English
      LIETUVOS RESPUBLIKOS KONSTITUCINIO TEISMO      

            N U T A R I M A S            
 
    DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO 1996 M. GRUODŽIO 10    
    D. NUTARIMO "DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS    
      PROGRAMOS" ATITIKIMO LIETUVOS RESPUBLIKOS      
             KONSTITUCIJAI             

         Vilnius, 1998 m. sausio 10 d.         

   Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas, susidedantis
iš Konstitucinio Teismo teisėjų Egidijaus Jarašiūno, Kęstučio
Lapinsko, Zigmo Levickio, Augustino Normanto, Vlado Pavilonio,
Jono  Prapiesčio,  Prano  Vytauto  Rasimavičiaus,  Teodoros
Staugaitienės ir Juozo Žilio,
   sekretoriaujant Daivai Pitrėnaitei,
   dalyvaujant pareiškėjo - Lietuvos Respublikos Vyriausybės
atstovui valstybės konsultantui valstybės ir žmogaus teisių
klausimais Stasiui Šedbarui,
   suinteresuoto asmens - Lietuvos Respublikos Seimo atstovui
Seimo Pirmininko pirmajam pavaduotojui Andriui Kubiliui,
   remdamasis  Lietuvos  Respublikos  Konstitucijos  102
straipsnio   pirmąja  dalimi  ir  Lietuvos  Respublikos
Konstitucinio  Teismo įstatymo 1 straipsnio pirmąja dalimi,
viešame Teismo posėdyje 1997 m. gruodžio 30 d. išnagrinėjo
bylą  Nr.  19/97  pagal  pareiškėjo - Lietuvos Respublikos
Vyriausybės  prašymą ištirti, ar Lietuvos Respublikos Seimo
1996 m. gruodžio 10 d. nutarimas "Dėl Lietuvos Respublikos
Vyriausybės  programos"  neprieštarauja  Lietuvos Respublikos
Konstitucijos 92 straipsnio ketvirtajai daliai.

   Konstitucinis Teismas
              nustatė:               
 
                I                
   Seimas  1996  m. gruodžio 10 d. priėmė nutarimą "Dėl
Lietuvos Respublikos Vyriausybės programos" (Žin., 1996, Nr.
120-2821).
   Pareiškėjas  -  Lietuvos  Respublikos  Vyriausybė prašo
Konstitucinį Teismą ištirti, ar šis Seimo nutarimas (toliau -
ginčijamas  nutarimas)  neprieštarauja  Konstitucijos  92
straipsnio ketvirtajai daliai.
   Pareiškėjas prašymą grindžia šiais argumentais.
   Ginčijamu nutarimu Seimas pritarė Vyriausybės programai.
Šioje programoje numatyta Vyriausybės veikla 1997-2000 metais,
t.  y.  Seimo įgaliojimų laikotarpiu, o ne iki dabartinio
Respublikos Prezidento įgaliojimų pabaigos.
   Konstitucijos 92 straipsnio ketvirtojoje dalyje nustatyta,
kad  Vyriausybė  turi grąžinti savo įgaliojimus Respublikos
Prezidentui  po  Seimo  rinkimų  arba  išrinkus Respublikos
Prezidentą, o Konstitucijos 101 straipsnyje, kuriame nustatyti
atvejai, kada Vyriausybė turi atsistatydinti, nėra reikalavimo
jai  tai  padaryti  po  Respublikos  Prezidento  rinkimų.
Konstitucijos  84  straipsnyje  kaip  Respublikos Prezidento
prerogatyva  nustatyta teisė priimti Vyriausybės įgaliojimus
išrinkus  naują  Seimą,  taip  pat  priimti  Vyriausybės
atsistatydinimą ir teikti Seimui svarstyti Ministro Pirmininko
kandidatūrą. Tačiau, pareiškėjo nuomone, tai nereiškia, kad
Respublikos Prezidentui suteikiami įgaliojimai po Respublikos
Prezidento rinkimų teikti Seimui iš naujo svarstyti Ministro
Pirmininko kandidatūrą ir tvirtinti naują Vyriausybės sudėtį.
   Pareiškėjo  nuomone,  Konstitucijoje  nenustatyta,  kada
konkrečiai  Vyriausybė,  išrinkus  Respublikos  Prezidentą,
grąžina  savo  įgaliojimus:  paskelbus  rinkimų  rezultatus,
pasibaigus anksčiau išrinkto Respublikos Prezidento kadencijai
ar  išrinktam  naujam  Respublikos Prezidentui prisiekus ir
pradėjus eiti pareigas.
   Pareiškėjas taip pat nurodė, kad kai kuriems Seimo nariams
yra  kilę  abejonių,  ar po Respublikos Prezidento rinkimų
Vyriausybės  veikla  bus  teisėta ir ar dėl to ginčijamas
nutarimas   neprieštarauja  Konstitucijos  92  straipsnio
ketvirtajai daliai.
 
                II                
   Teismo posėdyje pareiškėjo atstovas S. Šedbaras pateikė
šiuos papildomus argumentus.
   Konstitucijos 101 straipsnyje išvardyti visi pagrindai,
kada  Vyriausybė  privalo  atsistatydinti.  Šis sąrašas yra
baigtinis.  Jame  nėra  numatytas  privalomas  Vyriausybės
atsistatydinimas  išrinkus  Respublikos  Prezidentą,  todėl
aiškinimas, kad tokiu atveju Vyriausybė turi atsistatydinti,
yra plečiamasis Konstitucijos aiškinimas. Konstitucijos, kaip
vientiso  akto,  analizė  leidžia  teigti,  kad Vyriausybės
atsistatydinimas  ir  įgaliojimų  grąžinimas  Respublikos
Prezidentui nėra tapatūs teisiniai veiksmai, todėl jie sukelia
skirtingus teisinius padarinius.
   Pareiškėjo  atstovas  nurodė,  kad teisinius padarinius
sukeliančius  veiksmus  pradedant  ir  baigiant  formuoti
Vyriausybę atlieka Seimas, o iš esmės - politinė partija ar
politinių  partijų  koalicija,  sudaranti  Seime  daugumą.
Respublikos Prezidentas gali Seimui siūlyti bet kokią Ministro
Pirmininko  kandidatūrą,  tačiau  jeigu jai nepritars Seimo
dauguma,  toks  siūlymas  nesukels  teisinių  padarinių  ir
Vyriausybė  nebus  pradėta formuoti. Teoriškai įmanoma, kad
ministrai  gali  būti skiriami vien Ministro Pirmininko ir
Respublikos Prezidento valia, neatsižvelgiant į Seimo daugumos
nuomonę,  tačiau  praktiškai  tai  neįmanoma  dėl  dviejų
priežasčių. Pirma, Ministras Pirmininkas skiriamas gavus Seimo
daugumos  sutikimą,  todėl vargu ar tikėtina, kad ir kiti
Vyriausybės nariai bus parenkami neatsižvelgiant į parlamento
daugumos valią, nes Seimo dauguma gali bet kada pareikšti
nepasitikėjimą  Ministru  Pirmininku,  visa  Vyriausybe arba
atskiru  ministru  (Konstitucijos  101  straipsnis).  Antra,
Vyriausybė įgaliojimus veikti gaus tik pritarus jos programai.
Seimas, du kartus nepritaręs jai, gali priversti Vyriausybę
atsistatydinti.  Vadinasi,  Vyriausybės  įgaliojimai  yra
tiesiogiai susiję su Seimo įgaliojimais.
   Konstitucijoje  nieko  nepasakyta  apie  Vyriausybės
įgaliojimų likimą išrinkus Respublikos Prezidentą ir grąžinus
jam  Vyriausybės  įgaliojimus.  Pareiškėjo  atstovo nuomone,
galima teigti, kad Konstitucijos teksto kūrėjai, formuluodami
konstitucines normas, darė skirtumą tarp Vyriausybės likimo
jai grąžinus įgaliojimus bei atsistatydinus po Seimo rinkimų
ir įgaliojimų grąžinimo po Respublikos Prezidento rinkimų.
   Pareiškėjo  atstovas  teigia, kad išrinkus naują Seimą
nebelieka  subjekto,  kuris  įgaliojo  Vyriausybę  vykdyti
valstybės   valdžią.  Konstitucija  įgalioja  Respublikos
Prezidentą  suteikti  senajai  Vyriausybei  tik  laikinus
įgaliojimus, t. y. kol savo pareigas pradės vykdyti naujoji
Vyriausybė.
   Išrinkus  Respublikos  Prezidentą  Vyriausybę  įgaliojęs
veikti Seimas nenustoja savo įgaliojimų. Kol nei Seimas, nei
pati  Vyriausybė  nepareiškia  politinės  valios  nutraukti
Vyriausybės  įgaliojimus,  nėra  pagrindo  teigti,  kad jie
pasibaigę. Tauta, gerbdama naujai išrinktą valstybės vadovą,
Konstitucija  suteikia jam teisę ir kartu įpareigoja Seimą
sužinoti  ir  įvertinti  Respublikos  Prezidento  poziciją
Vyriausybės  atžvilgiu  ir iš naujo apsvarstyti Vyriausybės
įgaliojimų  klausimą.  Tačiau  viską  lemia  Seimo daugumos
pozicija  ir nėra jokio pagrindo teigti, kad ši procedūra
susijusi su Vyriausybės atsistatydinimu.
   Pareiškėjo atstovas taip pat nurodė, kad Konstitucijoje
nedetalizuota,  kada  po  Respublikos  Prezidento  išrinkimo
Vyriausybė  turi  grąžinti  įgaliojimus.  Konstitucijos  82
straipsnyje  nustatyta,  kad  Respublikos  Prezidentas  savo
pareigas pradeda eiti rytojaus dieną pasibaigus Respublikos
Prezidento  kadencijai,  po  to,  kai prisiekia. Pareiškėjo
atstovo  nuomone,  tai  reiškia,  kad  tik  tada atsiranda
Vyriausybės pareiga grąžinti savo įgaliojimus.
 
                III                
   Suinteresuoto asmens atstovas A. Kubilius teismo posėdyje
paaiškino,  kad  Konstitucija  numato  pusiau  prezidentinį
valstybės  valdžios  sistemos  mechanizmą. Jis nustato, jog
tiesioginiuose  rinkimuose  išrinktas Respublikos Prezidentas
turi dirbti kartu su Vyriausybe, kuri privalo turėti politinės
Seimo daugumos pasitikėjimą.
   Konstitucijos normų analizė leidžia aiškiai teigti, kad
Vyriausybės  veikla  priklauso  tik  nuo  Seimo  daugumos
pasitikėjimo.  Lietuvos Respublikos Vyriausybės formavimo ir
atskaitomybės  mechanizmas  veikia  kaip  ir  kitų  Europos
valstybių  pusiau  prezidentinės  valdžios  konstituciniai
mechanizmai (pvz., Prancūzijos, Lenkijos, Austrijos, Suomijos
ir kt.).
   Suinteresuoto  asmens atstovas taip pat paaiškino, kad
parlamentinė  vyriausybės  formavimo  ir  jos  atskaitomybės
sistema politologijos moksle apibūdinama kaip "atskaitingoji
vyriausybė",  taip  pabrėžiant,  jog  formuojant  vyriausybę
svarbiausias  vaidmuo  tenka  politinei parlamento daugumai.
Parlamentinėje  sistemoje  vyriausybės  veikla priklauso nuo
pastovios  parlamentinės  daugumos  palaikymo,  todėl  tokia
vyriausybė yra partinė. Pusiau prezidentinėje konstitucinėje
sistemoje formuojant vyriausybę prezidento vaidmuo priklauso
nuo jo santykių su parlamento dauguma. Pagal tai prezidento
vaidmuo  gali  būti trejopas. Pirma - kai prezidentas yra
politinės  daugumos  lyderis ir gali daryti politinę įtaką
vyriausybės formavimui, paveikdamas parlamento daugumą, antra
-  kai  parlamente  nėra  aiškios  politinės  daugumos,  o
prezidentas  siekia  įvairių  politinių  jėgų  kompromiso.
Trečiuoju atveju parlamento dauguma neremia prezidento ir dėl
to jo įtaka vyriausybės formavimui tampa minimali.
   Suinteresuoto  asmens  atstovas  teigė,  kad  paprastai
parlamentinė Seimo dauguma keičiasi tik per Seimo rinkimus. Ši
dauguma turi pritarti Vyriausybės programai, t. y. jos darbų
planui, kuris yra politinis dokumentas ir kartu Seimo daugumos
veiksmų planas visam Seimo įgaliojimų laikui. Konstitucijoje
nenurodyta,  kokiam  laikotarpiui  turi  būti  sudaroma  ir
tvirtinama  Vyriausybės  programa.  Seimas  teisingai padarė
pritardamas  Vyriausybės  programai, kurioje numatyti darbai
visam  Seimo  kadencijos  laikotarpiui,  todėl  ginčijamas
nutarimas neprieštarauja Konstitucijai.
   Suinteresuoto  asmens  atstovas  taip pat išdėstė savo
argumentus  dėl  Vyriausybės  įgaliojimų  ir  Respublikos
Prezidento prerogatyvų po Respublikos Prezidento rinkimų ir
jam  pradėjus  eiti  pareigas.  Jais  iš  esmės neneigiami
Vyriausybės atstovo argumentai.

   Konstitucinis Teismas
             konstatuoja:              
 
   Seimas 1996 m. gruodžio 10 d. nutarimu pritarė Ministro
Pirmininko   Gedimino  Vagnoriaus  pateiktai  Vyriausybės
programai,  kurioje  numatyta  Vyriausybės  veikla 1997-2000
metais, t. y. per visą dabartinio Seimo įgaliojimų laikotarpį.
Nepasibaigus šiam laikotarpiui įvyksta Respublikos Prezidento
rinkimai.  Pagal  Konstituciją  Vyriausybė  privalo grąžinti
įgaliojimus, todėl pareiškėjas prašo spręsti, ar ginčijamas
Seimo  nutarimas  dėl  Vyriausybės  programos  patvirtinimo
atitinka Konstituciją.
   Konstitucinis Teismas, spręsdamas šį klausimą, nagrinės
valstybės  valdžių  tarpusavio  sąveikos  įvairius aspektus,
Vyriausybės programos patvirtinimo reikšmę.
   1.  Konstitucijos  5  straipsnyje nustatyta: "Valstybės
valdžią  Lietuvoje vykdo Seimas, Respublikos Prezidentas ir
Vyriausybė,  Teismas."  Šia  norma, kurios turinys detaliau
atskleidžiamas   kituose   Konstitucijos   straipsniuose,
įtvirtintas valstybės valdžių padalijimo principas. Tai yra
pagrindinis demokratinės teisinės valstybės organizacijos ir
veiklos principas. Kaip pažymėta Konstitucinio Teismo 1995 m.
spalio 26 d. nutarime, šis principas reiškia, kad įstatymų
leidžiamoji,  vykdomoji  ir  teisminė  valdžios  turi  būti
atskirtos, pakankamai savarankiškos, bet kartu turi būti jų
pusiausvyra. Kiekvienai valdžios institucijai suteikiama jos
paskirtį  atitinkanti kompetencija, kurios konkretus turinys
priklauso  nuo  tos institucijos vietos tarp kitų valdžios
institucijų,  jos  įgaliojimų  santykio su kitų institucijų
įgaliojimais.
   Kiekviena  valstybės  valdžia  užima  tam  tikrą vietą
valstybės  valdžios  sistemoje ir atlieka tik jai būdingas
funkcijas. Seimas, kurį sudaro tautos atstovai - Seimo nariai,
leidžia  įstatymus,  prižiūri  Vyriausybės  veiklą, tvirtina
valstybės biudžetą ir prižiūri, kaip jis vykdomas, sprendžia
kitus  Konstitucijoje  numatytus  klausimus.  Respublikos
Prezidentas - valstybės vadovas, jis atstovauja valstybei ir
daro  visa,  kas jam pavesta Konstitucijos ir įstatymų, o
Vyriausybė  yra  vykdomoji  tvarkomoji  šalies  institucija,
vykdanti įstatymus ir kitus teisės aktus, tvarkanti krašto
reikalus. Teismai vykdo teisingumą.
   Konstitucijos 5 straipsnio antrojoje dalyje nustatyta, kad
valdžios galias riboja Konstitucija. Įgyvendinant bendruosius
valstybės uždavinius ir funkcijas valstybės institucijų veikla
grindžiama jų bendradarbiavimu, todėl jų tarpusavio sąveika
apibūdintina  kaip  tarpfunkcinė  partnerystė.  Vienas  iš
valstybės  institucijų bendradarbiavimo užtikrinimo būdų yra
vyriausybės  atsakingumo  parlamentui  principas, įtvirtintas
daugelio Europos valstybių konstitucijose.
   Lyginamojoje konstitucinėje teisėje yra žinomos įvairios
valstybės  valdymo  formos.  Daugelyje šiuolaikinio pasaulio
valstybių įtvirtinta valdymo forma yra respublika. Paprastai
respublikos  skirstomos  į  parlamentines,  prezidentines ir
vadinamąsias mišriąsias (pusiau prezidentines). Prezidentinės
respublikos, pavyzdžiui, yra JAV, kai kurios Pietų Amerikos ir
Afrikos  valstybės.  Parlamentinis valstybės valdymo modelis
įsigalėjo  Europos  valstybių teisinėse sistemose. Valstybės
valdymo  formų  įvairovę  lėmė  tautų istorinės, politinės,
kultūros tradicijos.
   Priklausomai nuo valdymo formos ir parlamento vaidmens
sudarant  vyriausybę  skiriami  du  pagrindiniai vyriausybės
sudarymo procedūrų modeliai: parlamentinis ir neparlamentinis.
Parlamentiniam vyriausybės sudarymo modeliui būdinga tai, kad
vyriausybė  formuojama  atsižvelgiant  į  parlamento rinkimų
rezultatus. Būtent todėl valstybės vadovas skiria vyriausybės
vadovu asmenį, kurio kandidatūrai pritaria parlamentas. Šiuo
atveju vyriausybės veikla remiasi parlamento pasitikėjimu, ji
atsako  parlamentui  už  vykdomą  politiką. Neparlamentiniam
vyriausybės formavimui būdinga tai, kad vykdomajai valdžiai
nereikalingas parlamento pasitikėjimas, valstybės vadovas ją
sudaro  savarankiškai. Tačiau ir neparlamentinio vyriausybės
sudarymo  atveju  prezidentas svarbiausius šios institucijos
pareigūnus paprastai skiria parlamento pritarimu.
   Pagal  Lietuvos  Respublikos  Konstitucijoje  nustatytą
valdžios institucijų kompetenciją Lietuvos valstybės valdymo
modelis priskirtinas parlamentinės respublikos valdymo formai.
Kartu pabrėžtina, kad mūsų valstybės valdymo formai būdingi ir
kai  kurie  vadinamosios  mišriosios  (pusiau prezidentinės)
valdymo  formos  ypatumai.  Tai atsispindi Seimo, valstybės
vadovo - Respublikos Prezidento, Vyriausybės įgaliojimuose bei
jų  tarpusavio  santykių  teisinėje konstrukcijoje. Lietuvos
konstitucinėje   sistemoje  yra  įtvirtintas  Vyriausybės
atsakingumo Seimui principas, lemiantis atitinkamą Vyriausybės
sudarymo būdą.
   Lietuvos  vykdomosios  valdžios  institucijų  sistemoje
Vyriausybė, įgyvendinanti valstybinį valdymą, užima išskirtinę
vietą.  Vyriausybė  -  kolegiali  bendros  kompetencijos
institucija.  Ją sudaro Ministras Pirmininkas ir ministrai.
Konstitucijos 94 straipsnyje nustatyta, kad Vyriausybė tvarko
krašto  reikalus,  saugo  šalies  teritorijos  neliečiamybę,
garantuoja  valstybės  saugumą  ir  viešąją  tvarką,  vykdo
įstatymus ir Seimo nutarimus dėl įstatymų įgyvendinimo, taip
pat Respublikos Prezidento dekretus, koordinuoja ministerijų
ir kitų Vyriausybės įstaigų veiklą, rengia valstybės biudžeto
projektą ir teikia jį Seimui, vykdo valstybės biudžetą, teikia
Seimui biudžeto įvykdymo apyskaitą, rengia ir teikia Seimui
svarstyti įstatymų projektus, užmezga diplomatinius santykius
ir palaiko ryšius su užsienio valstybėmis bei tarptautinėmis
organizacijomis,  vykdo  kitas  pareigas, kurias jai paveda
Konstitucija  ir  įstatymai.  Vyriausybės  galias  apibrėžia
Konstitucija ir įstatymai. Vyriausybė solidariai atsako Seimui
už  bendrą Vyriausybės veiklą. Ministrai, vadovaudami jiems
pavestoms valdymo sritims, yra atsakingi Seimui, Respublikos
Prezidentui ir tiesiogiai pavaldūs Ministrui Pirmininkui.
   2.   Demokratinės   visuomenės   politinės  sistemos
funkcionavimą  veikia daugelis veiksnių, tarp jų - įvairių
partijų ir politinių organizacijų programos, kuriose išdėstomi
svarbiausi  įvairių  politinio  proceso  subjektų  veiklos
uždaviniai ir kryptys. Programinės nuostatos padeda formuoti
politinę valią, telkia šalininkus vienam ar kitam numatytam
tikslui  pasiekti.  Jos  yra  reikšmingas rinkimų kampanijų
elementas.  Politinių  partijų  ir  politinių  organizacijų,
kandidatų  į  Respublikos  Prezidentus,  Seimo, savivaldybių
tarybų narius rinkimų programos rodo, ko bus siekiama tam
tikroje veiklos srityje. Tačiau kiekvienu atveju tai yra ne
valstybės teisinis dokumentas, o tik asmens ar grupės asmenų
politinio ar profesinio nusistatymo veikti vienaip ar kitaip
išdėstymas. Politinė partija ar organizacija, kurios atstovas
išrinktas  ar paskirtas į valstybines pareigas, programines
nuostatas įgyvendina tokia apimtimi, kokia yra galima pagal
jam  įstatymo suteiktus įgaliojimus. Pavyzdžiui, Respublikos
Prezidentas  savo  rinkimų  programos  siekius  įgyvendina
teikdamas  atitinkamus  įstatymų  projektus,  grąžindamas
pakartotinai svarstyti Seimo priimtus įstatymus, kreipdamasis
į  Konstitucinį  Teismą  dėl  Vyriausybės  aktų  atitikimo
Konstitucijai ir įstatymams, darydamas pranešimus apie padėtį
Lietuvoje, šalies vidaus ar užsienio politiką ir t. t.
   Seimo nariai ir jų grupės programines nuostatas įgyvendina
Seimui teikdami įstatymų ir kitų teisės aktų projektus, jiems
pritardami svarstymo metu, balsuodami už projektus ar veikdami
kitais Konstitucijoje ir Seimo statute numatytais būdais.
   Seimas,  pritardamas  Vyriausybės programai, Vyriausybei
suteikia  įgaliojimus veikti. Taip įgyvendinamos Vyriausybės
veiklą  reguliuojančios  Konstitucijos normos, įtvirtinančios
Vyriausybės  atsakomybės  Seimui  principą.  Konstitucinėje
valdžių  struktūroje įtvirtinta, kad tik Seimo pasitikėjimą
turinti  Vyriausybė  gali vykdyti savo įgaliojimus. Teisinė
tokių įgaliojimų suteikimo forma - balsavimas Seime pritariant
Vyriausybės programai.
   Vyriausybės programos pagrindas yra parlamento rinkimus
laimėjusių politinių jėgų programos, tačiau jų nuostatos tik
per Vyriausybės programą įgyja teisinę reikšmę įpareigodamos
tiek Vyriausybę, tiek ją palaikančią Seimo daugumą atitinkamai
veikti.  Toks  Vyriausybės  programos  teisinės  reikšmės
pripažinimas - būdingas parlamentinės demokratijos ypatumas.
Jis įtvirtintas Konstitucijos 67 straipsnio 7 punkto ir 92
straipsnio penktosios dalies normose.
   Būtent dėl to Respublikos Prezidentui tenka skirti Seimo
daugumos  palaikomą  Ministrą Pirmininką ir tvirtinti tokią
Vyriausybę,  kurios programai Seimas gali pritarti posėdyje
dalyvaujančių  narių balsų dauguma. Kitaip nebus suformuota
valstybės  funkcionavimą  užtikrinanti  vykdomosios  valdžios
institucija.  Vyriausybė, siekdama įgyti Seimo pasitikėjimą,
numatydama  savo  veiklos  kryptis tam tikram laikotarpiui,
privalės  atsižvelgti  į  galimą  Seimo narių pritarimą ar
nepritarimą.  Seimas,  išreikšdamas  pasitikėjimą Vyriausybės
programa,  įsipareigoja  prižiūrėti,  kaip  Vyriausybė veiks
įgyvendindama  programą.  Vyriausybės programa - Vyriausybės
politinės-teisinės  atsakomybės  Seimui  pagrindas,  nes  ji
solidariai atsako Seimui už bendrą savo veiklą. Vyriausybei
įgaliojimus   veikti  suteikęs  Seimas  gali  pareikšti
nepasitikėjimą   Vyriausybe   ar   Ministru   Pirmininku.
Nepasitikėjimo   pareiškimo   padarinys   -   Vyriausybės
atsistatydinimas.
   Taigi  Vyriausybės  programa  vertintina  kaip teisinis
dokumentas, kuriame išdėstytos tam tikro laikotarpio valstybės
veiklos gairės. Jis skelbtinas "Valstybės žiniose". Kartu ne
mažiau svarbi yra jos, kaip teisinės formos, sąlygojančios
Vyriausybę formuojančių institucijų veiksmus ir užtikrinančios
Vyriausybės bei šių institucijų tarpusavio sąveiką, reikšmė.
   3.1.  Vyriausybę  -  kolegialią  vykdomosios  valdžios
instituciją formuoja Seimas ir Respublikos Prezidentas, tačiau
jų vaidmuo ir uždaviniai nevienodi. Respublikos Prezidentas
šiame procese dalyvauja kaip valstybės vadovas, atliekantis
Konstitucijoje numatytas funkcijas, tuo tarpu Seimas veikia
kaip tautos atstovybė, kuriai atsakinga Vyriausybė.
   Įgaliojimų Vyriausybei veikti suteikimas ir jos veiklos
kontrolė - svarbi Seimo kompetencijos sritis. Konstitucijos 67
straipsnyje numatytos šios Seimo prerogatyvos: Seimas pritaria
ar  nepritaria  Respublikos  Prezidento  teikiamai  Ministro
Pirmininko kandidatūrai, svarsto Ministro Pirmininko pateiktą
Vyriausybės programą ir sprendžia, ar jai pritarti, prižiūri
Vyriausybės  veiklą,  gali  reikšti  nepasitikėjimą Ministru
Pirmininku ar ministru ir kt. Kaip nustatyta Konstitucijos 96
straipsnio  pirmojoje  dalyje,  Vyriausybė  yra  solidariai
atsakinga  Seimui  už  bendrą  Vyriausybės veiklą. Lietuvos
Respublikos Vyriausybės įstatymo 5 straipsnio pirmojoje dalyje
numatyta,  kad  Vyriausybė ne rečiau kaip kartą per metus
pateikia Seimui Vyriausybės programos įgyvendinimo ataskaitą.
   Respublikos Prezidento ir Vyriausybės santykius reguliuoja
Konstitucijos   normos,   nustatančios,  kad  Respublikos
Prezidentas Seimo pritarimu skiria Ministrą Pirmininką, paveda
jam sudaryti Vyriausybę ir tvirtina jos sudėtį. Jis Seimo
pritarimu  atleidžia Ministrą Pirmininką, priima Vyriausybės
grąžinamus įgaliojimus išrinkus naują Seimą ir paveda jai eiti
pareigas,  kol  bus sudaryta Vyriausybė, priima Vyriausybės
atsistatydinimą ir prireikus paveda jai toliau eiti pareigas
arba  paveda  vienam  iš ministrų eiti Ministro Pirmininko
pareigas,  kol  bus  sudaryta nauja Vyriausybė. Respublikos
Prezidentas  Vyriausybei  atsistatydinus  ar  grąžinus  savo
įgaliojimus  ne  vėliau  kaip  per 15 dienų teikia Seimui
svarstyti Ministro Pirmininko kandidatūrą, Ministro Pirmininko
teikimu skiria ir atleidžia ministrus ir t. t.
   Europos   valstybių,  kuriose  prezidentas  renkamas
tiesiogiai,  konstitucinėje  praktikoje  nereti atvejai, kai
prezidento  ir  parlamento daugumos politinės nuostatos yra
skirtingos arba prezidentas nėra parlamento daugumos remiamas.
Jo,  kaip  valstybės  vadovo, rūpestis - sudaryti daugumos
remiamą vyriausybę, todėl jis, nors ir turi pasirinkimo teisę,
neignoruoja  parlamento daugumos. Pagal Europos konstitucinę
tradiciją  prezidentas vyriausybės vadovu skiria tą asmenį,
kurį remia parlamento dauguma. Tokios konstitucinės praktikos
laikomasi ir Lietuvoje.
   Seimo  ir Respublikos Prezidento įgaliojimų Vyriausybės
formavimo srityje analizė leidžia teigti, kad šiame procese
Respublikos  Prezidento  veiklos  svarbiausias  uždavinys  -
laiduoti valdžios institucijų sąveiką. Formuojant Vyriausybę
jo veiksmus visų pirma turėtų lemti pareiga veikti taip, kad
būtų sudaryta veiksminga, t. y. turinti Seimo pasitikėjimą,
Vyriausybė.
   Taigi  remiantis  parlamentinės demokratijos principais,
įtvirtintais   Konstitucijoje,  darytina  prielaida,  kad
Respublikos  Prezidentas  negali laisvai pasirinkti Ministro
Pirmininko ar ministrų kandidatūrų, nes visais atvejais minėtų
pareigūnų  skyrimas  priklauso  nuo  Seimo  pasitikėjimo ar
nepasitikėjimo  jais.  Kartu negalima ignoruoti ir to, kad
Respublikos Prezidentas, būdamas vykdomosios valdžios dalis,
turi  tam  tikrų  politinio  poveikio galimybių Vyriausybės
personalinės sudėties formavimui.
   3.2. Vyriausybės prašyme teigiama, kad Konstitucijos 92
straipsnio  ketvirtojoje dalyje nenustatyta, kada konkrečiai
Vyriausybė,   išrinkus  Respublikos  Prezidentą,  grąžina
įgaliojimus: paskelbus rinkimų rezultatus, pasibaigus anksčiau
išrinkto  Respublikos  Prezidento  kadencijai  ar  išrinktam
Respublikos  Prezidentui  prisiekus  ir  pradėjus eiti savo
pareigas.
   Konstitucinis   Teismas,   analizuodamas   Vyriausybės
įgaliojimų grąžinimo klausimą, pažymi, kad Konstitucijos 92
straipsnio  ketvirtosios dalies normos negalima aiškinti ją
atribojus nuo kitų Konstitucijos normų. Konstitucinės normos,
reguliuojančios  įvairius  Vyriausybės  formavimo  aspektus,
Seimo,  Respublikos  Prezidento,  Vyriausybės  tarpusavio
santykius, išdėstytos ne viename Konstitucijos skirsnyje ar
straipsnyje. Konstitucija - vientisas aktas, todėl prioritetas
šiuo  atveju  turi  būti  teikiamas sisteminiam aiškinimui.
Aiškinant  Konstitucijos  92  straipsnio ketvirtosios dalies
normos turinį svarbu atsižvelgti ir į normos priėmimo tikslą.
   Konstitucijos  82  straipsnyje  nustatyta:  "Išrinktas
Respublikos Prezidentas savo pareigas pradeda eiti rytojaus
dieną pasibaigus buvusio Respublikos Prezidento kadencijai, po
to,  kai  Vilniuje,  dalyvaujant  Tautos atstovams - Seimo
nariams, prisiekia Tautai būti ištikimas Lietuvos Respublikai
ir  Konstitucijai,  sąžiningai  eiti savo pareigas ir būti
visiems lygiai teisingas."
   Valstybėse,  kuriose  prezidentas renkamas visuotiniuose
rinkimuose,  paprastai tarp rinkimų rezultato paskelbimo ir
prezidento pareigų ėjimo pradžios yra tam tikras laikotarpis.
Tuo metu kadenciją baigiantis prezidentas toliau eina savo
pareigas,  dirba  parlamentas  ir  jo  pasitikėjimą turinti
vyriausybė,  kurią  formuojant  dalyvavo  šalies  vadovas.
Pakankamai ilga pauzė paaiškinama tuo, kad reikia tam tikro
laiko pasitraukiančiam prezidentui pasirengti valstybės vadovo
pareigų perdavimui, o naujajam - pasirengti pareigų priėmimui.
   Toks  laikotarpis  nustatytas  ir  Lietuvos Respublikos
Konstitucijos  80  straipsnyje. Per šį laikotarpį kadenciją
baigiantis Respublikos Prezidentas tebėra valstybės vadovas.
Jam  priklauso  visi  pagal  Konstituciją valstybės vadovui
suteikti įgaliojimai. Tik jis vienas gali juos vykdyti. Naujai
išrinktas  Respublikos  Prezidentas  nuo  galutinių  rinkimų
rezultatų paskelbimo iki priesaikos davimo valstybės vadovo
įgaliojimų  dar neturi. Vyriausybė, kurią sudarant dalyvavo
kadenciją  baigiantis  Respublikos Prezidentas, toliau vykdo
savo įgaliojimus.
   Prisiekus  naujajam  Respublikos  Prezidentui, nutrūksta
buvusiojo Respublikos Prezidento įgaliojimai, kartu nutrūksta
ir Vyriausybės ryšys su valstybės vadovu, kuris taip pat ją
formavo. Konstitucinis Teismas, remdamasis konstitucinių normų
analize,  daro  išvadą,  kad  Vyriausybė  privalo  grąžinti
įgaliojimus naujai išrinktam Respublikos Prezidentui prisiekus
ir pradėjus eiti pareigas.
   Kartu Konstitucinis Teismas pažymi, kad 1993 m. sausio 24
d.  Lietuvos  Respublikos Prezidento įstatymo 6 straipsnyje
nustatyta:  "Kitą dieną po to, kai Respublikos Prezidentas
prisiekė,  Lietuvos Respublikos Vyriausybė grąžina jam savo
įgaliojimus", o 1994 m. gegužės 19 d. Lietuvos Respublikos
Vyriausybės įstatymo 8 straipsnio pirmojoje dalyje nustatyta:
"Išrinkus  naują  Respublikos  Prezidentą,  Vyriausybė  savo
įgaliojimus  grąžina ne vėliau kaip per 5 dienas." Tačiau
Konstitucinis Teismas, interpretuodamas Konstitucijos 80, 82
straipsnių ir 92 straipsnio ketvirtosios dalies normas, daro
išvadą,  kad  Vyriausybės įgaliojimai turėtų būti grąžinami
Respublikos Prezidentui tą dieną, kai jis pradeda eiti savo
pareigas.  Šis aiškinimas pagrįstas tuo, kad Konstitucijoje
nenumatytas joks kitas terminas.
   3.3. Pareiškėjas, sugretinęs Konstitucijos 92 straipsnio
ketvirtosios  dalies  ir  101 straipsnio normose vartojamas
sąvokas  "Vyriausybės  atsistatydinimas"  ir  "Vyriausybės
įgaliojimų  grąžinimas", abejoja, ar Respublikos Prezidentui
yra  suteikti įgaliojimai po Respublikos Prezidento rinkimų
teikti  Seimui svarstyti Ministro Pirmininko kandidatūrą ir
tvirtinti naują Vyriausybę.
   Vyriausybės   atsistatydinimo   pagrindai   įtvirtinti
Konstitucijos  101  straipsnio  trečiojoje  dalyje.  Joje
nustatyta,  kad  Vyriausybė  privalo  atsistatydinti  šiais
atvejais:
   1)  kai  Seimas du kartus iš eilės nepritaria naujai
sudarytos Vyriausybės programai;
   2)  kai Seimas visų Seimo narių balsų dauguma slaptu
balsavimu  pareiškia  nepasitikėjimą  Vyriausybe ar Ministru
Pirmininku;
   3) kai Ministras Pirmininkas atsistatydina ar miršta;
   4) po Seimo rinkimų, kai sudaroma nauja Vyriausybė.
   Be to, atsistatydinti turi ir Vyriausybė, kuri, pasikeitus
daugiau kaip pusei ministrų, iš naujo negauna Seimo įgaliojimų
(Konstitucijos 101 straipsnio antroji dalis).
   Konstitucinis  Teismas  pažymi,  kad  šis  Vyriausybės
atsistatydinimo pagrindų sąrašas yra baigtinis.
   Akivaizdu,  kad  viena  iš  svarbiausių atsistatydinimo
priežasčių  -  Seimo  pasitikėjimo Vyriausybe praradimas ar
neįgijimas.   Tačiau   nepasitikėjimo   raiškos   formos
Konstitucijoje  numatytos  įvairios:  vienu  atveju  Seimas
nepasitikėjimą išreiškia tiesiogiai, kitu - du kartus iš eilės
nepritardamas  naujai  sudarytos  Vyriausybės  programai,
trečiuoju atveju Vyriausybė turi pakartotinai, t. y. iš naujo,
gauti  Seimo  įgaliojimus.  Pagaliau  kitais dviem atvejais
preziumuojama, kad Vyriausybė neteko Seimo pasitikėjimo, t. y.
įgaliojimų  veikti:  pirma,  kai  Ministras  Pirmininkas
atsistatydina ar miršta, antra, po Seimo rinkimų.
   Taigi Vyriausybės atsistatydinimas reiškia, kad jos veikla
pasibaigia. Po atsistatydinimo, o Konstitucijos 101 straipsnio
trečiosios  dalies  4  punkte numatytu atveju dar iki jo,
pradedama naujos Vyriausybės formavimo procedūra.
   Be "Vyriausybės atsistatydinimo" sąvokos, Konstitucijoje
vartojama ir sąvoka "Vyriausybės įgaliojimų grąžinimas". Kaip
jau  buvo minėta, Vyriausybės atsistatydinimo pagrindai yra
išsamiai  išvardyti  Konstitucijos 101 straipsnyje. Jų esmę
sudaro Seimo pasitikėjimo Vyriausybe netekimas ar neįgijimas.
Tuo  tarpu  Vyriausybės įgaliojimų grąžinimas yra numatytas
dviem atvejais: pirmu - po Seimo rinkimų, ir antru - po
Respublikos  Prezidento rinkimų (Konstitucijos 92 straipsnio
ketvirtoji dalis).
   Taigi  galima  daryti išvadą, jog būtinybę Vyriausybei
grąžinti  įgaliojimus  lemia  tai,  kad  baigiasi vieno iš
Vyriausybę   sudariusių   subjektų   įgaliojimai.  Tačiau
konstitucinėse normose minėtųjų subjektų pasikeitimui ir jų
įtakai  Vyriausybės  formavimui  teikiama skirtinga reikšmė.
Antai po Seimo rinkimų Vyriausybė privalo ne tik grąžinti savo
įgaliojimus,  bet  ir  atsistatydinti  (Konstitucijos  101
straipsnio trečiosios dalies 4 punktas). Taigi šiuo atveju
įgaliojimų  grąžinimas  yra  pirmas  žingsnis  į privalomą,
Konstitucijoje įsakmiai nurodytą Vyriausybės atsistatydinimą.
Akivaizdu, kad po Seimo rinkimų nebelieka subjekto, iš kurio
Vyriausybė gavo pasitikėjimą ir įgaliojimus veikti, todėl ji
ir privalo atsistatydinti.
   Po Seimo rinkimų Respublikos Prezidentas, vadovaudamasis
Konstitucijos  84  straipsnio  6 punktu, priima Vyriausybės
grąžinamus įgaliojimus ir paveda jai eiti pareigas, kol bus
sudaryta nauja Vyriausybė. Respublikos Prezidentas ne vėliau
kaip  per 15 dienų teikia Seimui svarstyti naujo Ministro
Pirmininko  kandidatūrą.  Taip  pradedama  formuoti  nauja
Vyriausybė.  Kai  sudaroma  nauja  Vyriausybė,  įgaliojimus
grąžinusi  Vyriausybė  atsistatydina  (Konstitucijos  101
straipsnio trečiosios dalies 4 punktas).
   Po  Respublikos Prezidento rinkimų Vyriausybė taip pat
grąžina  savo  įgaliojimus  naujai  išrinktam  Respublikos
Prezidentui.  Tačiau  Konstitucijos  normose nenumatyta, kad
tuomet Vyriausybė privalo atsistatydinti. Taip yra dėl to, kad
pasikeitus   valstybės  vadovui  toliau  išlieka  Seimo
pasitikėjimas  Vyriausybe.  Todėl  įgaliojimų  grąžinimo  po
Respublikos  Prezidento  rinkimų  atveju  valstybės  vadovo
pavedimas toliau eiti pareigas turėtų būti duodamas tai pačiai
Vyriausybei.  Tuo  tarpu  Vyriausybės atsistatydinimo atveju
Respublikos  Prezidentas  gali  pavesti  Ministro Pirmininko
pareigas eiti ir kitam Vyriausybės nariui.
   Taigi Konstitucinis Teismas pabrėžia, kad nėra pagrindo
sąvokas  "Vyriausybės  atsistatydinimas"  ir  "Vyriausybės
įgaliojimų grąžinimas" laikyti tapačiomis. Jos susijusios su
skirtingomis teisinėmis situacijomis. Tai lemia ir skirtingus
teisinius padarinius.
   Konstitucijos  84  straipsnio  8 punkte nustatyta, kad
Vyriausybei atsistatydinus ar grąžinus įgaliojimus Respublikos
Prezidentas  ne  vėliau  kaip  per 15 dienų teikia Seimui
svarstyti  Ministro  Pirmininko  kandidatūrą.  Konstitucinis
Teismas  pažymi,  kad  šios normos esmę sudaro Respublikos
Prezidento prerogatyva nustatytu laiku teikti Seimui svarstyti
Ministro  Pirmininko  kandidatūrą.  Čia  vartojamas  sąvokas
"atsistatydinimas"  ar  "įgaliojimų  grąžinimas"  reikėtų
interpretuoti tik atsižvelgiant į jau nurodytas aplinkybes.
   Pažymėtina,  kad  Vyriausybės  įgaliojimų  grąžinimo po
Respublikos  Prezidento  rinkimų  konstitucinis  reguliavimas
Lietuvoje šiek tiek primena Prancūzijos III Respublikos laikų
konstitucinę tradiciją, kai vyriausybė atsistatydindavo tiek
po parlamento, tiek po prezidento rinkimų. Atsistatydinimas po
prezidento rinkimų buvo vadinamas "mandagumo atsistatydinimu"
(démission  de  courtoisie).  Po "mandagumo atsistatydinimo"
vyriausybė vėl būdavo patvirtinama iš naujo. Teigiama, kad ši
procedūra prasminga dėl vyriausybės ryšio su valstybės vadovu
ir  kad  ji  atspindi  tam  tikras valdymo modelio raidos
tendencijas.
   Nors  Lietuvos  Respublikos  Konstitucijoje  įgaliojimų
grąžinimui  teikiamas  kiek  kitoks  turinys,  tačiau  juo
neabejotinai   išreiškiama   pagarba   valstybės   vadovo
institucijai,  pripažįstamas  Respublikos  Prezidento  ir
Vyriausybės santykių reikšmingumas. Konstitucijos 84, 92 ir
101  straipsnių  turinio  analizė leidžia teigti, kad toks
įgaliojimų grąžinimas nesuponuoja Vyriausybės atsistatydinimo.
Antraip  Konstitucijoje  būtų  tiesiogiai  nurodyta, kad po
Respublikos  Prezidento  rinkimų  Vyriausybė  grąžina  savo
įgaliojimus   ir  atsistatydina.  Grąžinusi  įgaliojimus,
Vyriausybė išlieka legitimi.
   Tačiau  įgaliojimų  grąžinimo  procedūra  yra  ne  tik
tarpinstitucinio  mandagumo išraiška - ji suteikia galimybę
Respublikos  Prezidentui  patikrinti,  ar  Seimas ir toliau
pasitiki  Vyriausybe.  Respublikos  Prezidentas,  remdamasis
Konstitucijos  92  straipsniu,  84 straipsnio 8 punktu bei
atsižvelgdamas  į  parlamentinės  demokratijos  tradiciją,
Konstitucijos 84 straipsnio 8 punkte nustatyta tvarka teikia
Seimui svarstyti įgaliojimus grąžinusios Vyriausybės Ministro
Pirmininko  kandidatūrą. Seimui pritarus Ministro Pirmininko
kandidatūrai  ir  Respublikos  Prezidentui paskyrus Ministrą
Pirmininką bei patvirtinus jo pateiktos Vyriausybės sudėtį,
jeigu nepasikeitė daugiau kaip pusė ministrų, tai reikštų, kad
Vyriausybė yra iš naujo gavusi įgaliojimus veikti.
   Jei Seimas nepritaria Ministro Pirmininko kandidatūrai,
tai  reikštų,  kad  Vyriausybė  privalo  atsistatydinti
(Konstitucijos 101 straipsnio trečiosios dalies 2 punktas).
Tai būtų konstitucinis pagrindas pradėti naujos Vyriausybės
sudarymo procedūrą.
   3.4.  Pagal  Konstituciją  Vyriausybė  nepertraukiamai
įgyvendina  vykdomąją valdžią. Vyriausybės veikla grindžiama
Seimo, pritarusio jos programai, pasitikėjimu.
   Vyriausybės programa yra privaloma atitinkamai Vyriausybei
visą  jos  įgaliojimų  laiką.  Nauja  Vyriausybė, prašydama
įgaliojimų veikti, pateikia Seimui svarstyti savo programą.
Seimas,  pritardamas  Vyriausybės  programai,  pasitikėjimą
Vyriausybe  iš  principo  išreiškia savo įgaliojimų laikui.
Žinoma,  tai  nereiškia, kad Vyriausybei atsistatydinus bus
tvirtinama ta pati programa.
   Atsižvelgiant  į  šiame  nutarime išdėstytus argumentus
darytina išvada, kad Seimo 1996 m. gruodžio 10 d. nutarimas
"Dėl   Lietuvos   Respublikos   Vyriausybės   programos"
neprieštarauja Konstitucijos 92 straipsnio ketvirtajai daliai.

   Vadovaudamasis  Lietuvos  Respublikos  Konstitucijos 102
straipsniu, Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo įstatymo
53, 54, 55 ir 56 straipsniais,
   Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas
              nutaria:               
 
   Pripažinti,  kad  Lietuvos  Respublikos  Seimo 1996 m.
gruodžio 10 d. nutarimas "Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės
programos" neprieštarauja Lietuvos Respublikos Konstitucijai.
 
   Šis  Konstitucinio  Teismo  nutarimas yra galutinis ir
neskundžiamas.
   Nutarimas skelbiamas Lietuvos Respublikos vardu.