Byla Nr. 15/05
                
      LIETUVOS RESPUBLIKOS KONSTITUCINIS TEISMAS
                 
              NUTARIMAS
   DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2003 M. BALANDŽIO
   22 D. NUTARIMU NR. 497 "DĖL KASMETINIŲ  PAPILDOMŲ
   ATOSTOGŲ  TRUKMĖS,  SUTEIKIMO SĄLYGŲ IR   TVARKOS
   PATVIRTINIMO" PATVIRTINTŲ KASMETINIŲ PAPILDOMŲ ATOSTOGŲ
   TRUKMĖS, SUTEIKIMO SĄLYGŲ IR TVARKOS 1.2  PUNKTO
   ATITIKTIES LIETUVOS RESPUBLIKOS DARBO KODEKSO  30
   STRAIPSNIO 1 DALIES 4 PUNKTUI 

           2007 m. gruodžio 7 d.
               Vilnius

   Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas, susidedantis iš
Konstitucinio  Teismo teisėjų Armano Abramavičiaus,   Tomos
Birmontienės,  Egidijaus Kūrio, Kęstučio Lapinsko,   Zenono
Namavičiaus, Ramutės Ruškytės, Vytauto Sinkevičiaus,  Romualdo
Kęstučio Urbaičio,
   sekretoriaujant Daivai Pitrėnaitei,
   dalyvaujant suinteresuoto asmens - Lietuvos  Respublikos
Vyriausybės atstovei Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir
darbo  ministerijos Darbo santykių ir apmokėjimo  skyriaus
vyriausiajai specialistei Rūtai Juršaitei,
   remdamasis Lietuvos Respublikos Konstitucijos 102,  105
straipsniais, Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo įstatymo
1 straipsniu, viešame Teismo posėdyje 2007 m. gruodžio 6  d.
išnagrinėjo bylą Nr. 15/05 pagal pareiškėjo - Panevėžio apygardos
administracinio teismo prašymą ištirti, ar Lietuvos Respublikos
Vyriausybės 2003 m. balandžio 22 d. nutarimu Nr. 497  "Dėl
Kasmetinių papildomų atostogų trukmės, suteikimo sąlygų  ir
tvarkos patvirtinimo" patvirtintų Kasmetinių papildomų atostogų
trukmės, suteikimo sąlygų ir tvarkos 1.2 punktas ta  apimtimi,
kuria nustatyta, kad į ilgalaikį nepertraukiamąjį darbo  toje
darbovietėje stažą, už kurį suteikiamos kasmetinės  papildomos
atostogos,  neįeina  laikas, dirbtas  įmonėje,   įstaigoje,
organizacijoje, iš kurios į kitą darbovietę darbuotojas perkeltas
darbdavių susitarimu ar kitais pagrindais,  nenutraukiančiais
darbo stažo, neprieštarauja Lietuvos Respublikos darbo kodekso 30
straipsnio 1 dalies 4 punktui.
   Konstitucinis Teismas
              nustatė:
                I
   Pareiškėjas - Panevėžio apygardos administracinis  teismas
nagrinėjo  administracinę  bylą. Teismas  nutartimi   bylos
nagrinėjimą sustabdė ir kreipėsi į Konstitucinį Teismą su prašymu
ištirti, ar Vyriausybės 2003 m. balandžio 22 d. nutarimu Nr. 497
"Dėl Kasmetinių papildomų atostogų trukmės, suteikimo sąlygų ir
tvarkos patvirtinimo" patvirtintų Kasmetinių papildomų atostogų
trukmės, suteikimo sąlygų ir tvarkos 1.2 punktas ta  apimtimi,
kuria nustatyta, kad į ilgalaikį nepertraukiamąjį darbo  toje
darbovietėje stažą, už kurį suteikiamos kasmetinės  papildomos
atostogos,  neįeina  laikas, dirbtas  įmonėje,   įstaigoje,
organizacijoje, iš kurios į kitą darbovietę darbuotojas perkeltas
darbdavių susitarimu ar kitais pagrindais,  nenutraukiančiais
darbo stažo, neprieštarauja Darbo kodekso 30 straipsnio 1 dalies
4 punktui.

                II
   Pareiškėjo - Panevėžio apygardos administracinio  teismo
prašymas grindžiamas tuo, kad, jo nuomone, ginčijamu  teisiniu
reguliavimu yra nepagrįstai apribota darbuotojų, perkeltų  iš
vienos darbovietės į kitą, teisė į kasmetines  papildomas
atostogas, nes pagal Kasmetinių papildomų atostogų  trukmės,
suteikimo  sąlygų  ir  tvarkos 1.2  punktą  į   ilgalaikį
nepertraukiamąjį  darbo toje darbovietėje stažą, už   kurį
suteikiamos kasmetinės papildomos atostogos, neįeina  laikas,
dirbtas įmonėje, įstaigoje, organizacijoje, iš kurios į  kitą
darbovietę darbuotojas perkeltas darbdavių susitarimu ar kitais
pagrindais. Pareiškėjo nuomone, toks teisinis  reguliavimas
konkuruoja su nustatytuoju Darbo kodekse: pagal šio kodekso 168
straipsnio 1 dalies 2 punktą kasmetinės papildomos atostogos gali
būti suteikiamos už ilgalaikį nepertraukiamąjį darbą  toje
darbovietėje;  pareiškėjo aiškinimu, čia pavartota   sąvoka
"ilgalaikis nepertraukiamasis darbas toje darbovietėje" reiškia
iš esmės tą patį, ką ir sąvoka "nepertraukiamasis darbo stažas",
apibrėžta šio kodekso 30 straipsnio 1 dalies 4 punkte, pagal kurį
nepertraukiamasis darbo stažas apima laiką, inter alia  dirbtą
"keliose įmonėse, įstaigose, organizacijose, jeigu iš  vienos
darbovietės į kitą buvo perkelta darbdavių susitarimu ar kitais
pagrindais, nenutraukiančiais darbo stažo, arba jeigu  darbo
pertrauka neviršija nustatytų terminų".

                III
   Rengiant bylą Konstitucinio Teismo posėdžiui buvo  gauti
suinteresuoto asmens - Vyriausybės atstovų Socialinės apsaugos ir
darbo ministerijos Teisės skyriaus vyriausiojo specialisto  R.
Lukaševičiaus ir R. Juršaitės rašytiniai paaiškinimai, kuriuose
teigiama, kad ginčijamas teisinis reguliavimas  neprieštarauja
Darbo kodekso 30 straipsnio 1 dalies 4 punktui.
   Suinteresuoto  asmens - Vyriausybės atstovų   teigimu,
ginčijamas teisinis reguliavimas grindžiamas Darbo kodekso  168
straipsnio 2 dalimi, pagal kurią Vyriausybė nustato  kasmetinių
papildomų atostogų trukmę, suteikimo sąlygas ir tvarką.  Darbo
stažas kasmetinėms papildomoms atostogoms gauti nėra  tapatus
vienai kuriai nors iš Darbo kodekso 30 straipsnio 1  dalyje
nurodytų darbo stažo rūšių, inter alia nepertraukiamajam  darbo
stažui, kurio samprata pateikiama šio kodekso 30 straipsnio  1
dalies 4 punkte. Pagal Darbo kodekso 168 straipsnio 1  dalį
kasmetinės  papildomos atostogos suteikiamos už   ilgalaikį
nepertraukiamąjį darbą toje darbovietėje, taigi darbo  stažas
kasmetinėms papildomoms atostogoms gauti turi būti ne  tik
nepertraukiamasis, bet ir darbo toje darbovietėje  (įmonėje,
įstaigoje, organizacijoje) stažas, apibrėžtas šio kodekso  30
straipsnio 1 dalies 3 punkte.

                IV
   Rengiant bylą Konstitucinio Teismo posėdžiui buvo  gauti
Lietuvos  Respublikos  teisingumo  ministerijos   valstybės
sekretoriaus P. Koverovo, Lietuvos Respublikos valstybinės darbo
inspekcijos vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus  M.
Plukto, Lietuvos profesinių sąjungų konfederacijos pirmininko A.
Černiausko rašytiniai paaiškinimai. 

                V
   Konstitucinio  Teismo posėdyje suinteresuoto asmens  -
Vyriausybės atstovė R. Juršaitė iš esmės pakartojo rašytiniuose
paaiškinimuose išdėstytus argumentus.

   Konstitucinis Teismas

             konstatuoja:

   1. Vyriausybė 2003 m. balandžio 22 d. priėmė nutarimą  Nr.
497 "Dėl Kasmetinių papildomų atostogų trukmės, suteikimo sąlygų
ir tvarkos patvirtinimo", įsigaliojusį 2003 m. balandžio 26 d.,
kuriuo patvirtino Kasmetinių papildomų atostogų trukmę, suteikimo
sąlygas ir tvarką. Šiame Vyriausybės nutarime nurodyta, kad jis
priimtas vadovaujantis Darbo kodekso 168 straipsnio 2  dalimi;
paminėtina, kad šioje dalyje nustatyta, jog kasmetinių papildomų
atostogų trukmę, suteikimo sąlygas ir tvarką nustato Vyriausybė,
o darbo, kolektyvinėje sutartyje arba darbo tvarkos  taisyklėse
gali būti nustatomos didesnės trukmės ir kitų rūšių negu  šiame
straipsnyje kasmetinės papildomos atostogos.
   2. Kasmetinių papildomų atostogų trukmės, suteikimo sąlygų
ir tvarkos 1 punkte inter alia nustatyta:
   "Kasmetinės papildomos atostogos suteikiamos: <...>
   1.2. už ilgalaikį nepertraukiamąjį darbą toje darbovietėje -
darbuotojams, turintiems didesnį kaip 10 metų  nepertraukiamąjį
darbo stažą toje darbovietėje, - 3 kalendorinės dienos,  už
kiekvienų paskesnių 5 metų darbo stažą toje darbovietėje -  1
kalendorinė diena. Į ilgalaikį nepertraukiamąjį darbo  toje
darbovietėje stažą, už kurį suteikiamos kasmetinės  papildomos
atostogos, įskaitomas faktiškai dirbtas laikas toje darbovietėje
ir kiti laikotarpiai, nurodyti Lietuvos Respublikos darbo kodekso
170 straipsnio 1 dalyje. Į šį stažą neįeina laikas,  dirbtas
įmonėje, įstaigoje, organizacijoje, iš kurios į kitą darbovietę
darbuotojas perkeltas darbdavių susitarimu ar kitais pagrindais,
nenutraukiančiais darbo stažo."
   3. Pareiškėjas - Panevėžio apygardos administracinis teismas
Konstitucinio Teismo prašo ištirti, ar Kasmetinių  papildomų
atostogų trukmės, suteikimo sąlygų ir tvarkos 1.2 punktas  ta
apimtimi, kuria nustatyta, kad į ilgalaikį nepertraukiamąjį darbo
toje  darbovietėje stažą, už kurį suteikiamos   kasmetinės
papildomos atostogos, neįeina laikas, dirbtas įmonėje, įstaigoje,
organizacijoje, iš kurios į kitą darbovietę darbuotojas perkeltas
darbdavių susitarimu ar kitais pagrindais,  nenutraukiančiais
darbo stažo, neprieštarauja Darbo kodekso 30 straipsnio 1 dalies
4 punktui.
   4. Darbo kodekso 30 straipsnio 1 dalies 4 punkte nustatyta,
kad nepertraukiamasis darbo stažas - tai laikas, dirbtas vienoje
įmonėje,  įstaigoje, organizacijoje arba keliose   įmonėse,
įstaigose, organizacijose, jeigu iš vienos darbovietės į  kitą
buvo  perkelta darbdavių susitarimu ar kitais  pagrindais,
nenutraukiančiais darbo stažo, arba jeigu darbo  pertrauka
neviršija nustatytų terminų.
   5. Pareiškėjas - Panevėžio apygardos administracinis teismas
savo  abejones dėl Kasmetinių papildomų atostogų  trukmės,
suteikimo sąlygų ir tvarkos 1.2 punkto atitikties  (nurodyta
apimtimi) Darbo kodekso 30 straipsnio 1 dalies 4 punktui grindžia
tuo, kad, jo nuomone, Kasmetinių papildomų atostogų  trukmės,
suteikimo sąlygų ir tvarkos 1.2 punkto sąvoka  "ilgalaikis
nepertraukiamasis darbas toje darbovietėje" reiškia iš esmės tą
patį, ką ir Darbo kodekso 30 straipsnio 1 dalies 4  punkte
įtvirtinta sąvoka "nepertraukiamasis darbo stažas", tačiau pagal
ginčijamą Kasmetinių papildomų atostogų trukmės, suteikimo sąlygų
ir tvarkos 1.2 punktą į ilgalaikį nepertraukiamąjį darbo  toje
darbovietėje stažą, už kurį suteikiamos kasmetinės  papildomos
atostogos,  neįeina  laikas, dirbtas  įmonėje,   įstaigoje,
organizacijoje, iš kurios į kitą darbovietę darbuotojas perkeltas
darbdavių susitarimu ar kitais pagrindais. 
   6. Pagal Darbo kodekso 30 straipsnio 1 dalį darbo  stažas
gali būti inter alia darbo stažas tam tikroje įmonėje, įstaigoje,
organizacijoje (3 punktas), taip pat nepertraukiamasis  darbo
stažas (4 punktas). Minėta, kad pagal Darbo kodekso 30 straipsnio
1 dalies 4 punktą nepertraukiamasis darbo stažas - tai  laikas,
dirbtas vienoje įmonėje, įstaigoje, organizacijoje arba keliose
įmonėse, įstaigose, organizacijose, jeigu iš vienos darbovietės į
kitą buvo perkelta darbdavių susitarimu ar kitais  pagrindais,
nenutraukiančiais darbo stažo, arba jeigu darbo  pertrauka
neviršija nustatytų terminų. 
   Šiame kontekste paminėtina, kad pagal Darbo kodekso  30
straipsnio 1 dalies 3 punktą į darbo stažą tam tikroje įmonėje,
įstaigoje, organizacijoje įskaičiuojamas laikas, dirbtas  toje
darbovietėje, ir laikotarpiai, kuriuos leidžiama įskaičiuoti  į
šios  rūšies darbo stažą; įmonės, įstaigos,  organizacijos
savininko, jų pavaldumo, steigėjo ar pavadinimo pasikeitimas, jų
sujungimas, padalijimas, išdalijimas ar prijungimas prie  kitos
įmonės, įstaigos, organizacijos darbo stažui tam tikroje įmonėje,
įstaigoje, organizacijoje įtakos neturi. Pažymėtina, kad  Darbo
kodekso 138 straipsnyje (2002 m. birželio 4 d.  redakcija),
įtvirtinusiame  apribojimus  nutraukti  darbo    sutartį
reorganizuojant įmonę, buvo nustatyta, kad įmonės,  įstaigos,
organizacijos savininko, jų pavaldumo, steigėjo ar  pavadinimo
pasikeitimas, įmonės, įstaigos ar organizacijos  sujungimas,
padalijimas, išdalijimas ar prijungimas prie kitos  įmonės,
įstaigos  ar organizacijos negali būti teisėta  priežastis
nutraukti darbo santykius, o pagal Darbo kodekso 138  straipsnį
(2005 m. gegužės 12 d. redakcija) tokia priežastis negali būti ir
verslo ar jo dalies perdavimas. 
   7. Pagal Darbo kodekso 168 straipsnio 1 dalies (2002  m.
birželio 4 d. redakcija) 2 punktą "už ilgalaikį nepertraukiamąjį
darbą toje darbovietėje" galėjo būti suteikiamos  kasmetinės
papildomos atostogos. Pagal Darbo kodekso 165 straipsnio 2 dalį
kasmetinės atostogos yra minimaliosios, pailgintos ir papildomos,
o kaip minėta, pagal šio kodekso 168 straipsnio 2 dalį (kuri ir
šiuo metu yra išdėstyta pirmine - 2002 m. birželio 4 d.  -
redakcija) kasmetinių papildomų atostogų trukmę,  suteikimo
sąlygas  ir tvarką turi nustatyti Vyriausybė, bet  darbo,
kolektyvinėje sutartyje arba darbo tvarkos taisyklėse galėjo būti
nustatomos didesnės trukmės ir kitų rūšių negu šiame straipsnyje
kasmetinės papildomos atostogos. Pakeitus Darbo kodekso  168
straipsnio 1 dalį (2002 m. birželio 4 d. redakcija) ir  ją
išdėsčius nauja - 2005 m. gegužės 12 d. - redakcija,  buvo
įtvirtinta, kad "už ilgalaikį nepertraukiamąjį darbą  toje
darbovietėje" kasmetinės papildomos atostogos ne "gali būti", bet
yra suteikiamos.
   Šiame kontekste pažymėtina, kad pagal Darbo kodekso  170
straipsnio (2002 m. birželio 4 d., 2005 m. birželio 30 d., 2006
m. birželio 8 d. redakcijos) 2 dalį darbo metai, už  kuriuos
suteikiamos kasmetinės atostogos, prasideda nuo  darbuotojo
priėmimo į darbą dienos.
   8. Dirbančiojo teisė į kasmetines mokamas atostogas -  jo
konstitucinė teisė (Konstitucijos 49 straipsnio 1 dalis). Taigi
šios teisės įgyvendinimo esminės sąlygos turi būti  nustatomos
įstatymu.
   Todėl Darbo kodekso 168 straipsnio 2 dalies nuostata,  kad
kasmetinių papildomų atostogų trukmę, suteikimo sąlygas ir tvarką
turi nustatyti Vyriausybė, aiškintina kaip leidžianti Vyriausybei
nustatyti  tik tokį kasmetinių papildomų atostogų  trukmę,
suteikimo sąlygas ir tvarką įtvirtinantį teisinį  reguliavimą,
kuris nekonkuruoja su nustatytuoju įstatymuose, inter alia Darbo
kodekse. Tik šitaip aiškinant minėtą nuostatą ji yra suderinama
su Konstitucija.
   9. Konstatuotina, kad pagal Darbo kodeksą, inter alia jo 168
straipsnio 1 dalies (2002 m. birželio 4 d., 2005 m. gegužės 12 d.
redakcijos) 2 punktą (2002 m. birželio 4 d. redakcija),  darbo
nepertraukiamumas ir tai, kad turi būti ilgą laiką dirbta  toje
pačioje įmonėje (neišskiriant nė atvejų, kai pasikeičia įmonės,
įstaigos, organizacijos savininkas, pavaldumas, steigėjas  ar
pavadinimas,  įmonės, įstaigos, organizacijos   sujungiamos,
padalijamos, išdalijamos ar prijungiamos prie kitų įmonių, taip
pat kai perduodamas verslas ar jo dalis), yra būtinos  sąlygos
kasmetinėms  papildomoms atostogoms (atitinkamoje   įmonėje)
suteikti. 
   10. Nors, kaip minėta, pareiškėjo - Panevėžio  apygardos
administracinio teismo pozicija grindžiama tuo, kad, jo nuomone,
Kasmetinių papildomų atostogų trukmės, suteikimo sąlygų  ir
tvarkos 1.2 punkto sąvoka "ilgalaikis nepertraukiamasis  darbas
toje darbovietėje" reiškia iš esmės tą patį, ką ir Darbo kodekso
30  straipsnio  1  dalies  4  punkte  įtvirtinta   sąvoka
"nepertraukiamasis darbo stažas", jo pateikiami  argumentai
niekaip nėra susiję su Kasmetinių papildomų atostogų  trukmės,
suteikimo sąlygų ir tvarkos 1.2 punkte numatytu "nepertraukiamojo
darbo toje darbovietėje" ilgalaikiškumu. 
   Konstitucinis Teismas pareiškėjo - Panevėžio  apygardos
administracinio  teismo  ginčijamo  poįstatyminio   teisinio
reguliavimo atitiktį nustatytajam įstatyme tirs tik tuo aspektu,
dėl kurio argumentus dėl Kasmetinių papildomų atostogų trukmės,
suteikimo sąlygų ir tvarkos 1.2 punkto atitikties  (nurodyta
apimtimi) Darbo kodekso 30 straipsnio 1 dalies 4 punktui pateikia
pareiškėjas.
   11. Darbo kodekso 168 straipsnio 1 dalies (2002 m. birželio
4 d., 2005 m. gegužės 12 d. redakcijos) 2 punkto (2002  m.
birželio 4 d. redakcija) sąvoka "nepertraukiamasis darbas  toje
darbovietėje" aiškintina neignoruojant šio kodekso 30 straipsnio
1 dalies 3 punkto, pagal kurį, kaip minėta, į darbo stažą  tam
tikroje įmonėje, įstaigoje, organizacijoje įskaičiuojamas laikas,
dirbtas toje darbovietėje, ir laikotarpiai, kuriuos  leidžiama
įskaičiuoti į šios rūšies darbo stažą, o ne pagal tai,  kaip
"nepertraukiamasis darbo stažas" yra apibrėžtas šio kodekso  30
straipsnio 1 dalies 4 punkte.
   Taigi Darbo kodekso 168 straipsnio 1 dalies (2002  m.
birželio 4 d., 2005 m. gegužės 12 d. redakcijos) 2 punkto (2002
m. birželio 4 d. redakcija) sąvoka "nepertraukiamasis darbas toje
darbovietėje" nėra tapati šio kodekso 30 straipsnio 1 dalies  4
punkto sąvokai "nepertraukiamasis darbo stažas". 
   12.  Vadinasi, Kasmetinių papildomų atostogų  trukmės,
suteikimo sąlygų ir tvarkos 1.2 punkto sąvoka "nepertraukiamasis
darbas toje darbovietėje" negretintina su Darbo kodekso  30
straipsnio 1 dalies 4 punkto sąvoka "nepertraukiamasis  darbo
stažas",  taigi  ir  pareiškėjo  -  Panevėžio   apygardos
administracinio  teismo pozicija, kad Kasmetinių  papildomų
atostogų trukmės, suteikimo sąlygų ir tvarkos 1.2 punkto sąvoka
"ilgalaikis nepertraukiamasis darbas toje darbovietėje" reiškia
iš esmės tą patį, ką ir Darbo kodekso 30 straipsnio 1 dalies  4
punkte įtvirtinta sąvoka "nepertraukiamasis darbo stažas", nėra
teisiškai pagrįsta.
   13. Kartu konstatuotina, kad Kasmetinių papildomų atostogų
trukmės, suteikimo sąlygų ir tvarkos 1.2 punktas pareiškėjo  -
Panevėžio apygardos administracinio teismo ginčijama  apimtimi
atitinka Darbo kodekse, inter alia jo 168 straipsnio 1  dalies
(2002 m. birželio 4 d., 2005 m. gegužės 12 d. redakcijos)  2
punkte (2002 m. birželio 4 d. redakcija), įtvirtintas  sąlygas
kasmetinėms papildomoms atostogoms (atitinkamoje įmonėje).
   14. Beje, pagal Darbo kodekso 177 straipsnį  (2002  m.
birželio 4 d., 2005 m. gegužės 12 d. redakcijos), jei dėl darbo
santykių pabaigos darbuotojui negali būti suteikiamos kasmetinės
papildomos atostogos arba jei darbuotojas jų nepageidauja,  jam
išmokama piniginė kompensacija. Pagal šio straipsnio 2  dalį
piniginė kompensacija už nepanaudotas kasmetines  papildomas
atostogas išmokama nutraukiant darbo sutartį neatsižvelgiant  į
jos terminą, o kompensacijos dydis nustatomas pagal nepanaudotų
kasmetinių atostogų, tenkančių tam darbo laikotarpiui,  darbo
dienų skaičių; jei darbuotojui kasmetinės papildomos  atostogos
nebuvo  suteiktos daugiau kaip už vienerius darbo  metus,
kompensacija išmokama už visas nepanaudotas kasmetines atostogas
(iki šią dalį išdėstant 2005 m. gegužės 12 d. redakcija  buvo
nustatyta, kad ne daugiau kaip už trejus metus).
   15. Atsižvelgiant į išdėstytus argumentus konstatuotina, kad
Kasmetinių papildomų atostogų trukmės, suteikimo sąlygų  ir
tvarkos 1.2 punktas ta apimtimi, kuria nustatyta, kad į ilgalaikį
nepertraukiamąjį  darbo toje darbovietėje stažą, už   kurį
suteikiamos kasmetinės papildomos atostogos, neįeina  laikas,
dirbtas įmonėje, įstaigoje, organizacijoje, iš kurios į  kitą
darbovietę darbuotojas perkeltas darbdavių susitarimu ar kitais
pagrindais, nenutraukiančiais darbo stažo, neprieštarauja Darbo
kodekso 30 straipsnio 1 dalies 4 punktui.

   Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Konstitucijos 102, 105
straipsniais, Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo įstatymo
1,  53,  54, 55, 56 straipsniais,  Lietuvos   Respublikos
Konstitucinis Teismas

                nutaria:

   Pripažinti, kad Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003  m.
balandžio 22 d. nutarimu Nr. 497 "Dėl Kasmetinių  papildomų
atostogų trukmės, suteikimo sąlygų ir tvarkos  patvirtinimo"
patvirtintų Kasmetinių papildomų atostogų trukmės,  suteikimo
sąlygų ir tvarkos 1.2 punktas (Žin., 2003, Nr. 39-1787)  ta
apimtimi, kuria nustatyta, kad į ilgalaikį nepertraukiamąjį darbo
toje  darbovietėje stažą, už kurį suteikiamos   kasmetinės
papildomos atostogos, neįeina laikas, dirbtas įmonėje, įstaigoje,
organizacijoje, iš kurios į kitą darbovietę darbuotojas perkeltas
darbdavių susitarimu ar kitais pagrindais,  nenutraukiančiais
darbo stažo, neprieštarauja Lietuvos Respublikos darbo kodekso 30
straipsnio 1 dalies 4 punktui. 

   Šis  Konstitucinio Teismo nutarimas yra galutinis  ir
neskundžiamas.
   Nutarimas skelbiamas Lietuvos Respublikos vardu.

 Konstitucinio Teismo teisėjai: Armanas Abramavičius
                Toma Birmontienė
                Egidijus Kūris
                Kęstutis Lapinskas
                Zenonas Namavičius
                Ramutė Ruškytė
                Vytautas Sinkevičius
                Romualdas Kęstutis Urbaitis