En

Konkursai

2017 m. lapkričio 17 d.

Biudžetinė įstaiga Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas (Gedimino pr. 36, Vilnius, Kodas Juridinių asmenų registre 188604236) skelbia konkursą Informacijos ir technologijų skyriaus vyriausiojo specialisto pareigybei užimti. Konkurso būdas – testas žodžiu (pokalbis žodžiu).
Asmuo, pretenduojantis dalyvauti konkurse, konkursą organizuojančiai įstaigai per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą privalo pateikti:
1. asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, išsilavinimą patvirtinančius dokumentus, kitus dokumentus, patvirtinančius pretendento atitiktį kvalifikaciniams reikalavimams;
2. gyvenimo aprašymą – nurodyti vardą, pavardę, gimimo datą, gyvenamosios vietos adresą, telefono numerį, elektroninio pašto adresą, išsilavinimą, darbo patirtį, savo privalumų sąrašą (nurodyti dalykines savybes). Jeigu pareigybei, kuriai skelbiamas konkursas, užimti būtini tam tikri įgūdžiai, šiame sąraše turi būti nurodyti ir jie;
Dokumentai teikiami 14 kalendorinių dienų nuo konkurso paskelbimo. Pateikiant pretendentų dokumentus kilus pagrįstų abejonių dėl pretendento atitikties konkurso skelbime nustatytiems kvalifikaciniams reikalavimams ir dėl pateiktų dokumentų patikslinimo ar papildymo, terminas gali būti pratęstas 5 kalendorinėms dienoms, jeigu pretendentai yra papildomai paklausiami dėl papildomų duomenų pateikimo.
Informaciją apie konkurso datą, laiką ir vietą Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas pretendentams pateiks per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą arba elektroniniu paštu.
Išsamesnė informacija apie konkursą tel. (8 5) 210 1611, Loreta.Cesnaviciene@lrkt.lt

INFORMACIJOS IR TECHNOLOGIJŲ SKYRIAUS
VYRIAUSIOJO SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Informacijos ir technologijų skyriaus vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.
2. Pareigybės lygis – A.
3. Pareigybės kategorija – 13.

II. PASKIRTIS

4. Informacijos ir technologijų skyriaus vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga, kad Konstituciniame Teisme būtų vykdomi Lietuvos Respublikos Valstybinės kalbos įstatymas, Valstybinės lietuvių kalbos komisijos nutarimai ir kiti norminiai teisės aktai, nustatantys valstybinės kalbos vartojimo ir taisyklingumo reikalavimus, taip pat būtų užtikrintas Konstitucinio Teismo aktų (nutarimų, išvadų, sprendimų), kitų dokumentų kalbos taisyklingumas, jo leidinių parengimas spaudai.

III. VEIKLOS SRITIS

5. Bendroji veiklos sritis, kurioje vykdo funkcijas šias pareigas einantis valstybės tarnautojas, – dokumentų valdymas ir administravimas.

IV. SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

6. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
6.1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą (magistro kvalifikacinis laipsnis) humanitarinių mokslų studijų srities lietuvių filologijos krypties išsilavinimą;
6.2. turėti ne mažiau kaip 1 metų patirtį teisinių tekstų redagavimo srityje;
6.3. mokėti anglų kalbą pažengusio vartotojo lygmens B2 lygiu pagal Bendruosius Europos kalbų metmenis;
6.4. mokėti dirbti Microsoft Word arba lygiaverčiu programiniu paketu;
6.5. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, išmanyti Valstybinės kalbos įstatymą, Dokumentų rengimo taisykles, Valstybinės lietuvių kalbos komisijos nutarimus ir kitus norminius teisės aktus, reglamentuojančius valstybinės kalbos vartojimą;
6.6. išmanyti Lietuvos Respublikos, Europos Sąjungos, Jungtinių Tautų, Europos Tarybos teisės aktuose, Europos Žmogaus Teisių Teismo, Europos Sąjungos Teisingumo Teismo, Tarptautinio Teisingumo Teismo veikloje vartojamą teisinę terminiją;
6.7. gebėti analizuoti ir apibendrinti informaciją, sklandžiai reikšti mintis raštu ir žodžiu;
6.8. gebėti savarankiškai planuoti, organizuoti savo veiklą, pasirinkti tinkamus darbo metodus, dirbti komandoje.

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
7.1. tvarko Konstitucinio Teismo aktų, kitų dokumentų, Konstitucinio Teismo dokumentų, siunčiamų kitoms įstaigoms ir piliečiams, kalbą, kad jie atitiktų taisyklingos lietuvių kalbos reikalavimus;
7.2. redaguoja ir dalyvauja rengiant spausdinti Konstitucinio Teismo biuletenį „Konstitucinė jurisprudencija“, Konstitucinio Teismo surengtų konferencijų medžiagą, kitus Konstitucinio Teismo leidinius;
7.3. prireikus prisideda prie Konstitucinio Teismo renginių organizavimo;
7.4. prižiūri, kad Konstitucinio Teismo interneto svetainėje skelbiamos informacijos kalba būtų taisyklinga;
7.5. konsultuoja Konstitucinio Teismo valstybės tarnautojus ir darbuotojus lietuvių kalbos vartojimo klausimais;
7.6. vykdo kitus Konstitucinio Teismo pirmininko, kanclerio, Informacijos ir technologijų skyriaus vedėjo pavedimus.

VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

8. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas yra tiesiogiai pavaldus Informacijos ir technologijų skyriaus vedėjui.