijos II kongrese priimtos rezoliucijos tekstas pateikiamas čia.